Spring til indhold

Hjælpeordning ved påbud om kloakering og spildevandsrensning

Har du fået påbud om kloaktilslutning, forbedret spildevandsrensning eller lignende? Er økonomien en hindring? Læs mere om hjælpeordningen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ejendomsejere, der får påbud om at forbedre deres spildevandsrensning eller tilslutte ejendommen til kloaksystemet, kan søge om støtte via en ordning, som Energistyrelsen og Miljøstyrelsen deler ansvaret for. Ordningen gælder også for enkelte andre typer af påbud.

Hvad omfatter hjælpeordningen?

  • En minimumsfrist på 3 år til at opfylde kommunens påbud. Ejeren kan vælge at spare op i de 3 år.
  • Mulighed for at få en afdragsordning, hvor spildevandsselskabet (VandCenter Syd) etablerer det påbudte anlæg, og tilbyder ejeren en afdragsordning over 20 år.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde? 

  • Du skal have modtaget et varsel om påbud i medfør af enten miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4, 2. pkt., eller § 30 stk. 1, om ændring af spildevandsforholdene på din ejendom (ordningen gælder dog ikke ved påbud om separatkloakering).
  • Din årlige husstandsindkomst skal være under 325.101 kr. (2022-niveau) med et tillæg på 42.589 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år, dog max. for 4 børn.
  • Din husstands samlede formue må max være på 913.400 kr. (2022-niveau). Er formuen større end dette beløb, vil en procentdel af formuen indgå i fastsættelsen af din årlige husstandsindkomst. Formue er inklusive værdien af fast ejendom, bil, båd mv. Der er tale om den samlede husstandsindkomst og formue for alle ejere af ejendommen, også selv om ejerne eventuelt bor forskellige steder.
  • Din ejendom skal anvendes til privat beboelse på enten fuld- eller deltid, og må ikke ejes af et firma, forening eller lignende. Ejendomme, som udelukkende anvendes til erhverv, er heller ikke omfattet af ordningen.
 

Hvordan søger jeg?

For at søge om at komme med i hjælpeordningen skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder hos Energistyrelsen. Her findes også en vejledning til ansøgningsskemaet og mere information om ordningen, blandt andet, hvilken dokumentation/årsopgørelser, der skal vedlægges ansøgningen. Vær opmærksom på, at beløbsgrænserne for indkomst løbende tilpasses, så der kommer nyt ansøgningsskema hvert år.

Ansøgningsskema og årsopgørelser skal sendes til Odense kommune. Der oplyses nærmere herom, når du får varsel om påbud.

Frist for at ansøge

Vi skal normalt have ansøgningen senest 3 måneder efter, du har fået et varsel om påbud – ansøgningsfristen vil fremgå af varslet.

Når vi meddeler dig det endelige påbud, meddeler vi dig samtidig en afgørelse om, hvorvidt du er kommet med i hjælpeordningen. Afgørelsen kan ikke påklages.

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristerne, da du herefter ikke længere kan gøre brug af hjælpeordningen.

Hvis du kommer med i hjælpeordningen

Hvis du kommer med i hjælpeordningen, får du en frist på mindst 3 år (mod normalt ca. 1 år) til at opfylde påbuddet. Du kan vælge at bruge de 3 år på selv at spare pengene op, eller du kan indgå en afdragsordning med VandCenter Syd.

I nogle tilfælde kan tidsfristen dog være kortere end 3 år. For eksempel hvis spildevandet ledes ud direkte på jordoverfladen, eller ved andre uhygiejniske forhold. I disse sager kan der kun tilbydes en afdragsordning.

Hvis du også ønsker at indgå en afdragsordning, skal du bede VandCenter Syd om et tilbud om at etablere det påbudte anlæg samt en afdragsordning. Accepterer du dette tilbud, er VandCenter Syd forpligtet til at sørge for, at din ejendom opfylder kommunens påbud, fx ved at etablere et privat spildevandsanlæg, eller ved at tilslutte din ejendom til kloakken. Ved en afdragsordning etablerer VandCenter Syd hele anlægget, det vil sige inklusive eventuel ny bundfældningstank samt diverse afløbsledninger mellem dit hus og det nye spildevandsanlæg.

Udgifterne til opfyldelse af påbuddet (inklusive eventuelt tilslutningsbidrag) afdrager du herefter til VandCenter Syd. Afdragene løber i 20 år, eller indtil der sker ejerskifte på ejendommen.

 

Hvis du ikke kommer med i hjælpeordningen

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at kunne gøre brug af hjælpeordningen, vil påbudssagen fortsætte efter almindelig praksis.

Andre muligheder for økonomisk hjælp

Der kan være andre muligheder for at få økonomisk hjælp, hvis du har modtaget påbud om tilslutning til kloaksystemet eller forbedret spildevandsrensning:

  • Indefrysning af ejendomsskat: Pensionister, førtidspensionister og efterlønnere kan søge om ”indefrysning” af tilslutningsbidraget i ejendomsskatten. Der gælder dog særlige forhold, hvis der ikke er tale om en kloaktilslutning. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til dette.

  • Nogle banker tilbyder særlige lån. Kontakt forskellige banker og spørg om de har særlige lån til forbedret spildevandsrensning og lignende.

Klima- og Miljøforvaltningen