Spring til indhold

Budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger 
Under overskriften ”Odense - sammen i arbejde” blev der den 20. september 2012 indgået forlig om Odense Kommunes Budget for 2013-2016. Partierne bag forliget var Socialdemokraterne, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti.

Den økonomiske virkelighed 
Europa er ramt af lav vækst. Det betyder, at virksomheder og forbrugere er bange for at investere, og det har ført til, at Europa flere steder kæmper med den højeste arbejdsløshed siden anden verdenskrig. Danmark har samlet set en arbejdsløshed, der svarer til niveauet i en økonomisk krise. Men Fyn og Odense er endnu hårdere ramt. Lindø er lukket som stor industriarbejdsplads for mange af kommunens borgere, og vi har mistet tusindvis af arbejdspladser gennem krisen – både indenfor produktion og viden. Odense oplever ligesom andre kommuner, at en stor del af de nyuddannede ikke får en chance for at bevise deres værd på arbejdsmarkedet. Og at tusindvis af ledige igen ikke kan finde deres fodfæste i trygheden ved at have et arbejde.

Ligesom resten af landet oplever Odense Kommune et skifte, der nu – og i de kommende år – vil betyde, at færre personer er i arbejde og dermed betaler den skat, som skal finansiere vores velfærdssamfund. Dvs. både skoler, børnehaver, ældrepleje og infrastruktur, men også de – desværre – stigende udgifter til førtidspensioner, kontanthjælp mv. Også her er Odense Kommune ramt i særlig hård grad. Odenses andel af personer i den erhvervsdygtige alder, der er på arbejdsmarkedet, er markant under resten af landet, og andelen ventes at falde yderligere.

Odense – sammen i arbejde 
Det er altså givet, at der skal handles, og det er klart, at jo tidligere der tages fat, jo mere velfærd er der råd til i fremtiden. Derfor trækker et samlet Odense nu i arbejdstøjet. Det skal føre til vækst og optimisme, men vigtigst af alt: arbejdspladser. Det vil vi gøre gennem en række tiltag som en kommune, der sætter rammerne for borgernes og virksomhedernes hverdag. Vi vil gøre det som den største arbejdsgiver på Fyn og have fokus på medarbejdernes kompetencer. Og vi vil fortsætte med at indrette kommunen så effektivt som muligt på borgernes præmisser. Vi skal have endnu mere fokus på at indrette kommunen og samarbejdet med borgerne, så brugen af ressourcerne skaber mest mulig værdi for borgerne.

Ny virkelighed – Ny velfærd 
Byrådet satte i 2011 en ny velfærdsdagsorden med Ny virkelighed – Ny velfærd, som gennem fokus på forebyggelse, fællesskaber og samarbejde sætter en ny retning for kommunens velfærd i respekt for den økonomiske virkelighed. Den nye velfærd skal løse grundlæggende udfordringer på kommunens kerneområder gennem langsigtede og robuste løsninger. Ambitionen er at udvikle det næste velfærdssamfund.

Der er igangsat en innovationsindsats i Odense Kommune, som skal skabe de nye løsninger. Innovation er kendetegnet ved en meget åben tilgang, hvor borgere, foreninger, organisationer, frivillige og private virksomheder inddrages i udviklingen af nye løsninger. Det er en bevægelse, der er sat i gang, men det sker ikke natten over.

Tiltag i budgettet 
Budget 2013 tager udgangspunkt i ”Odense – sammen i arbejde”, hvor der skal arbejdes med at sikre en attraktiv by med plads til optimisme og investeringer i fremtiden.  Samtidig er der fokus på udvikling af kommunens effektive velfærd inden for tre områder: ”Kompetencer og job”, ”Kerneydelsen i fokus – innovation” og ”En effektiv kommune på borgernes præmisser”. På alle tre områder forslås der betydelige budgetreduktioner.

Budgettet i korte træk 
Budget 2013 hviler i korte træk på følgende præmisser: 

  • 8 innovationsforløb skal sikre et mindreforbrug på 125,8 mio.kr. i 2014 stigende til 264,4 mio. kr. i 2016.
  • En omorganisering af pensionistservice og øvrige tiltag vedr. ledighedsydelse bidrager i 2013 med 4,3 mio. kr. stigende til 9,5 mio. kr. fra 2015.
  • Sparsommelighed med mod skal med bl.a. Lean som redskab opnå en besparelse på 50 mio. kr. i 2013 og frem.
  • Med budget 2013 optimeres den kommunale ejendomsportefølje, som samlet forventes at spare 8,3 mio. kr. i 2013 og 4,8 mio.kr. fra 2014 og frem.
  • Alle udvalg skal være med til at bidrage og arbejde med fælles løsninger i en kommune – fælles løsning. Der er derfor indlagt en besparelse på 20 mio. kr. årligt, som fordeles mellem udvalgene.
  • Ophævelse af § 8 fritagelse betyder at nogle institutioner skal betale grundskyld, hvilket giver et årligt provenu på 8 mio.   kr. fra 2013.
  • Der udmøntes ændringer på borgertakster hvilket betyder, at SFO-taksten og prisen på ældremad stiger.
  • Vi fastholder skatten uændret på 24,5 %. ligesom grundskylden fortsat er 21,71 ‰. Dækningsafgiften nedsættes til 5,2 ‰.

Borgmesterforvaltningen