Spring til indhold

Anonyme psykologsamtaler for unge

Kæmper du med udfordringer i forhold til eksempelvis uro, tristhed, lavt selvværd, dårlig trivsel, for meget fravær, søvnproblemer eller selvskadende adfærd?

Gratis anonyme psykologsamtaler til unge mellem 13-30 år

Psykologteamet har igen åbnet for samtaler på Ørbækvej 100.


For at mindske smittespredning vil der være andre retningslinjer end tidligere ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 1. Der er mulighed for afspritning  i venterum. 
 2. Venterum og samtalelokalerne er indrettet med større afstand.
 3. Der serveres ikke kaffe, the eller vand, men man er meget velkommen til at medbringe dette selv.
 4. Vi sørger for at spritte overflader m.m. af og lufte godt ud inden hver samtale. 

Udviser man de mindste tegn på covid-19 skal man ikke møde til samtale. Kontakt i stedet din behandler hurtigst muligt. 

Der er fortsat mulighed for online samtaler via sikker løsning, hvis man ønsker det. 

Vi glæder os til se dig på Ø 100
Psykologteamet

 

 

Gratis, anonym psykologhjælp til unge

Ofte stillede spørgsmål

Mød os

Gratis og anonym psykologhjælp ifm. banderelateret kriminalitet

Materialer til download

 

Gratis, anonym psykologhjælp til unge

Teamet tilbyder gratis, anonyme samtaler hvis du:

 • Har psykologiske problemstillinger, der påvirker din hverdag. Eksempler på psykiske problemer kan være: tristhed, angst, stresssymptomer, selvmordstanker, spiseproblematikker, søvnproblemer, social mistrivsel, sorg efter tab, selvskade.
 • Er i alderen 13-30 år. Er du mellem 13 og 15 år, kræves skriftligt samtykke fra dine forældre. For unge under 18 vil der foruden psykolog, være mulighed for at tilknytte familiebehandler.
 • Er bosat i Odense kommune.
 • Ikke har muligheden for at få hjælp andre steder (fx i et af kommunens øvrige tilbud eller via dit uddannelsessted)

Du er velkommen til at høre om mulighederne for at få tilbudt psykologsamtaler ved at ringe i telefontiden på vores hovednummer: 29 79 22 42 (se telefontider i bjælken til højre). I telefonen vil du sammen med psykologen få skabt et begyndende overblik over de problemer, du gerne vil have hjælp til. Hvis det vurderes, at et behandlingsforløb hos psykologteamet vil kunne hjælpe dig, får du enten tid til en forsamtale eller en plads på vores venteliste. Såfremt det i telefonen vurderes, at der findes et alternativt rådgivnings- eller behandlingstilbud, der bedre vil kunne hjælpe dig, vil du få information om det.

Du kan være anonym i forbindelse med psykologsamtalerne, men du vil blive bedt om at dokumentere alder og bopæl ved at vise dit sundhedskort ved første fremmøde.

Når du er til forsamtale hos os, gennemgår vi retningslinjerne i vores forløb, eksempelvis regler ved afbud/udeblivelser, tavshedspligt og anonymitet. 

Behandlingsforløbene er som udgangspunkt af kortere varighed.

Psykologteamet har ikke mulighed for at yde akut hjælp til psykologiske problemstillinger. Står du i en akut situation, skal du derfor kontakte din praktiserende læge eller lægevagten for rådgivning om, hvor du søger hjælpen her-og-nu.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er jeres målgruppe?

Overordnet er vores målgruppe unge mellem 13 og 30 år der er er i psykisk mistrivsel. Unge der har problematikker som er for omfattende til et af de kommunale, regionale eller frivillige rådgivningstilbud, men hvor problematikkerne ikke er så omfattende at der er et behandlingstilbud i psykiatrien. 

Eksempler på problematikker kan være:

 • Forældre/familieproblematikker
 • Skole- og arbejdsrelaterede problemer som eksempelvis stress
 • Sorg og tabsoplevelser
 • Identitetsproblemer

Når en ung kontakter Psykologteamet er det den visiterende psykolog, der på baggrund af telefonsamtalen vurderer om den unges problemstillinger er omfattet af ordningens tilbud, eller om den unge er bedre hjulpet et andet sted. Hvis det på baggrund af telefonsamtalen er uklart, kan den unge tilbydes en visiterende samtale med henblik på yderligere vurdering.

 

Kan man henvende sig som forældre og pårørende?

