Spring til indhold

Strukturhjælpemidler

Her kan du læse mere om strukturhjælpemidler.

Hvem kan have behov?

Børn, unge og voksne med ADHD, Autismespektrumforstyrrelser og generelle udviklingsforstyrrelser.
Personer med følger af erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser som f.eks. forskellige former for demens, Parkinson, sklerose o.lign.

 

Hvad kan udfordringerne være i dagligdagen?

Det er svært for dig at planlægge og gennemføre dagligdagsopgaver f.eks. morgenrutinen, rengøring, indkøb, madlavning og andre praktiske gøremål i hverdagen.

Det kan også være svært at finde rundt i dage, datoer og tidspunkter, overskue en kalender eller huske aftaler med familie, venner og offentlige instanser - og samtidig have energi til det hele.

 

Hvad kan Kommunikationscenter Odense tilbyde?

Kommunikationscenter Odense kan hjælpe dig med at finde frem til egnede løsninger, som kan støtte dig i at få overblik, planlægge og strukturere din hverdag.

Oplever du, at løsningen ikke kompenserer fuldt ud for din funktionsnedsættelse eller du har brug for yderligere støtte i din hverdag, vil du blive vejledt i at tage kontakt til øvrige relevante instanser.

 

Afklaring af behov

Du vil efter henvendelse blive inviteret til en afklarende samtale med en IKT-konsulent. Støttepersoner, f.eks. dine pårørende eller tilknyttet fagpersonale vil ligeledes blive inviteret, hvis det er relevant.

Samtalen vil omhandle din hverdag og hvilke udfordringer dine strukturvanskeligheder medfører. Vi vil i fællesskab finde frem til dine behov for, hvad strukturhjælpemidlet skal kompensere for i din hverdag og hvilke overordnede mål, der skal arbejdes hen imod.

Du vil blive oplyst om gældende lovgivning (Serviceloven §§ 112 og 113), som indebærer at et strukturhjælpemiddel kan bevilges, hvis det i væsentlig grad afhjælper dine strukturvanskeligheder og er en væsentlig lettelse i dagligdagen.

 

Afdækning af ressourcer og begrænsninger

Dine ressourcer og begrænsninger vil blive afdækket for at afklare hvilken løsning, der kan matche dine behov.
Der vil blive afdækket områder omhandlende dine kognitive og motoriske funktioner samt ressourcer og begrænsninger i dine omgivelser.

Vi vil drøfte hvilke funktioner, der kan være behov for samt hvordan løsningen kan blive en del af din hverdag.

 

 

Udvælgelse og afprøvning af hjælpemiddel

Med udgangspunkt i dine behov, ressourcer og begrænsninger præsenteres mulige løsninger.

Der tages udgangspunkt i gældende lovgivning, som indebærer, at hjælpemidler udvælges som værende ”det bedst egnede og billigste hjælpemiddel”.

Du og dine omgivelser vil blive instrueret og vejledt i brugen af det valgte hjælpemiddel.

Med udgangspunkt i dine behov og mål, vil der blive indgået aftaler om, hvordan løsningen tages i brug i din hverdag. Ved behov udarbejdes en skriftlig plan for afprøvning.

Planen kan f.eks. indeholde aftaler om, hvordan løsningen bruges, hvornår og hvem der skal involveres.
Der vil ligeledes indgås aftale om længden af afprøvningsperioden samt tidspunkt for evaluering.

 

Evaluering af afprøvning

Ved evaluering tages udgangspunkt i dine mål for, hvad løsningen skal kunne kompensere for i din hverdag og om disse er indfriet/opnået.

Det afklares, hvorvidt det afprøvede hjælpemiddel i væsentlig grad kompenserer for dine vanskeligheder med tidsorientering, struktur og/eller planlægning i hverdagen.

Såfremt hjælpemidlet ved evaluering ikke vurderes til at leve op til ovenstående, kan aftale om forlængelse af afprøvning indgås, eller der kan laves aftale om at afprøve et andet hjælpemiddel.

Hvis hjælpemidlet vurderes til at dække dine behov og letter din hverdag i væsentlig grad, vil der blive udarbejdet en forløbsbeskrivelse og sendt en ansøgning om hjælpemidlet til afgørelse ved relevant bevilgende myndighed.

NB.

Til orientering kan sædvanligt indbo ikke bevilges, f.eks. pc, telefon og tablet inkl. covers jf. Serviceloven, Bek. 1247 af 13/11/2017 samt Ankestyrelsens Principafg. 36-22 om Forbrugsgode — Sædvanligt indbo.
Det kan i visse tilfælde betyde, at der kan være en udgift til løsningen, som du selv skal dække økonomisk.

 

Bevilling af hjælpemiddel

Myndigheden i Odense Kommune behandler ansøgningen efter Servicelovens §§112 og 113 og træffer afgørelse om bevilling.

Efter bevilling af hjælpemiddel, kan der indgås aftale om fortsat forløb ift. råd og vejledning til dig og dine omgivelser. Der kan f.eks. indgås aftaler om videreudvikling af hjælpemidlet, løbende tilpasninger samt instruktion og vejledning.

Hvis der indgås aftale om afslutning, vil det altid være muligt at kontakte Kommunikationscenter Odense igen ved behov.

 

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen