Spring til indhold

Kassebeholdningens udvikling

Regnskabet udviser i 2014 en kasseopbygning på 58,7 mio. kr. Hertil kommer positive urealiserede kursreguleringer af obligationsbeholdningen på 23,1 mio. kr. 

 

Den samlede kassebeholdning, som består af likvid beholdning, obligationsbeholdning, beholdning af aktier i udbyttebetalende investeringsforeninger m.v., udgør ultimo 2014 i alt 495,2 mio. kr.

 

365 dages gennemsnittet, der i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke må blive negativt, var ved udgangen af 2014 på 934 mio. kr. 

 

Specifikationen af den samlede kassebeholdning fremgår af note 11 til regnskabet.

 

Odense Byråd har den 8/10 2014 som led i den økonomiske strategi vedtaget, at kassebeholdningen skal være minimum 150 mio. kr. pr. ultimo regnskabsåret og gennemsnitlig minimum 350 mio. kr. Begge målepunkter er overholdt i regnskabet for 2014.

 

I figuren nedenfor vises kassebeholdningen dag for dag samt gennemsnit for 365 dage. 

  

Den kommunale likviditet er som følge af betalingsmønstrene mindst ultimo måneden. Den gennemsnitlige likviditet ligger dermed en del højere end det, der kan aflæses af regnskabet.

 

En del af kommunens kassebeholdning er båndlagt som hensættelser til ældreboligområdet.

 

Ultimo 2014 udgør den samlede hensættelse vedrørende vedligeholdelse og fornyelse samt ordinær drift på ældreboligområdet 58,8 mio.kr.

 

Se figuren her Se figuren her

Borgmesterforvaltningen