Spring til indhold

Nyhedsbrev juni 2023

Nyhedsbrev fra Almene Boliger, nr. 4, juni 2023

Kære boligorganisationer

Dette nyhedsbrev handler om: 

  • Mange politiske sager
  • Ny beboerafstemning ved ændringer
  • Pixibog om administrationsgrundlaget
  • Opdatering af BBR
  • Udbud af kvoter 2023
  • Glædelig sommer fra Almene Boliger

Mange politiske sager

Vi oplever store udfordringer med behandling af jeres sager, som skal gennem en politisk godkendelse.

Vi gør alt hvad vi kan for at følge med, og vil gerne holde en tæt dialog med jer for planlægning heraf.
Så kontakt os i rigtig god tid, så vi sammen kan finde en passende tidsplan for behandling.

Vi skal som udgangspunkt senest 2 måneder (husk juli måned er lukket) før sagen skal for By- og Kulturudvalget modtage alt relevant materiale til brug for udarbejdelse af dagsorden, det gælder også dokumentation for fx beregning af kommunegaranti og
Landsbyggefondens stillingtagen til den støttede del i forbindelse med den fysiske helhedsplan.  
De politiske sager for 2023 er overordnet planlagt, så skal der planlægges nye sager i 2024 må I meget gerne vende det med os så snart som muligt.

Modtager vi ikke materialet fra jer i forhold til den aftalte planlægning, kan sagen ikke bare rykkes. Der skal findes en ny dato. Skulle materialet være klar inden den aftalte tid, så send det endeligt – så kan sagen måske komme på før såfremt en af de andre sager ikke er klar.

 

Ny beboerafstemning ved ændringer

Inden politisk godkendelse af en fysisk helhedsplan eller en kollektiv råderet skal der afholdes en beboerafstemning på afdelingsmødet.

Hvis den fysiske helhedsplan eller kollektiv råderet ændrer sig inden dens påbegyndelse, vil der som udgangspunkt skulle afholdes en ny beboerafstemning på afdelingsmødet.

Store besparelser af en fysisk helhedsplan eller kollektiv råderet vil typisk give ringere kvalitet, hvorfor den enkelte beboer skal tage stilling til denne ændring.
Som følge af ændringer på arbejderne under gennemførelsen skal der indhentes ny godkendelse fra afdelingsmødet, uanset om huslejen vil stige. Det vil bero på en vurdering, af hvorvidt ændringerne kræver ny godkendelse.

Vurderingen tager udgangspunkt i, hvor detaljeret projektet er beskrevet samt hvor væsentlige ændringerne er. Hvis projektet er meget detaljeret og ændringerne afviger meget fra det oprindelige udgangspunkt, vil der kræves ny godkendelse. Vurderingen af om ændringerne er væsentlige omhandler ændringernes økonomiske omfang, karakteren af ændringerne, beboernes interesse for at få gennemført det oprindelige projekt samt hvorvidt ændringernes udgifter kunne have været forudset ved den oprindelige godkendelse af projektet.

 

Pixibog om administrationsgrundlaget

Byrådet vedtog d. 14. december 2022 at overdrage kompetencen til at godkende ansøgninger indenfor 4 områder, til By- og Kulturforvaltningen, Planlægning og Almene Boliger.

De 4 områder er:

  • Væsentlige bygningsmæssige forandringer
  • Godkendelse af optagelse af lån til forbedringsarbejder
  • Godkendelse af huslejestigninger på mere end 5 % pga. forbedringsarbejder
  • Frivillig konvertering af realkreditlån

Vi har derfor udarbejdet en pixiudgave til boligorganisationerne med et overblik over sagsgange, procedurer og beslutningskompetencer.
Pixibogen vil i løbet af de næste uger være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Opdatering af BBR

Vi har opdaget, at der er afdelinger, der ikke er med i de monitoreringsrapporter, som udkommer 3 gange om året. Det skyldes, at der er afdelinger, hvor boligerne ikke er registreret med den rigtige ejerforholdskode i BBR. Monitoreringen baseres bl.a. på udtræk fra BBR, og derfor er det vigtigt at registreringerne i BBR er korrekte.

Vi har sendt et brev ud til de boligorganisationer, der har afdelinger med forkert ejerforholdskode.
Ejerforholdskoden for almene boliger er 20.
Det er ejer, der kan rette i BBR for en ejendom.

Opdager I en forkert ejerforholdskode, skal I skrive til ESR.BMF@odense.dk for at få rettet fejlen.

 

Udbud af kvoter 2023

Tak til jer for en meget fin præsentation af fremsendte projektforslag, hvor 6 ud af de 12 indkomne projektet indstilles til By- og Kulturudvalget til endelig vedtagelse i efteråret.

Vi er opmærksom på, at en del af projekterne skal bearbejdes yderligere for at opfylde en eksisterende lokalplan, eller hvor der kan være behov for udarbejdelse af nye lokalplaner, for at projektet kan realiseres.

Vi tager derfor en snak med lokalplanlæggerne for en nærmere drøftelse af omfanget af nye lokalplaner og hvornår man kan forvente disse igangsat.

Vi vender tilbage i forbindelse med den endelige vedtagelse i efteråret.

 

Glædelig sommer fra Almene Boliger

Almene Boliger holder ferielukket i hele juli.
Alle os i Almene boliger vil ønske jer alle en rigtig god sommer og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Lars-Bo, Lene, Rosanna, Helle og Anna