Spring til indhold

Nyhedsbrev december 2021

Dette nyhedsbrev handler om fremtidig procedure for altaner, udløbsdato for beslutninger på afdelingsmøder, statistik for brugen af udlejningskriterier samt AB18 / ABT18. Først er der personalenyt.

Kære almene boligorganisationer i Odense

 

Personalenyt

I Almene boliger har vi 1. august ansat Anna som juridisk konsulent. Hun besvarer borgerhenvendelser samt hjælper afdelingen med juridiske spørgsmål. Derudover er hun i gang med at udarbejde et administrationsgrundlag, som er en procedureguide for opførelse og drift af almene boliger.

 

Procedurer for altaner

Etablering af altaner er en stor bygningsmæssig forandring. Vi er derfor i gang med at udarbejde en procedure for ansøgning om etablering af altaner, hvor den nye procedure kræver en fremsendelse af forbedringsskema for altaner til kommunens vurdering.

 

Når der ansøges om etablering af altaner skal det nye forbedringsskema til etablering af altaner benyttes. Forbedringsskemaet skal indeholde oplysninger om gennemsnitlig husleje pr./m2 før og efter forhøjelsen samt altanens størrelse i forhold til kommuneplanen.

 

Kommunen vil derefter give en tilbagemelding på om en etablering af altaner er mulig. Såfremt det er muligt, skal der efterfølgende fremsendes en byggesagsansøgning om en byggetilladelse. Byggesag er myndighed og dem der træffer den endelige beslutning om at give en byggetilladelse.

 

Såfremt den gennemsnitlige huslejestigning pr. m2. er uforholdsmæssig høj skal etableringen behandles politisk.

 

Et nyt forbedringsskema til ansøgning om etablering af altaner er vedlagt. Denne bedes I venligst fremsende til relevante medarbejdere.

 

Kollektiv råderet efter almenboliglovens §37b

Beslutninger om kollektiv råderet foretages på et afdelingsmøde. Almene boliger kan konstatere at råderetsbeslutninger truffet på afdelingsmøderne ofte er af ældre dato. Almene boliger har derfor besluttet at fastsætte en udløbsdato for råderetten, da det ikke vil være foreneligt at lade råderetten række udover forbedringens levetid. Almene boliger vil derfor pr. 1/1-21 fastsætte at råderetsbeslutninger er gældende i 10 år frem fra beslutningsdagen.

 

Forbedringsskema

Det eksisterende ansøgningsskema til forbedringer tilføjes fire yderligere kolonner til udfyldelse, herunder gennemsnitlig husleje pr./m2 før og efter forhøjelsen, huslejestigninger inden for de sidste 5 år samt vurdering af risiko for lejeledighed. Den sidste kolonne skal indeholde den gældende husleje for den mindste og største bolig. Det nye ansøgningsskema fremsendes. Dette bedes i venligst fremsende til relevante medarbejdere. 

 

Rammeaftale for udlejning i Odense Kommune i perioden 2021 – 2024

Vi har hen over foråret og sommeren holdt møder om udlejningsaftaler for de forskellige boligafdelinger. De seneste ændringer i lovgivningen, hvor der er indført en ny kategori, forbedringsområder, har medført at nogle flere afdelinger skal have udlejningsaftale med min. kriteriet for selvforsørgelse. I langt de fleste afdelinger havde vi allerede lave disse aftaler, og de sidste aftaler kommer på plads inden for en kort periode. Rammeaftalen og udlejningsaftalerne bliver et punkt, vi skal drøfte ved den næste styringsdialog.

 

I overvejelserne om at skabe blandede beboersammensætninger i boligafdelingerne har vi løbende drøftet effekten af udlejningsaftaler. Vi har pt ikke et overblik over, hvor ofte de ledige boliger udlejes med fortrin, og derfor vil vi fremover bede boligorganisationerne om en oversigt over, hvor ofte udlejningskriterierne er i brug. Det vil vi også drøfte ved styringsdialogen.

 

Seniorboliger

I budgetaftalen er der afsat 5 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til grundkapital til nye seniorboliger. Det var planen at udbyde kvoterne ultimo 2021 eller primo 2022. I øjeblikket arbejdes der i Kommunen med en markedsanalyse, som dels skal belyse behovet for seniorboliger og dels kortlægge hvor seniorboligerne kan placeres set ud fra en strategisk byudviklingsvinkel. Derfor udskyder vi udbudsprocessen for kvoterne til det nye grundlag er tilvejebragt – forventeligt medio 2022.

 

AB18/ABT18

I sidste nyhedsbrev skrev vi om AB18 / ABT18 og at Almene boliger har udarbejdet et sæt fravigelser. Fravigelserne vil blive behandlet på udvalget i starten af det nye år. Almene boliger forventer at udvalget godkender brugen at de nye fravigelser. Fravigelserne giver både vidder beføjelser for fravigelser for de almene bygherrer, men giver også en mindre sagstung administrativ behandling for forvaltningen.

 

God jul

Alle os i Almene Boliger ønsker jer rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi ser frem til et nyt år med et fortsat godt samarbejde og til styringsdialogerne i de kommende måneder.

 

Venlig hilsen
Almene Boliger
stbyg@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen