Spring til indhold

Generelle indlæringsvanskeligheder

Skoletilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse vanskeligheder er primært kendetegnet ved nedsat intellektuel kapacitet.

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder har funktionsnedsættelser af forskellig karakter og i forskelligt omfang, derfor er behovene for støtte forskelligt. De specialpædagogiske skoletilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder er derfor gradueret i tre typer af tilbud: specialskole, heldagsafdeling og specialklasse. 

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder beskrives ofte som værende flere år forsinket i deres udvikling. Der kan ud over vanskeligheder med faglig indlæring være vanskeligheder ved at begå sig i komplekse sociale situationer, fordi den intellektuelle, sproglige og sociale formåen er væsentligt begrænset.
Dette kan betyde, at eleven ikke har forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og forventninger, der stilles i det almene læringsmiljø på distriktsskolen og derfor har brug for et specialpædagogisk skoletilbud.

Nedenstående specialpædagogiske skoletilbud varetager undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder. 
Det er skoleleder på almen distriktsskole som i samråd med forældre og psykolog indstiller eleven til et specialpædagogisk skoletilbud. Ved indstilling varetages den psykologfaglige vurdering og evt. visitation til relevant skoletilbud af vurderingsudvalget i Specialpædagogisk Rådgivning/PPR. 
Læs mere om de enkelte skoletilbud på skolernes egne hjemmesider via nedenstående link.

 

Børn- og Ungeforvaltningen