Spring til indhold

Nye søer skaber mere biodiversitet på Eksercermarken

Nye søer skal holde på vandet og skabe nye levesteder for planter og dyr på Eksercermarken.

Vi udvikler naturområdet ved Eksercermarken - det grønne område mellem Kløvermosevej, Elsesmindevej og Haveforeningerne Roerskov og Rosenbækken - i efteråret 2021.

Området er præget af højt grundvand, derfor anlægger vi søer, som dels hjælper med at holde på vandet, dels leder det rene regnvand væk på en reglementeret måde, så det rene overfladevand ikke ender som en del af byens spildevand. Det vil forhåbentlig også betyde, at cykelstien ikke længere oversvømmes.

Vi etablerer samtidig nye og mere varierede levesteder for planter og dyr i området, bl.a. ved at skabe mere plads og lys til vilde blomster og urter.

Der vil også blive mere indkik til området fra cykelstien.

Alt i alt er der tale om et projekt, der både håndterer vandet i området, skaber bedre biodiversitet for planter og dyr og forbedrer de rekreative muligheder både for de, der blot passerer forbi området på asfaltstien, og for de, der har lyst til at gå på opdagelse inde på området.

Rydningerne og arbejdet i området ser voldsomt ud, særligt når pilekrattet fældes og jorden graves op og efterlades uden planter. Området vil dog ret hurtigt blive grønt og frodigt igen. Pilekrattet vil blive erstattet med fugtige og lysåbne arealer med urter og blomster.

 

Det har vi gjort på Eksercermarken

 • Gravet ud til en stor sø og en mindre sø. Søerne har en vanddybde på ca. 1 m og flade skråninger
 • Den opgravede jord er lagt som en flad bakke ved siden af søerne
 • Ryddet den lille lund med birketræer for at skabe plads til bakken
 • Bevaret de to små lunde med egetræer og elletræer
 • Ryddet pilekrattet ud mod cykelstien og ved den lille sø
 • Bevaret den eksisterende beplantning af bl.a. lind og bøg ud mod cykelstierne og ringvejen
 • Bevaret grupper af elletræer ud mod cykelstien
 • De urter og blomster, der naturligt findes i området, skal have mulighed for at sprede sig til søernes brinker og den nye bakke. Derfor sås der ikke nyt her. Det kan godt tage et år eller to, før de nye planter rigtig får fat, så det kan se lidt bart ud i en periode. Naturen skal have ro og tid til at udvikle sig.
 • Efterladt træstammer og bunker med grene i området til padder og insekter
 • Etableret nye stier og en ny stiadgang til området tættere på Ringvejen. De nye stier anlægges der, hvor der er mest tørt - også om vinteren.
 • Området gemmer på en række gamle vandboringer, som gennem de sidste 100 år er blevet etableret ved at slå store jernrør ned i jorden. De vandboringer, der dukker op i forbindelse med udgravningerne til søen, vil blive lukket forsvarligt, så grundvandet ikke forurenes.

Det nye Eksercermarken

Skitsetegning Eksercermarken

Skitse over Eksercermarken

 

Eksercermarken november 2021

Den nyudgravede sø på Eksercermarken november 2021

By- og Kulturforvaltningen