Spring til indhold

11e Fællesgrave, Gravplader i græs

Fællesgrave, Gravplader i græs.

Fællesgrave er en forholdsvis ny gravform, som især blev almindelig i midten af 1900-tallet, i forbindelse med stigningen i kremationer og som alternativ til et traditionelt gravsted.
Der kan være tale om anonyme gravanlæg, uden en markering af den enkelte gravplads, eller kollektive gravanlæg, hvor den enkelte gravplads ofte er markeret med et mindesmærke. 
  Fællesgrave er kiste- eller urnegravpladser anlagt på afgrænsede fællesarealer. De enkelte gravpladser kan være kendte eller ukendte (anonyme).

 

11e Fællesgrave - gravplader i græs, er urne- eller kistegravpladser, anlagt på afgrænsede græsarealer. Hvert areal udgør en kirkegårdsafdeling og afdelingerne benævnes i daglig tale C-stykker (C er begyndelsesbogstavet i afdelingsnummeret). De enkelte gravpladser er oftest markeret med en gravplade i græsset.

 

Anvendelse

Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på de danske kirkegårde. Det individuelle kistegravsted udvikledes i løbet af 1800-tallet og havde en kulmina­tion i første halvdel af 1900-tallet. I takt med at ligbrænding blev almindeligt, blev der anlagt individuelle urnegravsteder. I de senere år har det individuelle gravsted oplevet en ny interesse.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens Acceptkriterium
Plænekanter mod øvrige elementer må max have en afvigelse på 10 cm over 3 lbm.
7/10
Afklip i klumper må ikke forekomme. Der må maksimal være 1 klump pr. 100 m2. En klump defineres som afklip i klumper på over 5 cm på den længste led eller græsklip i bunker, som er synlige 2 dage efter græsklipningen.
A + B 6 8 /10
Afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer. Kun græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på, accepteres på tilstødende elementer. Minimalt spild fra græsklippemaskinen under kørsel på belægninger accepteres.
A 6 9/10
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. Ved større samlinger af løv og kviste forstås løv, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst.
A 6 9/10
Gravplader skal fremstå rengjorte og må max. ligge 5 cm under græsplan.
A + B 6 8/10
Græskanter mod pladerne skal ligge indenfor 5 cm afvigelse og må ikke være højere end 8 cm
A + B  6 8/10

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 

Forårsklargøring: Forårsklargøring udføres før opstart af klipning og omfatter:

Inden påske fjernes alt hvad der er lagt ud på gravpladerne i forbindelse med julen/vinteren. Friske blomster må ikke fjernes, plænerne rives og pladerne fejes.

Mindre opretning og pletsåninger på arealer under 2 m2 og højst 5% af det samlede areal.

Fjernelse af visne blade, grene, muldvarpeskud og lign.

A + C 10/10
Kantskæring. Skæring af kanter mod andre elementer 1 gang årligt i foråret. Efter skæring skal kanterne fremstå skarpe, rette og ensartede. Max. afvigelse 1 cm på 3 meter
A + C 1 10/10
Der må ikke forekomme græsafklip på plænerne efter klipning. Græsafklip skal opsamles under klippearbejdet, eller umiddelbart efter udført klipning. F.eks. ved anvendelse af en klippemaskine med græsfang.
C 2 10/10
Visne blomster / dekorationer mv. fjernes i forbindelse med udførelse af græsklipning hver uge på fastlagte ugedage i græsklipningsperioden. Efter udført klipning må der ikke forekomme visne blomster / dekorationer mv. på plæne og gravplader. Alle friske blomster / dekorationer / fyrfadslamper mv. sættes, hver gang der klippes græs, på de dertil indrettede kransepladser. Klippehøjde 3,5-4,0 cm.
A 2 9/10
Uden for græsklipningsperioden fjernes visne blomster hver fredage i ulige uger.
A 2 9/10
Uge 22, uge 40 og 1 gang i juli/august trimmes kanterne mod pladerne. Den ene gang stikkes kanterne med spade.
A 1 10/10

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.

 

Det kan for dette element dreje sig om vanding, eftersåning af større flader med græsfrøblanding som bygherreleverance. Eftersåning langs græskanter i 2 meters bredde med græsfrøblanding uden udløbere som bygherreleverance. Topdressing, ukrudtsbekæmpelse og gødskning.

 

By- og Kulturforvaltningen