Spring til indhold

Persondata i beboerklagenævnet

Læs om hvordan Beboerklagenævnet behandler oplysninger om dig, når du indbringer en sag.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi behandler personlige oplysninger om dig

– læs mere om hvorfor og hvordan her på siden.

Odense Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du er part i en sag i enten huslejenævnet eller beboerklagenævnet.

Det betyder, at vi er forpligtede efter GDPR til at give dig nogle informationer. Du kan i det følgende bl.a. læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvad vi bruger dem til.

Du skal ikke gøre noget på baggrund af disse informationer, du får dem blot, fordi vi er forpligtede til at oplyse dig herom.

1. Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at træffe en afgørelse i den sag, som du er en del af. Dette med baggrund i følgende love:

  1. Lejeloven
  2. Lov om boligforhold
  3. Almenlejelovens

2. Hvilke oplysninger behandler vi?

De personoplysninger, der behandles, er almindelige personoplysninger. Det er f.eks. dit navn og adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Dine personoplysninger får vi fra dig i forbindelse med at du har indbragt sagen. Såfremt du ikke har indbragt sagen, modtager vi dine personoplysninger fra din modpart i forbindelse med dennes indbringelse af sagen. I tilfælde, hvor vi har behov for at indhente informationer om adresse, bopælsforhold, CPR-nummer og lignende, får vi oplysningerne fra Folkeregisteret.

Hvem modtager dine personoplysninger?

Kommunen registrerer dine personoplysninger og videregiver kun personoplysningerne til andre modtagere, herunder offentlige myndigheder og private virksomheder, hvis der er et lovligt grundlag hertil.

Modtagerne af dine personoplysninger er: Din modpart i nævnssagen. Såfremt din modpart lader sig repræsentere af en anden f.eks. en advokat, organisation, forening, familiemedlem o.lign., vil dine oplysninger blive videregivet til denne repræsentant. Herudover vil dine oplysninger blive videregivet til nævnets medlemmer i forbindelse med, at nævnet skal træffe en afgørelse i din sag.

Dine personoplysninger kan blive videregivet i det omfang, Odense Kommune er forpligtet til dette efter reglerne om aktindsigt i bl.a. offentlighedsloven. Vi foretager altid en konkret vurdering af hvilke oplysninger, der skal udleveres ifm. aktindsigter – og vi må f.eks. ikke udlevere oplysninger om enkeltpersoners private forhold.


Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Kommunen sletter personoplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

 

Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland

Dine personoplysninger overføres i nogle situationer til et tredjeland, dvs. et land udenfor EU/EØS.

System Situation Land Overførselsgrundlag
Microsoft Ved teknisk support på fx Office 365 USA Artikel 46, stk. 2, litra c.

 

Du kan få tilsendt Odense Kommunes grundlag for overførsel af personoplysninger og ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte Digitalisering og Data i By- og Kulturforvaltningen.

3. Lovgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Behandlingen af almindelige personoplysninger sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Følsomme personoplysninger behandles efter artikel 9, stk. 2, litra f og/eller g samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 og stk. 4.

Dit personnummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

4. Hvilke rettigheder har du?

Du har som borger en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Dine rettigheder er:

  • Retten til indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
  • Retten til at få rettet urigtige personoplysninger om dig.
  • Retten til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis nogle særlige betingelser herfor er opfyldt.
  • Retten til at få slettet dine personoplysninger. Bemærk at retten til sletning er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at personoplysningerne ikke kan slettes, f.eks. offentlighedsloven, arkivloven, mv.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis ikke vægtige legitime grunde til behandlingen går forud herfor.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Odense Kommune på nedenstående kontaktoplysninger.

5. Kontaktoplysninger

Odense Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål om din sag eller dit forløb hos Odense Kommune, skal du kontakte den afdeling, som du er tilknyttet (f.eks. din sagsbehandler) på nedenstående kontaktoplysninger:

Odense Kommune
Jura og Udvalg, Nævnssekretariatet
Politik og strategi
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Digital postkasse: Du kan finde den digitale postkasse på www.borger.dk eller på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Spørgsmål vedr. databehandlingen

Hvis du har specifikke spørgsmål, der udelukkende omhandler kommunens håndtering af dine personoplysninger, kan du kontakte Odense Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO). Bemærk at DPO’en ikke kan svare på spørgsmål om din sag:

- Digital Post: link til DPO-kontakt i Odense Kommune.
- Adresse: Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C, att.: DPO.

Du kan også finde DPO’ens kontaktoplysninger på Odense Kommunes hjemmeside (i søgefeltet skal du skrive: ”databeskyttelsesrådgiveren”).

 

6. Hvis du vil klage

Du kan klage til Datatilsynet over Odense Kommunes behandling af dine personoplysninger på nedenstående kontaktoplysninger:

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00.

Adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan også læse mere på Datatilsynets hjemmeside, se mere om, hvordan du klager under ”Dine rettigheder”. 

By- og Kulturforvaltningen