Spring til indhold

Oversvømmede kloakker

Undgå en oversvømmet kælder og overbelastning af kloakkerne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Overbelastning af kloaksystemet - befæstelsesgrader

For at undgå at kloaksystemet bliver overbelastet, er der i Spildevandsplanen regler for, hvor stor en del af afledningen af tag- og overfladevand fra en ejendom, der må ledes til kloak uden forsinkelse. Der er endvidere opstillet regler for, hvordan man beregner den vandmængde, der må ledes til kloaksystemet og de vandmængder, som skal håndteres på egen grund.


Undgå en oversvømmet kælder 

Oversvømmede kældre forekommer oftest i lavere liggende områder og/eller områder hvor hus-spildevand og regnvand bortledes i samme kloakrør (fælles-kloakerede områder).

Den enkelte grundejer kan sikre sig mod oversvømmelser ved for eksempel at tjekke udendørs afløb for tilstopning, etablere højvandslukke eller etablere pumpebrønd. Det er den enkelte grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod oversvømmelser. Husk, alt kloakarbejde skal foretages af en autoriseret kloakmester.

 

Hvis din kælder har været oversvømmet

Du kan anmelde oversvømmelser af både kældre og terræn på VandCenter Syd hjemmeside. Her kan du også læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du har vand i kælderen, og om din forsikring dækker.

 

Regler ved regnvand på vejarealer

Er der problemer med bortledning af overfladevand fra vejarealer, er reglerne forskellige afhængig af, om der er tale om offentlige eller private veje.

Ved at gå ind i Odense kommunes vejregister har du mulighed for at se om en given vej er offentlig eller privat.

  • Privat vejPå private veje er det de respektive grundejere, eventuelt grundejerforeninger, som har ansvaret for rensning/reparation af rendestens-brønde
  • Offentlig vej: På offentlige veje er det Odense Kommune, Myndighed og Vejdrift, der står for vedligeholdelsen. Hvis du ser store vandmængder på offentlig vej eller parkerings-arealer, som ikke bortledes på grund af tilstoppede rendestens-brønde, kan du sende en meddelelse direkte til Myndighed og Vejdrift ved at benytte "Giv et tip".

Klima- og Miljøforvaltningen