Spring til indhold

Spildevand fra ikke kloakerede ejendomme

Læs om krav til afledning af husspildevand fra ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ejendomme, der ikke er tilsluttet kloaksystemet, udleder typisk spildevandet lokalt til dræn, vandløb, nedsivning eller lignende.

Udledning af spildevand, der ikke er tilstrækkeligt renset, kan forringe miljøtilstanden i vandløb m.v. Derfor er der i Odense Kommune gennemført en stor indsats for at imødegå dette og leve op til Regionplanens mål om forbedret spildevandsrensning i udvalgte områder.

Der er således mange ejendomme, der efter påbud fra kommunen, har etableret forbedret lokal rensning eller er blevet kloakeret i henhold til kommunens spildevandsplan.

Herudover er der i vandplanerne fra staten udpeget supplerende områder, hvor spildevandsrensningen skal forbedres.
Kommunen skal i et tillæg til spildevandsplanen fastlægge, hvilke ejendomme der kloakeres, og hvilke der skal have forbedret lokal rensning.

Hvornår stilles krav om kloakering eller forbedret lokal rensning?

Krav om kloakering eller forbedret lokal rensning stilles, når ejendommen er udpeget til det i kommunens spildevandsplan. Berørte borgere får direkte besked herom.

Der kan også stilles krav om forbedret lokal rensning, hvis den eksisterende udledning giver anledning til uhygiejniske forhold (f.eks. ved udledning på jordoverfladen). Kravene kan også blive stillet ved nyt byggeri eller væsentlige udvidelser/ombygninger på eksisterende ejendomme.

Hvem betaler?

Det er ejeren af ejendommen, der skal etablere og betale for et anlæg til forbedret lokal rensning.

Hvis kommunen meddeler påbud om forbedret rensning for en helårsbolig, tilbydes ejer dog medlemskab af kloakforsyning. Her etablerer og driver forsyningen  en godkendt renseløsning, mod betaling af tilslutnings- og vandafledningsbidrag. Dog vil ejeren selv skulle betale eventuelle udgifter til etablering af en ny bundfældningstank.

Ved kloakering skal ejeren også betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag, og udgifter til kloakarbejde på egen grund. 

Klima- og Miljøforvaltningen