Spring til indhold

7b Skov

Skov.

Anvendelse

Skove er store og væsentlige elementer i byen og i det åbne land. De strukturerer, understreger og opdeler byen og landskabet. Skovene er vigtige levesteder for planter, fugle og dyr.

 

Beskrivelse

Skove kan strække sig over store arealer, men kan også være mindre felter. De opleves udefra som store grønne lukkede flader og indefra som en kølig overdækket skærm. Opbygningen og driften af skoven skaber forskellige typer skove, fx den varierede skov med mange forskellige træarter og stor aldersspredning eller den ensartede søjlehal, der består af lige gamle træer af samme art. Odense Kommunes skove er alle bynære kulturskove, hvor de rekreative værdier og naturværdier prioriteres højt.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Mindre forebyggende beskæringsarbejder skal udføres i forbindelse med den øvrige standardpleje.
A + B  9/10 

 

Meldepligt

  • Træerne langs veje og stier skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis der registreres døde eller væltede træer, svampeangreb eller andre forhold som vurderes at være til fare, skal dette hurtigst muligt meddeles ordregiver, som vil tage stilling til hvad der skal gøres.
  • Elementet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold. Større arbejder eller tilbagevendende problemer meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af aggressive urter i grupper over 3 m2 skal meddeles ordregiveren, hvis de umiddelbart kan ses fra stien eller fra opholdsarealer. Aggressive urter er fx Tidsler, Brændenælder og Gråbynke*.
  • Forekomst af flg. arter skal meddeles ordregiveren hvis de umiddelbart kan ses fra stien eller fra opholdsarealer. Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-pileurt og Kæmpe-Balsamin*.

 

Bestillingsarbejder

Følgende pleje kan tilkøbes som ekstra pleje: Bekæmpelse af aggressive urter, Kæmpe-Bjørneklo, Kæmpe-Pileurt, Kæmpe-Balsamin og Japan-Pileurt*.

By- og Kulturforvaltningen