Spring til indhold

28. marts 2023

Referat af statusmøde den 28. marts 2023 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej.

På mødet deltog berørte borger, repræsenterende: Færgevej 4 og 6 samt Skibhusvej 428A (Skibhusenes Bylaug).

 

Odense Kommune: Lis Nowak og Thomas Povlsen.

 

Bemærkninger til offentlige høringer

  • Forslag til lokalplan nr. 1-1060 kystbeskyttelse på færgevej
  • Forslag til tillæg til kommuneplanen nr. 41
  • Udkast til tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3

Der er indkommet tre høringssvar.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til kommuneplan samt kystbeskyttelsestilladelsen forventes behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 24. maj 2023.

 

Bemærkninger til projekt

Projektets samlede økonomi, herunder mulighed for reduktioner, blev drøftet.

Det aftales, at Odense Kommune igangsætter totalrådgiver mhp. groft økonomisk overslag for mulig besparelse, hvis

  • stislusen inkl. støttemure erstattes af en ’manuel løsning’, hvor skodder eller lign. kan monteres ifm. varsling af højvande
  • jordhåndtering bibeholdes på de enkelte berørte matrikler
  • nuværende overfladeafvanding via vejbrønde bibeholdes

 

Bemærkninger til anlægsfase

Der er ikke modtaget væsentlige høringssvar til planer og tilladelser, så anlægsfasen forventes fortsat at starte ca. 1. august og afsluttes senest 1. november 2023.

 

Der blev på mødet drøftet gransknings kommentarer til 1. udkast af udbudsprojektet samt potentielle oplagspladser og adgangsveje.
Samtlige berørte ejendomme har umiddelbart meldt positivt tilbage ift. oplagspladser og adgangsveje.

Odense Kommune påregner at kunne indhente tilladelse til at beboere på Færgevej 2 kan parkere overfor på Fjernvarme Fyns areal under anlægsfasen.
Odense Kommune følger op forud for anlæg i forhold til aftaler om benyttelse af konkrete private arealer.

Odense Kommune har afholdt møde med Fjernvarme Fyn.
Odense Kommune afventer tilbagemelding vedr. ejerforhold af eksisterende stensætning.

Odense Kommune afventer yderligere tilbagemelding vedr. bestående anlæg ejet af hhv. VandCenter Syd og Vores Elnet.

 

Bemærkninger til økonomi

Vores Elnet har (imod tidligere tilkendegivelser) meddelt, at de alligevel vil flytte transformatorstationen over kote 2,50. Dette for at undgå at blive pålagt bidrag til digelaget. Dette medfører en større udgift for de resterende involverede.

Samlet udgift på projektet vurderes fortsat at være 2,1 mio. kr. ekskl. moms, hvor Odense Kommune bidrager med et tilskud på op mod 250.000 kr. og der er tildelt et tilskud på 282.000 kr. fra den nationale pulje for kystbeskyttelse.

 

Tidsplan

Generalforsamling i digelaget bør afholdes inden sommerferien, men afventer enighed omkring aftaler.
Det forventes at vi kan afklare opmåling af matrikler og tinglyse servitutter efter generalforsamlingen.

Anlægsfasen starter ca. 1. august og afsluttes senest 1. november 2023.

 

Statusmøder

Odense Kommune inviterer til statusmøder 2-4 gange årlige, hvor alle de implicerede parter får mulighed for at få en status på processen.

 

Referater fra disse møder, samt henvisning til politiske referater mv. findes på www.odense.dk/færgevej.

 

Næste statusmøde

Ikke aftalt.
Der er altid mulighed for at henvende sig til projektudvikler Lis Nowak (LINOW@odense.dk) og projektleder Thomas Povlsen (THP@odense.dk).

Klima- og Miljøforvaltningen