Spring til indhold

Balance

Balance

Aktiver

 

Passiver

 

 

Forpligtelser

 

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser netto, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til.
 
I pengestrømsopgørelsen skal overskuddet fra resultatopgørelsen på 9,7 mio. kr. korrigeres for omkostninger, der ikke umiddelbart har nogen likviditetsvirkning. Det gælder for afskrivningerne på 276,1 mio. kr. samt -257,9 mio. kr. vedrørende andre reguleringer som består af pensionshensættelser til tjenestemænd og feriepengehensættelser samt forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger.
 
Driften bidrager således likviditetsmæssigt med et overskud på 27,9 mio. kr. Herfra fragår investeringer i året på 236,4 mio. kr.

Forskydninger i gæld samt tilgodehavender påvirker likviditeten negativt med 25 mio. kr.
 
Sammenlagt er kommunens kassebeholdning formindsket med 233,6 mio. kr. Hertil kommer en urealiseret positiv kursregulering af værdipapirer (obligationer og investeringsbeviser) på 19,3 mio. kr.
 
Kassebeholdningen kan herefter opgøres til 413,4 mio. kr. ultimo 2013.

Borgmesterforvaltningen