Forældre og pårørende er velkomne til at ringe til psykologteamet for at få en vurdering af om deres unge er i målgruppen til tilbuddet. I forbindelse med sådan en sådan henvendelse vil vi oftest (afhængigt af den unges alder) efterspørge at tale med den unge i telefonen. Man er som forældre og pårørende også velkommen til at deltage i en første visiterende samtale sammen med den unge, hvis den unge ønsker det. Det er dog en afgørende forudsætning at den unge er motiveret for at tale med en psykolog. Da tilbuddet er anonymt er der ingen mulighed for at give en tilbagemelding omkring forløbet til forældrene eller pårørende, medmindre den unge selv indvilliger i dette.

Kan man henvende sig som samarbejdspartner?

Samarbejdspartnere er velkomne til at ringe til psykologteamet for at få en vurdering af om den unge de arbejder med er i målgruppen til tilbuddet. Man er som samarbejdspartner også velkommen til at deltage i en første visiterende samtale sammen med den unge, hvis den unge ønsker det. Det er dog en afgørende forudsætning at den unge er motiveret for at tale med en psykolog, og en henvendelse fra en samarbejdspartner vil som oftest føre med sig, at vi vil opfordre den unge til selv at ringe til os. Da tilbuddet er anonymt er der ingen mulighed for at give en tilbagemelding omkring forløbet til samarbejdspartnere medmindre den unge selv indvilliger i dette. Er det afgørende vigtigt at der skabes et samarbejdende netværk for at hjælpe den unge videre, skal man benytte sig af et andet tilbud, som er målrettet denne form for netværksarbejde. 

Kan man som samarbejdspartner henvise til psykologteamet?

Der kan ikke laves en formel henvisning, men der kan opfordres til at tage kontakt til psykologteamet.  

 

Hvad betyder det at tilbuddet er anonymt?

At tilbuddet er anonymt betyder at vi ikke opretter en journal på dig som gemmes, og som kan deles med andre parter i kommunen. Vi har brug for dit navn og telefonnummer så vi kan kontakte dig hvis vi må ændre vores aftale. Vi vil ved første samtale bede om at se dit sygesikringskort, for at vi kan se at du er borger i Odense Kommune. 


Hvis du er mellem 13 og 15 år kan du ikke modtage samtaler uden dine forældres samtykke. Det betyder at de skal vide at du kommer til samtalerne. Vi vil derfor bede om et skriftligt samtykke fra dine forældre.

 

Kan jeg få et tilbud når jeg har en lægehenvisning til privat praktiserende psykolog?

Nej. Hvis du har en henvisning til en privat praktiserende psykolog skal du benytte denne. Vores målgruppe er unge ml. 13-30 år som ikke har mulighed for hjælp andre steder. 

 

Hvad gør man, hvis man har et akut problem?

Hvis du har et akut psykisk problem eller forværres din tilstand i en sådan grad, at du har brug for hjælp her og nu, har du følgende muligheder:
I hverdage kan du kontakte egen læge, udenfor lægens åbningstid lægevagten på tlf: 70 11 07 07
Endvidere kan du søge hjælp i akutmodtagelsen i psykiatrien. Akutmodtagelsen har døgnåbent og du kan henvende dig uden henvisning fra en læge. Det kan dog være en god idé hvis du ringer først. 

I Odense finder du akutmodtagelsen på adressen J.B. Winsløws Vej 22B (indgang 224), 5000 Odense C. Tlf 99 44 91 40

 

Mød os

Christian Storbjerg Houmøller, Psykolog

Christian S. Houmøller
Psykolog

Esben Holm Norup, Psykolog

Esben Holm Norup
Psykolog

Karl Thrysøe Bjerre, Psykolog

Karl Thrysøe Bjerre
Psykolog

Lene Hougaard Jensen, Psykolog

Lene Hougaard Jensen
Psykolog

Jane Thorup Bojesen

Jane Thorup Bojesen
Psykolog (Barsel)

 

 

 

 

 

Jeanette Karstensen
Psykolog

Hasan-Reza Allamehnejad, Familiebehandler

Hasan-Reza Allamehnejad

Familiebehandler

 

 

Peer Bo Oxholm Johansen, Familiebehandler

Peer Bo Oxholm Johansen
Familiebehandler

 

Maria Baatz Olsen

Maria Baatz Olsen 
Psykolog

 

 

Kim Juul Larsen

Kim Juul Larsen
Teamleder

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen