Spring til indhold

7d Krat

Plejebeskrivelser af krat.

Anvendelse


Et krat har til formål at give læ, afgrænse arealer og danne rum. Krat findes typisk som afskærmende plantninger omkring parker, boldbaner, institutioner og boligbebyggelser, samt langs veje.

Beskrivelse


Krat består ofte af forskellige træer og buske som giver en sammenhængende bevoksning.

Tilstandskrav

Elementernes kant friholdes for høje urter og grene, hvor det grænser op til elementerne: brugsplæne, sportsplæne, faste belægninger, løse belægninger og sportsbelægninger.
 
 

A+B

-

1/10
Elementerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.

Meldepligt

Elementerne skal være frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
Forekomst af skadedyr eller sygdom.
Problemer skal meddeles ordregiveren.
Forekomst af aggressive urter i grupper over 3 m2 skal meddeles ordregiveren.
Aggressive urter er fx Tidsler, Brændenælder og Gråbynke*.
Forekomst af flg. arter skal meddeles ordregiveren.
Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-pileurt og Kæmpe-Balsamin*.
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.
Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om efterplantning, tilbageskæring, rydning.

By- og Kulturforvaltningen