Spring til indhold

Løsninger til forbedret spildevandsrensning

På de fleste ejendomme, der ikke er kloakeret eller har etableret forbedret rensning, udledes spildevandet via en bundfældningstank, også kaldet septik- eller trix-tank.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Rensningen i en bundfældningstank er dog forholdsvis begrænset, og tanken fjerner typisk kun 10-30 % af de forurenende stoffer. Derfor er en bundfældningstank ikke nok på de ejendomme, der er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning.


Løsninger til forbedret spildevandsrensning skal leve op til en såkaldt renseklasse, der definerer, hvor god rensningen skal være for bestemte stoffer, jf. bekendtgørelse om spildevandstilladelse m.v.
 

I Odense Kommune skal anlæggene leve op til renseklasse SO eller SOP, afhængig af hvilket vandområde, der udledes til. F.eks. vil udledning til en sø kræve renseklasse SOP.

SO betyder skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation, og P betyder reduktion af fosfor.

Følgende typer anlæg lever op til de viste renseklasser, hvis anlægget etableres efter Miljøstyrelsens vejledninger og retningslinjer, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

  • Minirenseanlæg: SO eller SOP afhængig af, hvad det er typegodkendt til
  • Nedsivningsanlæg: SO og SOP
  • Pileanlæg: SO pg SOP
  • Biologisk sandfilter: SO - kan evt. udbygges til SOP
  • Beplantet filteranlæg: SO - kan evt. udbygges til SOP.

De ovennævnte anlæg kræver desuden, at der er etableret en bundfældningstank foran selve renseanlægget. Nogle minirenseanlæg har dog integreret bundfældningstank.

På baggrund af oplysninger om, hvor spildevandet udledes til, kan kommunen oplyse, hvilken renseklasse der gælder for den enkelte ejendom.
Løsningsmulighederne på ejendommen kan evt. drøftes med en autoriseret kloakmester.

 

Ansøgning om etablering af lokal rensning

Forud for etablering af forbedret rensning skal kommunen give tilladelse til projektet. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, som typisk også står for at ansøge om tilladelse.Klima- og Miljøforvaltningen