Spring til indhold

Regnskabsresultat 2013

Odense Kommunes økonomiske virksomhed er opdelt i bevillingsområder placeret på udvalgsniveau.

Af regnskabsopgørelsen fremgår det samlede økonomiske resultat for 2013 fordelt på de enkelte udvalg.

Som det fremgår af regnskabsopgørelsen, udviser den samlede kommunale virksomhed et underskud på 208,5 mio. kr. Underskuddet er større end forventet. Det budgetterede underskud var beregnet til 142,1 mio. kr.

Årsagen til, at underskuddet i 2013 blev 66,4 mio. kr. større end forventet, kan primært henføres til merforbrug på drift og anlægsområdet med henholdsvis 1,2 mio. kr. på drift og 50,1 mio. kr. på anlæg. Herudover er der på indtægtssiden realiseret en mindreindtægt på samlet set 15,1 mio. kr.

På drift og anlægsområdet samt balanceforskydninger er der en samlet anmodning om overførsel og genbevilling af 37,4 mio. kr. i 2014.

Kommunen har i 2013 optaget lån på 104,8 mio. kr. Der er samlet afdraget 139,1 mio. kr. på gælden. Det betyder en nettogældsafvikling på i alt 34,3 mio. kr.

Nettobevægelser på kortfristede tilgodehavender-/gæld, samt langfristede tilgodehavender udgør 9,2 mio. kr. På området var forventet en samlet nettobevægelse på 71 mio. kr. Der er ultimo 2013 sket en indberetningsfejl til ministeriet, som har betydning for kadencen vedrørende hjemtagelse af statsrefusion. Det drejer sig om en forsinkelse på 121,7 mio. kr. ud af en samlet refusionshjemtagelse på godt 2 mia. kr. Der er tale om en forskydning mellem årene, som udelukkende har likviditetsmæssig betydning. Der arbejdes løbende med at forbedre likviditetsstyringen herunder optimering af processer vedrørende hjemtagelse af statsrefusion.

Det samlede resultat udviser herefter et kasseforbrug på 233,6 mio. kr., mod et budgetteret kasseforbrug på 103 mio. kr. I forhold til kommunens kassebeholdning er der således tale om en negativ afvigelse på 130,6 mio. kr.

Serviceudgiftsrammen (drift)

Forbruget på serviceudgiftsområderne ligger i regnskab 2013 213,2 mio. kr. under det vedtagne budget for 2013.

Mindreforbruget kan primært forklares ved at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, blev overført 96,1 mio. kr. fra 2013 til 2014. Samtidigt er der i 2013 foretaget en nedregulering af lønfremskrivningen som følge af overenskomstresultatet på 42,9 mio. kr. samt en merindtægt fra salg af gadebelysning på 53,2 mio. kr. vedrørende 2008-2012. Den resterende afvigelse i forhold til vedtaget budget skyldes budgetomflytninger og negative tillægsbevillinger i løbet af 2013.

Odense Kommune overholder derved kommunens andel af den nationale serviceudgiftsramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne under ét overholder serviceudgiftsrammen, hvorfor der ikke kommer en økonomisk sanktion.

Kvalitetsfonden (anlæg)

Økonomi- og Indenrigsministeriet har informeret kommunerne om, at der ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 skal ske en opgørelse af, om kommunerne har opfyldt kravet om medfinansiering, og heller ikke foretages deponering af uforbrugte midler fra kvalitetsfonden i 2013. Dette indebærer ligeledes, at eventuelle uforbrugte midler fra tidligere år kan frigives efter 31. december 2013. Ved udgangen af 2013 har Odense Kommune deponeret 38,4 mio. kr., der således frigives i 2014 i overensstemmelse med forudsætningerne i Budget 2014.

Borgmesterforvaltningen