Spring til indhold

Nye levesteder for padder i Kohaveskoven

I Kohaveskoven bliver der etableret nye levesteder for padder i form af et større antal ynglesøer. Arbejdet er en del af Handleplanen for natur og biodiversitet.

Odense Kommune skaber levesteder for padder i Kohaveskoven

Odense Kommune etablerer et større antal velegnede ynglesøer for padder i Kohaveskoven. Samtidig fjernes drænsystemer for at genskabe en højere grad af naturlig hydrologi – så nogle steder vil der blive mere fugtigt.

 

Når vi arbejder i Kohaveskoven med den nye levesteder for padder, bliver skoven et endnu mere spændende, smukt, rekreativt og lettilgængeligt naturområde med mange forskellige typer af småbiotoper.

Disse småbiotoper vil understøtte bevarelsen af insekter som guldsmede, græshopper, vilde bier og sommerfugle, flagermus og fugle som viber, rødben og lærker, samt padder som f.eks. stor vandsalamander. Stor vandsalamander er omfattet af EU-Habitatdirektivets særlige beskyttelse, og den findes stadig i et ganske lille antal arealerne i Kohaveskoven.

 

Anlæg af paddesøer forventes at være afsluttet inden udgangen af august 2022. Se et kort over nye søer til padde-yngel.

Baggrunden for de nye levesteder for padder

Odense Kommune gennemfører et større naturplejeprojekt i Kohaveskoven i forbindelse med arbejdet med at bevare og udvikle biodiversitet. Ud over at beskytte sjældne og truede arter skal projektet samtidigt sikre kommunens borgere lettilgængelige og spændende naturoplevelser. De kommunale rekreative naturarealer ved Kohaveskoven omfatter ca. 140 hektar.

 

Området er et historisk græsningsområde, som allerede i 1800 tallet blev opdyrket. I de seneste par årtier har Kohaveskoven og de tilstødende slettearealer været et rekreativt naturområde for Odense Kommunes borgere.

 

Du kan læse mere om naturplejeprojektet i Kohaveskoven i Handleplan for Natur og Biodiversitet # 14.


Dekorativt billede af butsnudet frø


By- og Kulturforvaltningen