Spring til indhold

Likviditet og gældspleje

Borgmesterforvaltningen giver status på den finansielle strategi 2 gange årligt. Odense Kommunes finansielle strategi har følgende 4 fokusområder:

1. Økonomisk handlefrihed (nøgletal)
2. Likviditet
3. Gældspleje
4. Leasing

Hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af Odense Kommunes budget gives der på relevante tidspunkter i budgetprocessen en vurdering af den økonomiske situation i forhold til de vedtagne målsætninger for væsentlige nøgletal (1) i kommunens resultatopgørelse. Nøgletallene indgår og kommenteres i bl.a. budgetforslaget og den endelige budgetpublikation.

Den seneste status på de øvrige fokusområder var indarbejdet i budgetforslaget for 2014 i efteråret 2013. I det efterfølgende gives en kort status på områderne Likviditet (2) og Gældspleje (3). Leasing (4) beskrives ikke yderligere. Der er i regnskabsåret 2013 alene indgået leasingkontrakter inden for de rammer byrådet har godkendt i forbindelse vedtagelse af budget 2013.

Overordnede betragtninger likviditet og gældspleje 2013
I forbindelse med den seneste afrapportering i budgetforslaget for 2014 i efteråret 2013, blev der udtrykt forventning om, at kommunens nettorenter for 2013 samlet set ville blive realiseret lidt under eller på niveau med det korrigerede budget for 2013.

 
Forventningerne er blevet indfriet, idet nettoresultatet af kommunens likviditet og gældspleje sammenholdt med det korrigerede budget for 2013 udviser en mindreindtægt på 14,8 mio. kr.

Herudover er der foretaget regulering af kommunens beholdning af værdipapirer til dagskursen pr. 31.12.2013, hvilket har medført en urealiseret kursgevinst på ca. 19,3 mio. kr., som har medvirket til forøgelse af kommunens kassebeholdning i regnskabsåret.
Renter og kursreguleringer udviser dermed samlet set en merindtægt på 4,5 mio. kr.

Læs mere om likviditet og gældspleje

Borgmesterforvaltningen