Spring til indhold

11d Fællesgrave, Anonyme gravpladser i græs

Fællesgrave, Anonyme gravpladser i græs.

Fællesgrave er en forholdsvis ny gravform, som især blev almindelig i midten af 1900-tallet, i forbindelse med stigningen i kremationer og som alternativ til et traditionelt gravsted.
Der kan være tale om anonyme gravanlæg, uden en markering af den enkelte gravplads, eller kollektive gravanlæg, hvor den enkelte gravplads ofte er markeret med et mindesmærke. 
  Fællesgrave er kiste- eller urnegravpladser anlagt på afgrænsede fællesarealer. De enkelte gravpladser kan være kendte eller ukendte (anonyme).  

11d Anonyme gravpladser i græs, er urne- eller kistegravpladser, anlagt på afgrænsede græsarealer. Hvert areal udgør en kirkegårdsafdeling og afdelingerne benævnes i daglig tale UK (ukendt) . Der er ingen synlig markering af de enkelte gravpladser i græsset.

 

Anvendelse

Individuelle gravsteder er den traditionelle gravform på de danske kirkegårde. Det individuelle kistegravsted udvikledes i løbet af 1800-tallet og havde en kulmina­tion i første halvdel af 1900-tallet. I takt med at ligbrænding blev almindeligt, blev der anlagt individuelle urnegravsteder. I de senere år har det individuelle gravsted oplevet en ny interesse.

 

Beskrivelse

Plænerne er ensartede i deres udtryk og er klart afgrænset til andre elementer. Græsset danner en sammenhængende flade, der er overvejende grøn. Plænerne fremstår nogenlunde jævne. Der er kun lidt og spredt ukrudt.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græsset skal være tæt, jævnt og sammenhængende. Spredte pletter svarende til 5 pletter på 10 x 10 cm på 10 m2 kan accepteres.
A + B 6 8/10
Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde 3,5 - 4,0 cm.
6 9/10
Plænekanter mod øvrige elementer må max. have en afvigelse på 10 cm over 3 lbm.
B 6 7/10
Afklip i klumper må ikke forekomme. Der må maksimal være 1 klump pr. 100 m2. En klump defineres som afklip i klumper på over 5 cm på den længste led eller græsklip i bunker, som er synlige 2 dage efter græsklipningen.
A + B 6 9/10
Afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer. Kun græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på, accepteres på tilstødende elementer. Minimalt spild fra græsklippemaskinen under kørsel på belægninger accepteres.
A 6 9/10
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. Ved større samlinger af løv og kviste forstås løv, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst.
A 6 9/10
Evt. blomster, dekorationer eller tilsvarende på plænen fjernes når der slås græs. Udlagte blomster, dekorationer eller tilsvarende skal ligge på de dertil indrettede kransepladser.
A 6 7/10

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Forårsklargøring: Forårsklargøring udføres før opstart af klipning og omfatter mindre opretning og pletsåninger på arealer under 2 m2 og højst 5% af det samlede areal. Desuden fjernes der visne blade, grene, muldvarpeskud og lign.
C + B 9/10 
Kantskæring: Skæring af kanter mod andre elementer 1 gang årligt i foråret. Efter skæring skal kanterne fremstå skarpe, rette og ensartede. Max. afvigelse 1 cm på 3 meter.
C + B 8/10 

 

Meldepligt

  • Plænen skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Rekvirering af muldvarpebekæmpelse. Entreprenøren skal løbende i forbindelse med sin færden på arealerne, meddele om forekomst af muldvarpe- skud til skadedyrsbekæmper efter aftale med ordregiver, dette gælder også uden for klippesæsonen.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om vanding, topdressing, vertikalskæring, eftersåning og gødskning. Med års mellemrum vil det være nødvendig at oprette lunker i plænerne (sætninger efter især kistebegravelser).

By- og Kulturforvaltningen