Spring til indhold

4d Gravstedshække, private

Gravstedshække, private.

Anvendelse

Gravstedshække er et kulturhistorisk element, som er blevet anvendt på kirkegårde siden 1800-tallet, til at indramme de enkelte gravsteder.

Gravstedshække har stor betydning for oplevelsen af kirkegårdens gravstedsmønster og struktur.


Beskrivelse

Gravstedshække er lave hække klippet i præcise former, der afgrænser og indrammer det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder. Plejen skal sigte mod, at gravstedshækken fastholdes og udvikles som sammenhængende, ensartet indhegning af gravsteder.

På Odense Kommunale kirkegårde er gravstedshækkene, i henhold til kirkegårdsvedtægten, en del af gravstedet. Gravstedshækken og jordkanten omkring hækken, hører med til det enkelte gravsted.

I forhold til plejen af gravstedshækkene, skelnes der mellem:
  • 4b Gravstedshække, servituthække. Dette er hække hvor kirkegårdsforvaltningen har pålagt gravstedet en servitut med bestemmelser om plejen af hækken. Disse gravstedshække skal plejes af entreprenøren.
  • 4c Gravstedshække, med bestilt pleje. Dette er hække, hvor den brugsberettigede har bestilt kirkegårdsforvaltningen til at foranstalte udførelsen af plejen. Disse gravstedshække skal plejes af entreprenøren.
  • 4d Gravstedshække, private. Dette er hække hvor den brugsberettigede selv foranstalter udførelsen af plejen. Disse gravstedshække skal ikke plejes af entreprenøren. 

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Ukrudt og uønsket træopvækst må ikke forekomme. Eventuel jordkant (bredde 20-30 cm) på gravstedets yderside langs gravstedshækken, hører med til plejen af gravstedshækken. Ukrudt må ikke sætte blomst. Synligt ukrudt og uønsket træopvækst må ikke blive højere end 10 cm., eller vokse ud over hækkens form. Der må maks. være 3 stk. ukrudtsplanter eller uønsket træopvækst pr. 3 lbm. Uønsket træopvækst skal fjernes med rod.
A + B  8/10 
Større samlinger af løv må ikke forekomme under og omkring hækken. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
A + B 9/10

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Løvhække skal klippes 2 gange årligt. Første gang i juni og anden gang i august/september.
C 10/10
Stedsegrønne hække skal klippes 1 gang årligt i august/september.
C 1 10/10
Hækkens mål og form må ikke ændres. Efter klipning fremtræder hækken med samme dimensioner som nuværende. Efter klipning må jævnheden ikke afvige mere end 1 cm på 3 meter retskede* og max. 5 cm i hele hækkens længde. Hækkens bund er mindst lige så bred som dens top.
A + B 2 8/10
Afklip må ikke forefindes på klippefladen eller på tilstødende element. Afklip skal fjernes ved arbejdsdags ophør. Småstumper af afklip, der naturligt falder ned i hækken under klipning, må gerne forekomme.
A 2 9/10

 

Meldepligt

  • Prydhækken skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Der må ikke være manglende eller døde planter som giver større huller i prydhækken. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Uregelmæssigheder i hækforløbet og hækkenes form er uønsket. Hvis der observeres uregelmæssigheder, f.eks. som følge af jordsætninger, skal dette indmeldes til ordregiver.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, vanding, efterplantning, tilbageskæring.

By- og Kulturforvaltningen