Spring til indhold

Regnskabsresultat 2014

Odense Kommunes økonomiske virksomhed er opdelt i bevillingsområder placeret på udvalgsniveau.

 

Af regnskabsopgørelsen fremgår det samlede økonomiske resultat for 2014 fordelt på de enkelte udvalg.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen, udviser den samlede kommunale virksomhed et underskud på 34,7 mio. kr. Underskuddet er mindre end forventet. Det budgetterede underskud var beregnet til 59,3 mio. kr.

 

Årsagen til, at underskuddet i 2014 blev 24,6 mio. kr. mindre end forventet, kan primært henføres til mindreforbrug på drift og anlægsområdet med henholdsvis 4,5 mio. kr. på drift og 41,4 mio. kr. på anlæg. Herudover er der på indtægtssiden realiseret en mindreindtægt på samlet set 21,3 mio. kr.

 

På drift og anlægsområdet samt balanceforskydninger er der en samlet anmodning om overførsel og genbevilling af 53,3 mio. kr. i 2015.
 

Kommunen har i 2014 optaget lån på 76,2 mio. kr. Der er samlet afdraget 97,6 mio. kr. på gælden. Samlet set har der været en nettogældsafvikling på 28,3 mio. kr. inkl. indeksregulering og statsandel af ældreboliglån.

 

Nettobevægelser på kortfristede tilgodehavender-/gæld, samt langfristede tilgodehavender udgør 114,8 mio. kr. På området var forventet en samlet nettobevægelse på 253,3 mio. kr.

Forskellen på 138,5 mio. kr. kan i hovedtræk henføres til, at der ultimo 2014 har været beløbsmæssige store udskrivninger af regningskrav, hvor indbetalingen sker i 2015. Der er derfor tale om en forskydning mellem årene, som udelukkende har likviditetsmæssig betydning.

 

Det samlede resultat udviser herefter et kasseopbygning på 58,7 mio.kr, mod en budgetteret kasseopbygning på 171,8 mio. kr. I forhold til kommunens kassebeholdning er der således tale om en negativ afvigelse på 113,1 mio. kr.

Serviceudgiftsrammen (drift)

Forbruget på serviceudgiftsområderne ligger i regnskab 2014 33,9 mio. kr. under det vedtagne budget for 2014.

 

Mindreforbruget kan primært forklares ved at der samlet er overført 76 mio. kr. fra 2014 til 2015 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015. Derudover er der foretaget en periodisering vedrørende Tjenestemænd Fynbus på 50 mio. kr., som er fremrykket med 20 mio. kr. fra 2016 og 30 mio. kr. fra 2017.

Odense Kommune overholder derved kommunens andel af den nationale serviceudgiftsramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne under ét overholder serviceudgiftsrammen, hvorfor der ikke kommer en økonomisk sanktion.

 

Borgmesterforvaltningen