Spring til indhold

Udledning af regnvand til vandløb

Tag- og overfladevand er regnvand fra tage, pladser, grønne område, veje, jernbanearealer og andre befæstede arealer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Overfladevand er som udgangspunkt ikke så forurenet som hus-spildevand, men det skal alligevel udledes på en hensigtsmæssig måde.

Overfladevand kan være forurenet med stoffer fra det område, der afvandes. Det kan være oliespild fra biler, tungmetaller og PAH'er fra dækslid og udstødning på veje, sprøjtemidler fra behandlede grønne områder eller jernbanearealer, næringsstoffer fra beplantede områder såsom park eller skov etc.

Det kan derfor være nødvendigt at stille krav om rensning eller behandling af overfladevandet inden det udledes i naturen.

 

Man skal samtidig være opmærksom på, at kraftige regnskyl kan give meget store mængder overfladevand på kort tid. Disse spidsbelastninger kan overbelaste vandløbet, og det kan derfor være nødvendigt at regulere udledningen, eksempelvis ved at lave opstuvnings- og forsinkelses-bassiner.  

Der skal søges om tilladelse til at udlede tag - og overfladevand til vandløb, sø eller kystvand, det gør du via Byg og Miljø.

 

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen