Spring til indhold

Stammen

Kommunikationscenter Odense kan hjælpe og rådgive voksne, der har stammen og/eller løbsk tale.

Her på siden kan du læse mere om, hvad det vil sige at stamme, og så kan du læse om, hvordan Kommunikationscenter Odense kan hjælpe dig med stammeundervisning og stammehjælp:

 

Stammens form og udtryk

Stammen kan fremtræde forskelligt fra person til person og udvikler sig over tid. Det er også forskelligt, hvordan den enkelte tackler sin stammen. 
 
Stammen kan være i form af:

 • Gentagelse af lyd, stavelse, ord eller flere ord efter hinanden. Der kan være mange gentagelser på det samme ord
 • Forlængelse af lyd i starten af, eller inde i, ord. Nogle gange stiger tonelejet, så det næsten lyder som ved sang
 • Blokering, hvor lyden ikke kan komme ud, og hvor det kan føles som om ordet sidder fast. Blokeringen kan både være lydbar og uden lyd 
 • I forbindelse med stammen kan der være medbevægelse i ansigt og krop

Stammen kan også have et indre udtryk, såsom:

 • Angst for at stamme
 • Undgåelse af bestemte ord eller situationer
 • Forlegenhed, irritation eller negative forventninger til kommunikation med andre

 

Centrale opgaver for Stammeteamet

 • Introducere redskaber til voksne samt pårørende til at håndtere stammen i hverdagen
 • Varetage vejledning og stammebehandling af voksne og deres omgivelser gennem information, samtale og undervisning, med henblik på at blive styrket i at fungere og udvikle sig i faglige og sociale fællesskaber
 • Råd, vejledning og psykologisk bistand til borgere som stammer
 • Fungere som Odense Kommunes specialiserede enhed for udredning, behandling og vidensformidling indenfor stammen og løbsk tale

Om stammen og stammebehandling for voksne

Stammen er en talelidelse, der kan udvikle sig til et kommunikationshandicap. 
 
I stammebehandling arbejdes der med at forebygge en uhensigtsmæssig stammeadfærd samt at styrke den voksnes selvværd, selvtillid og lyst og evne til at indgå i kommunikative fællesskaber. I behandling og i vejledning til omgivelserne, er nøgleordene viden, åbenhed og samarbejde.

Det er vigtigt for den, der stammer, at omgivelserne lærer at tackle stammen og derved støtte, så stammen ikke bliver et tabu.

 

Om løbsk tale hos voksne

Løbsk tale er en tale- og kommunikationsvanskelighed, som er svær at give en entydig beskrivelse af. 
Løbsk tale har nogle fælles træk med stammen, men er en talelidelse for sig selv. Løbsk tale kan forekomme alene, i kombination med stammen, eller med andre kommunikative vanskeligheder.

Løbsk tale kan komme til udtryk som hurtig, stødvis og utydelig tale, brudstykker af ”sort tale”, hurtig tale, hvor personen tænker hurtigt og springer i tankegangen, gentagelser af stavelser, ord og lyd samt sammentrækninger af ord og afbrudte sætninger. Disse symptomer ledsages i nogle tilfælde af manglende opmærksomhed, koncentrationsproblemer, mangel på overblik og struktur og problemer med at lytte. 
Løbsk tale ses i forskellige sværhedsgrader. Nogle har løbsk tale i let grad, mens andre er hårdt ramt og har store problemer i samtale med andre.

 

 

Tilbud til dig, der stammer eller har løbsk tale

Kommunikationscenter Odense tilbyder undersøgelse, samtale, vejledning og undervisning/behandling til den, der stammer eller har løbsk tale.

 
Voksne kan henvende sig direkte til Kommunikationscenter Odense. Efter henvendelse vil man blive indkaldt til en samtale med en stammekonsulent fra teamet. Ved samtalen aftales det videre forløb. Det er udgiftsfrit at modtage stammebehandling i Odense kommune.  Stammebehandlingen kan bestå af et gruppetilbud og/eller af et individuelt forløb.

 

Behandling af løbsk tale foregår oftest som et individuelt forløb.

 

Gruppeforløb

Gruppeforløb er afhængig af antallet der ønsker gruppe. I gruppeforløbene er der mulighed for at møde andre der stammer, dele erfaringer og sammen med stammekonsulenten tage relevante emner op til drøftelse. 


Individuelle forløb 

Under et individuelt forløb aftales det fortløbende hvad der skal arbejdes med. Men der er nogle overordnede temaer, der ofte indgår i forløbet: Viden om stammen er med til at gøre den enkelte mere fortrolig med sin stammen, og dermed en hjælp i arbejdet med egen stammen. Efter behov arbejdes der med forskellige former for taleteknik, kommunikative værktøjer og redskaber til specifikke situationer.

 

Generelt arbejdes der med accept af stammen. Her kan den enkelte, der modtager stammebehandling, være forskellige steder ift. accept. Men det giver altid mening at arbejde med accepten som en aktiv proces.

 

Der inviteres til inddragelse af omgivelserne i stammebehandlingen. Det kan være familie, kæreste, venner, studievejledere, arbejdsgivere og andre. Inddragelsen kan variere fra ren information, til vejledning og til mere direkte inddragelse i selve behandlingen.


Da der arbejdes meget med håndtering og accept af stammen, benyttes redskaber fra den kognitive adfærdsterapi (KAT) og fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Voksenstammeteamet er uddannet i KAT og ACT.

 

Kontakt en stammekonsulent i Kommunikationscenter Odense

Hvis du vil i kontakt med en stammekonsulent i Odense, så opfordrer vi dig til at sende en mail med digital post. Din mail vil lande direkte hos en af vores stammekonsulenter, der er uddannet logopæd og talepædagoger. 

Stammekonsulent Jóna Harpa Viggósdóttir tlf. 23 41 44 96
Stammekonsulent Ina Boisen tlf. 29 38 60 17 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen