Spring til indhold

Afdelinger på Assistenskirkegåren

Se de forskellige afdelinger på Assistenskirkegården.

Afdeling A-O

Disse afdelinger udgør den ældste del af kirkegården, som stammer helt tilbage fra 1811. Gravstederne ligger stadig tæt i store dele af dette område, hvoraf en del gamle familiegravsteder med gitre giver en særlig stemning.

 

Her er overvejende individuelle kistegravsteder, men man kan også finde individuelle urnegravsteder i området, da det ofte er et ønske at blive begravet eller nedsat på denne ældste del af kirkegården mod byen.


Afdeling AM-AÆOmrådet er meget veldefineret i sin struktur, idet rammehække og stammede lindehække danner et stringent system af gravrum. Det er en inddeling, der giver klarhed og fremstår enkel og rolig i sin komposition, og den samler de individuelle kistegravsteder i en fredfyldt orden.

 

Her ligger en katolsk afdeling med et smukt krucifiks. Centralt i området langs hovedvejen gennem kirkegården ved Heden ligger et ca. 300 m² stort staudebed.

 

Det er et smukt syn i store dele af året med den varierende blomstring, hvor farver og former skifter og blander sig med hinanden.


Afdeling BB-BYOmrådet udgør ca. 25 % af kirkegårdens samlede areal, og det er et åbent område med meget plads mellem gravstederne. I afdelingerne ligger individuelle kistegravsteder, og beplantningen i området er præget af stedsegrønne træer. I området BH, BI, BK, BL, BN og BY er fokus på biodiversiteten for at fremme dyre- og insektlivet på kirkegården. Her får græsset lov til at vokse sig højt med slåede stier ind til gravstederne, der er plantet 26.000 vilde planter, som skal føde insekterne, og store sten og stammer giver ly til smådyr og insekter.

 

Området er den mindst benyttede del af kirkegården, så her er god plads for rekreative formål. Her ligger også begravelsespladsen for Forn Sidr, Asa- og Vanetrossamfundet i Danmark, som blev indviet i 2009. 

 

Bag kapellet i afsnit BK er der anlagt en mindeplads, som alle kan bruge, men den er især tiltænkt dem, der ikke har et gravsted at besøge. På mindepladsen er der bænke, som man kan sidde på og nyde en stille stund. Der er også vaser, hvor man må sætte buketter, hvis man vil lægge en blomst til minde om en kær person. Der er også muligt at stille andre ting på området. Pladsen er bygget af materiale fra de kommunale kirkegårde.

 

Mindeplads på Assistenskirkegården-Odense


Afdeling BØ & BZ - Skovkirkegården Skovbegravelser er en begravelsestype, som er ved at vinde indpas i den danske begravelseskultur. Disse afdelinger er ikke helt udtryk for denne tendens, men de er populære, da de fremstår som en skovlysning. En beplantning af store træer og buske i en varieret bund af urter og bunddækkende buske danner rum om lysningerne. 

I kanten langs ”skovbrynet” er gravstederne placerede, og det eneste anlæg, man må lave over kistegravstederne, er en natursten med inskription samt et lille bed foran. Herved tilstræber vi at bevare naturpræget intakt uden forstyrrende elementer. 

Kirkegården sørger for at passe græs og buske, så der ikke er megen pasning for de pårørende. 

I tilknytning til skovkirkegården ligger urnefællesplænen, som Kirkegårdskontoret vedligeholder. Afdelingen er udformet som en række af cirkulære rum omkring en central sti, og der er en kranseplads ved indgangen til afdelingen, hvor man kan anbringe blomster og buketter.

 

Man må ikke lægge pynt og blomster på plænerne, og man bør derfor kun vælge et anonymt gravsted i urnefællesplænen, hvis man er sikker på, at man ikke har behov for at kende det præcise sted, hvor urnen er placeret. 


Afdeling BS, BR, BQ, UP, UZ


Området rummer både individuelle kistegravsteder og individuelle urnegravsteder, urnefællesplæne, hvor gravstederne er markeret med plader i græsset samt en anonym kistefællesplæne.

 

Fællesnævneren er, at de ligger tæt på Kirkegårdskapellet, og de danner ramme og rum om vejen fra Kirkegårdskapellet ud på kirkegården under de store ahorntræer. Stedet har en særlig stemning med de store træer, der strækker deres grene og løv ud over vejen og ind over afdelingerne. 


Afdeling BUDette er en ganske særlig afdeling, der fortjener sin egen beskrivelse. Om end enkelte steder er mærket af tiden, er det noget ganske særligt at færdes i afdelingen. De individuelle urnegravsteder ligger i et stramt mønster mellem de lige så stramme buksbomhække.

 

Let forsænket fra den omkringliggende kirkegård er den helt sin egen, og brostensstøttemuren giver den sin helt særlige karakter. Her mærker man næsten ikke, at stedet blot er en lille del af en stor kirkegård. 


Afdeling NA-NI


I denne afdeling strækker stierne sig gennem hele afdelingen, til vidne om tiden før kirkegården begyndte at gå i opbrud og blive fleksibel og parkpræget. I dag er det de mange hjertetræer, der kendetegner og former afdelingen, men de er stadig ordnet efter stierne.

 

De få individuelle kistegravsteder ligger spredte på græsset i et system, der med tiden bliver mere og mere uigenkendeligt, efterhånden som gravstederne bliver nedlagt. 


Afdeling P-AØ


I dette område er der mere plads mellem de individuelle kistegravsteder end i den ældste del af Assistenskirkegården. Parkpræget træder tydeligt frem, og man fornemmer stadig nærheden til byen mod Ansgar Anlæg og Hunderupskolen. 

Det eneste mausoleum på de kommunale kirkegårde ligger her. Det er et overjordisk gravkammer, hvori sarkofager kan henstilles. Her ligger også det gamle Krudthus, der i tidernes morgen blev opført af byens købmænd til opbevaring af sortkrudt. Dengang lå det i sikker afstand langt uden for byens mure. 

Afdelinger for fællesurnegrave

Fællesurneplænerne med plader i græsset er en gravstedstype, der har vundet markant indpas i vore dages begravelseskultur. Det er en enkel og nem måde at have et sted at mindes og komme til på kirkegården, og der er ingen pasning for de pårørende, da Kirkegårdskontoret ordner alt. Området er delt i to af en af vejene på kirkegården, så der er nem adgang til området.


Den ene del er særlig ved sine store, opstammede cypresser i en bund af vedbend.


Den anden del er mere lysåben med løvfældende træer og mindre plæner. 
Men uanset plantetype, farver og former er begge steder smukke at færdes i også for besøgende uden ærinde ved et gravsted. 


Urneafdelinger ved det gamle krematoriumSamlet omkring det gamle krematorium ligger et område med individuelle urnegravsteder og en anonym fælles urnegrav. Karakteristisk for dette område er de lave stendiger med klippede fyrrehække. Afdelingerne er meget kompakte og hyggelige, og de har et udpræget havepræg. 

Her findes også en nyere afdeling med urnegravsteder i staudebunddække samt en lille afdeling ved det gamle krematorium med mindeplader på væggen over en fælles urnegrav. 

By- og Kulturforvaltningen