Spring til indhold

Hvilke sager kan du indbringe

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i følgende type sager.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvilke sager kan du indbringe?

- Uenighed om overholdelse af de formelle regler ved varsling af lejeforhøjelse, jf. LAB § 12

- Indflytningsmangler, jf. LAB § 16

- Uenighed om opfyldelse af lejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, herunder sager om fraflytning, jf. LAB § 29

- Uenighed om opfyldelse af udlejers pligt til vedligeholdelse og istandsættelse, jf. LAB § 30

- Påbud om færdiggørelse af arbejder, som udlejer har iværksat, jf. LAB § 34, stk. 2

- Uenighed om lejers ret til at foretage installationer i det lejede f.eks. opsætning af parabol eller vaske-/opvaskemaskiner, jf. LAB § 41

- Uenighed om lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede, jf. LAB § 41

- Uenighed om tilbagebetaling af beboerindskud og depositum, jf. LAB § 50

- Uenighed om vand- og varmeregnskaber, jf. LAB § 56, stk. 3 og 4

- Uenighed om lejers betaling til fællesantenner mv., jf. LAB § 62, stk. 4

- Uenighed om lejers ret til fremleje, bytte eller fortsættelse af lejemål, jf. LAB kapitel 76

- Overtrædelse af husordensreglerne

- Uenighed om lovligheden af de beslutninger, som er truffet af de beboerdemokratiske organer, dog ikke i forhold til beslutningens indhold, jf. LAB § 101

- Uenighed om anvisning af boliger, jf. LAB § 101

 

 LAB=Almenlejeloven


De hyppigst forekommende sager er:

- Uenighed om lejers pligt til istandsættelse efter fraflytning

- Uenighed om vand- og varmeregnskaber

- Overtrædelse af husordensreglerne. Se evt. folderen "Når naboskabet bliver svært - januar 2014" 

  


Beboerklagenævnet tager sig ikke af:

- Spørgsmål om lejens størrelse

- Spørgsmål om opsigelse og/eller ophævelse af lejemål

- Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne

 

By- og Kulturforvaltningen