Spring til indhold

Opstartsmøde den 23. februar 2022

Referat af opstartsmøde den 23. februar 2022 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej

På mødet deltog repræsentanter fra Odense Kommune, Vores Elnet, VandCenter Syd og berørte borgere.

 

Projektet

Mødet indeholdt en gennemgang af projektet, som Skibhusene Pumpelag har indsendt som ansøgningsmateriale, og en drøftelse af mulige løsninger og problemstillinger.

Skitse over digeprojektet ved Færgevej

Skitse af digeprojektet.

 

Opmærksomhedspunkter

Der er en række opmærksomhedspunkter i projektet som pt. skal belyses nærmere. Herunder
• Afklaring af ejerforhold
• Behov for ændring af lokalplan og evt. kommuneplanramme
• Bagvandsproblematik
• Forekomst af stor vandsalamander på nærliggende areal
• Offentlig adgang langs vandet

 

Proces/Økonomi

Odense Kommune gennemgik forslag til tidsplan, og hvad der skulle være på plads inden myndighedsbehandling kan startes. Der forventes at være ca. 1 års myndighedsbehandling, da projektet er vurderet lokalplanpligtigt – det vil sige, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

 

Odense Kommune gennemgik i den forbindelse også konsekvenserne ved klage eller ved behov for ekspropriation, hvis der ikke kan landes frivillige aftaler.
Odense Kommune gennemgik endvidere, hvilke udgifter der forventes at ligge i projektet, og hvordan disse fordeles imellem parter, samt mulighederne for at søge om tilskud fra statslig pulje. I den forbindelse blev lånemuligheder også drøftet.

 

Pumpe- og digelag

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Skibhusene Pumpelag. Her skal det først vedtages at indlemme Bylaugshuset i laget. Efterfølgende skal reviderede vedtægter og partsfordeling vedtages.

 

Efter vedtagelse på en generalforsamling skal vedtægter inkl. partsfordeling sendes til Odense Kommune for politisk godkendelse.

 

Hvad sker der nu?

• Skibhusene Digelag ser på forslag til vedtægter og partsfordeling.
• VandCenter Syd undersøger en række konkrete forespørgsler til deres vandhåndtering i området.
• Vores Elnet undersøger muligheder/nødvendighed for at flytte transformatorstation
• Odense Kommune sørger for opfølgning på ejerforhold og frivillige aftaler.

 

Tidsplan

Tidsplanen er afhængig af, at vedtægter og partsfordeling kommer på plads inden 1. april 2022. Hernæst vil der være behov for involvering af en rådgiver, der kan beregne på projektet i større detaljegrad som udgangspunkt for myndighedsbehandlingen. Myndighedsbehandling omfatter blandt andet tilladelse efter vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, screening for miljøvurdering af plan og projekt samt en ny lokalplan. Herudover en række mindre tilladelser og forventeligt en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Det forventes, at myndighedsbehandlingen tager ca. 1 år og kan afsluttes i første halvår af 2023. I denne proces vil der være tre politiske behandlinger i By- og Kulturudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Derudover en offentlig høring på 8 uger. Endvidere vil der mulighed for at klage over afgørelserne. Udførsel af projektet forventes at være i sidste halvår af 2023. Det tilstræbes, at et anlæg kan stå færdig før vinteren.

Klima- og Miljøforvaltningen