Spring til indhold

Kommunikationshjælpemidler senfølger

Her kan du læse mere om kommunikationshjælpemidler til senfølger.

Hvem kan have behov?

Personer med varige kommunikationsvanskeligheder, hvor tale og/eller forståelse svigter. Du har f.eks. erhvervet en hjerneskade eller har en neurologisk/progredierende lidelse som f.eks. ALS, Parkinson, sklerose el.lign.
Det skal være afklaret, at dine udfordringer ikke kan afhjælpes på anden vis, f.eks. via træning eller medicinsk behandling.

 

Hvad kan udfordringerne være i dagligdagen?

Du har svært ved at forstå eller gøre dig forståelig overfor dine nærmeste omgivelser, f.eks. fortælle at du har ondt, fortælle om dig selv og dine oplevelser, stille spørgsmål og kommentere – og i det hele taget indgå i samtaler.
Du har svært ved at bruge telefon, tablet eller computer til f.eks. at foretage opkald, sende sms/e-mail, håndtere e-post samt orientere dig på sociale medier el.lign.

Kommunikationsvanskeligheder er en fælles udfordring mellem mennesker og dermed et fælles ansvar.
Et forløb på Kommunikationscenter Odense retter sig derfor både mod dig og dine omgivelser.

 

Afklaring af behov

Du vil efter henvendelse blive inviteret til en afklarende samtale med en IKT-konsulent. Støttepersoner, f.eks. dine pårørende eller tilknyttet fagpersonale vil ligeledes blive inviteret, hvis det er relevant.
Samtalen vil omhandle din hverdag og hvilke udfordringer dine kommunikationsvanskeligheder medfører. Vi vil i fællesskab finde frem til dine behov for, hvad kommunikationshjælpemidlet skal kompensere for i din hverdag og hvilke overordnede mål, der skal arbejdes hen imod.

I vil desuden blive oplyst om gældende lovgivning (Serviceloven §§ 112 og 113), som indebærer at et kommunikationshjælpemiddel kan bevilges, hvis det i væsentlig grad afhjælper dine kommunikationsvanskeligheder og er en væsentlig lettelse i dagligdagen.

 

Afdækning af ressourcer og begrænsninger

Dine ressourcer og begrænsninger vil blive afdækket for at afklare hvilken løsning, der kan matche dine behov.

Der vil blive afdækket områder omhandlende dine motoriske og kognitive funktioner samt ressourcer og begrænsninger i dine omgivelser.

Vi vil drøfte, hvordan du bedst kan anvende løsningen samt hvilke funktioner, der kan være behov for.

 

Udvælgelse og afprøvning af hjælpemiddel

Med udgangspunkt i dine behov, ressourcer og begrænsninger præsenteres mulige løsninger.
Der tages udgangspunkt i den gældende lovgivning, som indebærer, at hjælpemidlet udvælges som værende ”det bedst egnede og billigste hjælpemiddel”.

Du og dine omgivelser vil blive instrueret og vejledt i brugen af det valgte hjælpemiddel.

 

 

 

Med udgangspunkt i dine behov og mål, vil der blive indgået aftaler om, hvordan løsningen tages i brug i din hverdag. Ved behov udarbejdes en skriftlig plan for afprøvningen.
Planen kan f.eks. indeholde aftaler om, hvordan løsningen kan bruges, hvornår og hvem der skal involveres.

Der vil ligeledes indgås aftale om længden af afprøvningsperioden samt tidspunkt for evaluering.

 

Evaluering af afprøvning

Ved evaluering tages udgangspunkt i dine mål for, hvad hjælpemidlet skal kunne kompensere for i din hverdag og om disse er indfriet og/eller opnået.

Det afklares, hvorvidt det afprøvede hjælpemiddel i væsentlig grad kompenserer for dine kommunikationsvanskeligheder i dagligdagen.
Såfremt hjælpemidlet ved evaluering ikke vurderes til at leve op til ovenstående, kan aftaler om forlængelse af afprøvning indgås, eller der kan laves aftaler om at afprøve et andet hjælpemiddel.

Hvis hjælpemidlet vurderes til at dække dine behov og letter din hverdag i væsentlig grad, vil der blive udarbejdet en forløbsbeskrivelse og sendt en ansøgning om hjælpemidlet til afgørelse ved relevant bevilgende myndighed.

NB.
Til orientering kan sædvanligt indbo ikke bevilges, f.eks. pc, telefon og tablet inkl. covers jf. Serviceloven, Bek. 1247 af 13/11/2017 samt Ankestyrelsens Principafg. 36-22 om Forbrugsgode — Sædvanligt indbo.
Det kan i visse tilfælde betyde, at der kan være en udgift til løsningen, som du selv skal dække økonomisk.

 

Bevilling af hjælpemiddel

Myndigheden i Odense Kommune behandler ansøgningen efter Servicelovens §§112 og 113 og træffer afgørelse om bevilling.
Efter bevilling af hjælpemiddel, kan der indgås aftale om fortsat forløb ift. råd og vejledning til dig og evt. dine omgivelser.

Der kan f.eks. indgås aftaler om videreudvikling af hjælpemidlet, løbende tilpasninger samt instruktion og vejledning.
Hvis der indgås aftale om afslutning, vil det altid være muligt at kontakte Kommunikationscenter Odense igen ved behov.

 

 

Kontaktinformationer til Kommunikationscenter Odense findes her 

Ældre- og Handicapforvaltningen