Spring til indhold

Nyhedsbrev december 2022

Nyhedsbrev fra Planlægning og Almene boliger. Nr. 3 december 2022.

Kære boligorganisationer

Dette nyhedsbrev handler om:

  • Guide til nybyggeri
  • Kvoter til seniorboliger
  • Ansøgningsskema til forbedringer
  • Administrationsgrundlag for kommunale godkendelser
  • Generelt fra os i Almene Boliger

 

Guide til nybyggeri

Den nye guide til opførelse af nye almene boliger blev vedtaget den 2. november 2022 af By- og Kulturudvalget. Guiden er den primære indgang til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningens enhed for Almene Boliger, der har ansvaret for støtte til nyopførelse og renovering af almene boliger.
Inden et projekt kan udvikles nærmere, skal en række grundlæggende forhold undersøges. Hvis der er en lokalplan for det område, I ønsker at bygge i, indeholder guiden de forpligtende rammer for bebyggelses- og anvendelsesforhold.

Ønsker I at få vurderet mulighederne for et nyt plangrundlag, skal I sende en anmodning til Almene Boliger, stbyg@odense.dk. Dette kan eventuelt ske efter en dialog med os i Almene Boliger, der varetager den konkrete støtteudmøntning.

Hvis der ikke er en lokalplan, er det den gældende kommuneplans rammer for bl.a. anvendelse, bebyggelsesprocent, parkering og friarealkrav, der gælder.
På kommunens hjemmeside kan I finde nyttig information om kommuneplanens rammer for det aktuelle område, eventuelle lokalplaner, støjforhold, matrikeloplysninger og meget andet.

 

Se mere på: www.odense.dk/kommuneplan.
Guide til nybyggeri kan hentes på kommunens hjemmeside: www.odense.dk/almeneboliger

Kvoter til seniorboliger

Der skal opføres mange almene boliger de kommende år. Dette må ikke blive på bekostning af kvaliteten. De boliger der bliver opført, kommer til at danne rammen om dagliglivet for mange odenseanere i mange år fremover. Derfor er det vigtigt, at bygninger bliver en positiv tilføjelse til de områder de placeres i og rummer boliger hvor hverdagslivet kan udfolde sig

Vi (Almene Boliger) har d. 24. november 2022 fremsendt ny kvoteudbud om tildeling af kvoter til alment byggeri til samtlige almene boligorganisationer i Odense. I forhold til tidligere har vi denne gang også sendt kvote til opførelse af alment byggeri på en kommunal grund.
Vi håber I tager godt imod det nye tiltag fra vores side, og vil være med i konkurrencen om opførelse af en helt ny almen afdeling i et af Odenses pt. eftertragtede byudviklingsområder, og hvor der er en lokalplan gældende.

Nye almene seniorboliger skal bidrage til udviklingen af Odense som en blandet by og understøtte socialt bæredygtighed i nærområdet og i den enkelte bebyggelse. Mere bæredygtige, rene materialer og en højere grad af genbrug er blevet et aktuelt emne i Odense. Aktuelt har man besluttet at opføre 1.000 klimavenlige boliger, heraf 400 almene boliger.

I forbindelse med indsendelse af forslag om tildeling af kvoter skal skemaet bilag 3 ”Fremtidens Almene Boligafdeling” besvares. Sendes der flere forslag, skal bilag 3 udfyldes for hvert forslag.
Efterfølgende vil der indstilles til at det udpegede vinderprojekt (udbud 1) eller de udpegede andre egnede forslag (udbud 2) inddrager temaerne i guiden til nybyggeri i byggeprocessen, dvs. ved forhåndsgodkendelse, Skema A, Skema B og Skema C. I guiden stilles der ikke krav til certificering, men der indstilles til at boligorganisationerne inkluderer temaerne i byggeriet.

Målsætning – lov om almene boliger

Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår.
Derudover skal en varieret beboersammensætning fremmes.

Ansøgningsskema til forbedringer

Lov om webtilgængelighed stiller krav til bl.a. kommunens websteder og apps. Kravene skal sikre at kommunens information via websteder og apps er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser og handicap.
Kravet om webtilgængelighed har medført at alle ikke-webtilgængelige pdf-filer på Odense Kommunes hjemmeside bliver fjernet pr 1. januar 2023.

Derfor er vi i gang med at ændre det nuværende ansøgningsskema til en online-løsning. Det er vores hensigt, at online-løsningen skal gøre det lettere at søge om godkendelserne og at
sagsbehandlingen bliver lidt hurtigere.

Arbejdet med webtilgængelighed er en stor arbejdsmængde for vores webredaktører, og løsningen når ikke at blive klar til brug pr 1. januar 2023, hvor det nuværende skema vil blive fjernet fra hjemmesiden.
Vi forventer at løsningen bliver klar i løbet af første kvartal 2023.

Hvis der er brug for at søge om huslejestigninger og/eller optagelse af lån i forbindelse med forbedringsarbejder før online-løsningen er klar, sender vi gerne et ansøgningsskema.
Skriv til stbyg@odense.dk

Administrationsgrundlag for kommunale godkendelser

Vi har tidligere fortalt om vores arbejde med at udarbejde et administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboliglovgivningen.

Administrationsgrundlaget beskriver sagsprocedurer for sagsbehandlingen af de mange forskellige typer sager, der kommer igennem hos Planlægning og Almene Boliger.
Vi har lokaliseret 4 områder, hvor det har været intern praksis at sager om godkendelser skal godkendes i byrådet.

 

Det er sager om:

  • Væsentlige bygningsmæssige forandringer
  • Godkendelse af optagelse af lån til forbedringsarbejder
  • Godkendelse af huslejestigninger på mere end 5% pga. forbedringsarbejder
  • Frivillig konvertering af realkreditlån

Byrådet har ved byrådsmøde d. 14. december 2022 godkendt at kompetencen til at godkende ansøgninger indenfor disse 4 områder uddelegeres til administrationen

Derfor vil vi – langt om længe – udarbejde en miniudgave til boligorganisationerne med et overblik over sagsgange, procedurer og beslutningskompetencer.

Generelt fra os i Almene Boliger

Vi er i gang med at planlægge styringsdialogerne, der bliver planlagt til at ligge i månederne januar til marts. Invitationerne bliver sendt ud i løbet af de næste uger.

Vi holder ferielukket fra de sidste 2 uger af december og vi er tilbage d. 2. januar 2023.

Vi takker for et godt samarbejde i 2022, og ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer i 2023.

 

Rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Lars-Bo, Lene, Helle, Hanin og Rosanna

By- og Kulturforvaltningen