Spring til indhold

Kohaveskoven

Kohaveskoven er med sine cirka 140 hektar et af de største sammenhængende naturområder i Odense Kommune. Men naturen har haft dårlige vilkår i længere tid. Nu støtter et større udviklingsprojekt naturen i Kohaveskoven til fordel for både sommerfugle, frøer, fugle, blomsterplanter – og mennesker.

Odense har en vision om at blive Danmarks Grønneste Storby. Med Handleplan for Natur og Biodiversitet fra 2020 er Odense allerede i fuld sving med en række indsatser.

En af dem er Plan for fremtidens Kohaveskoven. Planen beskriver, hvordan biodiversiteten kan forbedres, så flere dyr og planter kan få gode levevilkår i Kohaveskoven.

Plan for fremtidens Kohaveskoven sikrer også, at skovgæster får bedre adgang, bedre naturoplevelser og sikrer dyrevelfærd for de græssende dyr.

Der er fri adgang for besøgende i hele Kohaveskoven – også udenfor områdets mange stier.
Se praktisk info for skovgæster her eller læs mere om dyrene i skoven her.

På baggrund af planen er følgende tiltag sat i værk:

 • Urørt natur

  Træer skal blive gamle og blive i naturen. Vi fjerner ikke træ fra området. De gamle, udgåede eller væltede træer giver føde og levesteder for mange planter og dyr. Træer langs stier der er i risiko for at vælte, bliver fældet eller beskåret.

 • Græssende dyr

  Kvæg og heste skal græsse på en stor del af området, da græssende dyr er de bedste til at udføre naturpleje. Dyrene skaber variation og dermed plads til flere plante- og dyrearter. Dyrene kan eksempelvis være med til at områdets orkidé, tyndakset gøgeurt, kan sprede sig.


  Dyrene skal græsse hele året på så store sammenhængende arealer som muligt for at gøre mest nytte i naturområdet, da de græsser på forskellige måder i løbet af årstiderne. Det skaber variation og plads til flere plante- og dyrearter.

  Ét ydre hegn skal holde dyrene inde, men besøgende er velkomne til at besøge området inde i indhegningen.
 • Vandhuller

  Mange insekter, padder, fugle og andre dyr er afhængige af vand. Der er derfor i sommeren 2022 skabt 11 nye vandhuller i området. Vandhullerne er designet, så de er optimale særligt for områdets padder, blandt andet stor vandsalamander. Vandhullerne gør også området egnet for padder, der ikke findes i området i dag, men som ville kunne få gode betingelser. Løvfrøen, der tidligere var udbredt på store dele af Fyn, men nu kun findes få steder, har nu gode vilkår i Kohaveskoven. I løbet af sommeren 2023 sættes løvfrøer ud i vandhullerne.

 • Lysninger

  Der er ryddet lysninger i skoven, så blomsterplanter kan skabe nyt liv i skovbunden. 

 

15. Juni Fonden har støttet udviklingen af naturen i Kohaveskoven med 1 mio. kr.

Projektet i Kohaveskoven er desuden meldt ind som Odense Kommunes bidrag i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Projektet vandt kategorien "det mest vedvarende projekt" og var blandt de ti finalister.

 

Høring og følgegruppe

En følgegruppe bestående af medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Entomologisk Forening Fyn, samt Friluftsrådet har fulgt projektet, undersøgelser og processen med udarbejdelse af "Plan for fremtidens Kohaveskoven".


"Plan for fremtidens Kohaveskoven" har været i høring fra den 15. august til den 4. september 2022, hvor borgere har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger. I høringsperioden blev der også afholdt to borgermøder/guidede ture i Kohaveskoven, hvor projektet blev præsenteret. Ca. 200 personer har deltaget i borgermøderne.

Se Odense Kommunes ’Plan for Kohaveskoven’ 
Se COWIs rapport med forslag til plejeindsatser i Kohaveskoven 

Se ofte stillede spørgsmål generelt om besøg i Kohaveskoven'

Se ofte stillede spørgsmål om dyrene i Kohaveskoven

Kort over Kohaveskoven med vejnavne og parkeringpladser

 

Klima- og Miljøforvaltningen