Spring til indhold

Statusmøde den 22. juni 2022

Referat af statusmøde den 22. juni 2022 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej.

På mødet deltog repræsentanter fra Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og berørte borgere.

 

Status fra Odense Kommune

 • Det er afklaret, at der ikke skal ske en vurdering af levesteder for Stor Vandsalamander. Der vurderes at være Stor Vandsalamander på arealet, men at projektet ikke påvirker artens levested, da der ikke sker ændringer på dens levested i projektet.
 • Det er godkendt i både By- og Kulturudvalg, Økonomiudvalg, Odense Byråd - link til godkendelse i Odense Byråd - og ved generalforsamlingen for Skibhusenes Pumpelag, at det udvides til Skibhusenes Pumpe- og Digelag.
 • Der foreligger et udkast til vedtægter som dog skal bearbejdes. Odense Kommune er i dialog med GeoPartner om nødvendig bearbejdning.
 • Der er positive tilbagemeldinger fra de forskellige grundejere, hvor der delvis skal placeres et dige på deres areal. Formel frivillig aftale følger fra Odense Kommune.
 • Der er sket en politisk behandling i By- og Kulturudvalg, hvorefter der har været en offentlig høring med indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med tillæg til kommuneplan. Der er kommet ét høringssvar vedrørende muligheder for at minimere indsigtsgener fra passerende på diget langs Kølevandskanalen. Det medtages i planlægning at der kan være muligheder for beplantning af en art. Løsningen tager vi en dialog om i projektet.
 • Der er ved at blive indhentet tilbud på totalrådgiver. Aftaleindgåelse forventes i uge 27.
 • Der er ved at blive indhentet tilbud på opmåling mv. Aftaleindgåelse forhåbentlig i uge 26 - ellers primo august.
 • Der er tilbud på vej i forhold til salg af arealer fra Odense Kommune.
 • VandCenter Syd har tilbudt at kontrollere højtvandslukke i kloak to gang årligt. 1. juni 2022 og 1. december 2022 – og lagt op til at der evalueres i december. Der gives udtryk for, at kontrol 1. oktober og 1. december ville være mere relevant, og endnu bedre hvis kontrol hang sammen med varsler om hændelser om stormflod. Der arbejdes på, at der skabes en bedre løsning som del af klimatilpasningsprojektet – en løsning som ikke er afhængig af en beredskabsindsats.
 • Afkobling af overfladevand fra vej kan være en mulig del af kystbeskyttelsesprojektet, men det skal afklares i projektet, hvordan det teknisk kan lade sig gøre. Der kan ikke pt. gives tilbagebetaling af bidrag ved afkobling af overfladevand fra de enkelte ejendomme langs Færgevej. Det kan potentielt blive muligt senere, men det er ikke afklaret.
 • Der forventes ikke en flytning af vores Elnets transformatorstation, hvormed de fortsat vil være part i projektet.

Forventningsafstemning

Medmindre der er behov for direkte kontakt til enkeltpersoner/virksomheder, så sker den løbende dialog fra Odense Kommune til Mads Ramsing, Formand for Skibhusenes Pumpelag.

Det er aftalt, at Ryan, Lars og Mads inviteres med til et opstartsmøde med rådgiver primo august for at dele viden og historik omkring de foreløbige projekttegninger. (Dato herfor afventer aftale med rådgiver.)

Odense Kommune inviterer til statusmøder 2-4 gange årligt, hvor alle de implicerede parter får mulighed for at få en status på processen. Referater fra disse møder, samt henvisning til politiske referater mv. findes på Odense.dk her 

Næste statusmøder:

 • 13. september 2022 kl. 15.30-16.30 på Færgevej
 • 8. november 2022 kl. 15.30-16.30 i Det skæve rum, Odense Slot

Der er altid mulighed for at henvende sig til projektudvikler Lis Nowak og projektleder Thomas Povlsen.

Hvad sker der frem mod statusmøde i september?

- Afslutning af salg af arealer
- Opmåling
- Udarbejdelse af myndighedsprojekt

Hvad sker der frem mod statusmøde i november?

 • Formel indgåelse af frivillige aftaler. Odense Kommune indhenter disse.
 • Ekstraordinær generalforsamling ved Skibhusenes Pumpe- og Digelag med vedtagelse af vedtægter og partsfordeling.
 • Odense Kommune udarbejder ansøgning om midler fra statslig pulje for kystbeskyttelse.
 • Myndighedsbehandling ved Odense Kommune: Udarbejdelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, screening for miljøvurdering og tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

Økonomi

Der er ikke modtaget endelige tilbud endnu på rådgivning endnu.
Hertil kommer et mindre beløb til Odense Kommunes projektledelse (ikke projektudvikling eller myndighedsbehandling).
Ikke mindst kommer selve anlægsomkostningerne, som der ikke er en pris på endnu.

Udgifter til projektet kan finansieres med opkrævning over ejendomsskat.

 

Tidsplan

Tidsplanen er afhængig af særligt vedtagelse af vedtægter og partsfordeling, samt indgåelse af frivillige aftaler. Projektet forventes væsentligt forsinket, såfremt der skal ske ekspropriation.

Det forventes, at der ligger et myndighedsprojekt klart primo september og at myndighedsbehandlingen kan igangsættes herefter. Udkast til planer og tilladelser forventes at kunne fremlægges politisk i slutningen af 2022 med 8 ugers høring hen over årsskiftet. Endelig vedtagelse af planer og tilladelser forventes i foråret 2023. Efterfulgt af entrepriseudbud og udførelsen hen over sommer/efterår 2023. Forventet indvielse ca. 1. november 2023.

Klima- og Miljøforvaltningen