Spring til indhold

Bidrag til fortætningsbyggeri

Odense har et mål om at være klimaneutral i 2030. Få at nå målet skal der gennemføres flere fortætningsbyggerier, så flere kan bo i bymidten. Almene boligorganisationer kan søge om fortætningsbidrag hos Social- og Boligstyrelsen.

Fra 2022 til 2031 kan Social- og Boligstyrelsen give tilsagn om fortætningsbidrag i forbindelse med fortætning med nye almene boliger. Den samlede ramme er på 422 mio. kr. og deles ud de enkelte år. Puljen for 2023 er 43,7 mio. kr.

 

Fortætningsbidraget kan bruges til forbedringsarbejder til almene boliger i en eksisterende afdeling, dog ikke til boliger i et udsat boligområde eller i et forebyggelsesområde.

lovgrundlag

  • Lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021 om almene boliger m.v.
  • Bekendtgørelse nr. 1060 af 28. juni 2022 om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger (BEK)

Ansøgning

En boligorganisation kan søge om fortætningsbidrag ved at sende en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Ansøgningerne vurderes pr. kvartal: den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

 

Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal på ansøgningstidspunktet har indberettet fortætningsbyggeriet i BOSSINF-STB på kladde status 10.

 

Når den årlige pulje er ophørt, gives der afslag på ansøgningerne. Bruges årets pulje ikke, overføres det resterende beløb til næste års pulje.

 

 

Citat
Fortætningsbidraget kan bruges til forbedringsarbejder til almene boliger i en eksisterende afdeling, dog ikke til boliger i et udsat boligområde eller i et forebyggelsesområde.

 

 

Tilsagn

Ved tildeling af bidrag vurderer Social- og Boligstyrelsen følgende:

  1. Grundpriser i den pågældende by eller bydel
  2. Byggemulighederne i den pågældende by eller bydel
  3. Boligafdelingens beliggenhed i forhold til byens eller bydelens midte
  4. Andelen af almene boliger i den pågældende by eller bydel

Fortætningsbidraget kan højst udgøre 150.000 kr. pr. almen bolig, som etableres ved fortætningen. Opføres 10 fortætningsboliger, vil beløbet til forbedringsarbejder til den eksisterende afdeling udgøre 1.500.000 kr. Bidraget reguleres årligt efter nettoprisindekser.

Senest 6 måneder efter tilsagn om bidrag, skal kommunalbestyrelsen have godkendt skema A i BOSSINF-STB for fortætningsbyggeriet. Overholdes fristen ikke, bortfalder bidraget. Fristen kan dog dispenseres i særlige tilfælde.

 

 

Udbetaling

Efter forbedringsarbejderne er færdige, skal boligorganisationen sende revisorgodkendt byggeregnskab med dokumentation for udgifterne samt redegørelse for status for fortætningsbyggeriet til Social- og Boligstyrelsen. Når materialet er modtaget, afgør styrelsen, om bidraget kan udbetales.

Udbetaling Danmark udbetaler et engangsbeløb til boligorganisationen, som fratrækkes boligorganisationens udgift til forbedringsarbejderne.

Forbedringsarbejderne kan ikke finansieres ved huslejestigning for de boliger, som etableres ved fortætningsbyggeriet.

 

 

Annullering af tilsagn og tilbagebetaling af bidrag

Bolig- og Planstyrelsen kan annullere tilsagn om bidrag, hvis:

  1. Boligorganisationen har givet vildledende eller urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om fortætningsbidraget
  2. Forbedringsarbejder ikke udføres i overensstemmelse med ansøgningen
  3. Fortætningsbyggeriet ikke udføres i overensstemmelse med ansøgningen

Annulleres tilsagnet efter fortætningsbidraget er blevet udbetalt, skal beløbet betales tilbage til Udbetaling Danmark.

 

 

Kontrol

Social- og Boligstyrelsen kan anmode boligorganisationen om oplysninger, der har betydning for styrelsens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

 

 

Klage

Afgørelser kan ikke indbringes for indenrigs- og boligministeren eller anden administrativ myndighed

By- og Kulturforvaltningen