Spring til indhold

Udtalevanskeligheder

Kommunikationscenter Odense kan hjælpe og rådgive dig, der har udtalevanskeligheder.

 

Hvad er udtalevanskeligheder

Udtalevanskeligheder kan have flere årsager; de kan for eksempel være opstået i forbindelse med operation, være udviklingsbetinget eller vanemæssigt betinget.
Udtalevanskeligheder kan også skyldes sygdomme eller skader i nervesystemet. 

Udtalevanskeligheder kan vise sig som:

  • Læsp
  • Snøvl
  • Utydelighed
  • Besvær med at udtale specifikke ord, bogstaver eller lyde

Nogle oplever udtalevanskeligheder i forbindelse med høretab og har behov for undervisning fx efter CI (Cochlear Implant). Se Indsatser på høreområdet.

 

 

Centrale opgaver for stemmeteamet

Odense Kommune tilbyder logopædisk udredning af udtalevanskeligheder. Udredningen varetages af logopæder og audiologopæder med udtalevanskeligheder som speciale. Ved den udredende samtale vil de kommunikative og sproglige funktioner blive vurderet med henblik på at beskrive vanskelighedernes art og omfang. Det vil også blive vurderet, hvorvidt og eventuelt i hvilket omfang, udtalevanskelighederne påvirker borgerens evne til at deltage aktivt i egen hverdag. Ud fra det samlede resultat tages der stilling til, om der er behov for rådgivning, vejledning, undervisning eller andet. Der er mulighed for at tilbyde enten rådgivning- og vejledningsforløb eller eneundervisning i korte forløb, hvor der bl.a. arbejdes med bevidsthed om udtale og øvelser for talemuskulaturen.

 

Undervisning

Formålet med undervisningen er, at klienten opnår at kunne kompensere for en evt. nedsat funktionsevne, samt at forbedre talens forståelighed. 

Ved undervisningens start udarbejdes der en individuel undervisningsplan i samarbejde med klienten. Der er mulighed for at give vejledning og rådgivning til andre samarbejdspartnere, hvis der er behov for det.

 

Kontakt

Kontakt til Kommunikationscenter Odense kan kun ske via en praktiserende øre-næse-halslæge.

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense kan findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen