Spring til indhold

Handicapråd den 5. december 2023

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 5. december 2023 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Hotel Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C. (15.45-18.00)

Deltagere:

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant
Jon Jensen, DH-repræsentant
Brian Dybro, politisk repræsentant
Rasmus Ryrberg Høyer, politisk repræsentant
Sonja Serup Hansen, embedsmand
Hasse Jacobsen, embedsmand
Henrik Nellemann, embedsmand

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud:

Reza Javid, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant

 

Referat

 

1. Velkomst v. formandskabet

Særligt velkommen til Henrik Nellemann fra BKF, der er med i Handicaprådet første gang.

 

2. Godkendelse af dagsorden v. formandskabet

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punk 4 skubbes til et kommende møde, da der er sygdom blandt oplægsholderne. 

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 10. oktober 2023 v. formandskabet

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 10. oktober 2023
Referatet blev godkendt uden ændringer.

 

4. Præsentation af pårørenderådgivernes arbejde v. Pernille Bovtrup (ÆHF) og Bjarne Bruun (BUF)

Handicaprådet har besluttet, at man gerne vil have en introduktion til, hvordan der arbejdes som pårørenderådgivere i hhv. Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
Pernille Bovtrup og Bjarne Bruun deltager derfor på dagens møde i Handicaprådet, hvor de vil introducere til deres arbejde.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager præsentationerne til efterretning og drøfter, hvorvidt de giver anledning til yderligere i regi af Handicaprådet.
Punktet blev skubbet til et kommende møde i det nye år grundet sygdom blandt oplægsholderne.

 

5.Drøftelse af udkast til Handicaprådets årsrapport 2023 v. formandskabet

Handicaprådet skal én gang årligt foreligge en årsberetning for byrådet. Formandskabet har derfor i samarbejde med sekretariatet udarbejdet et udkast til Handicaprådets årsberetning.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår udkastet med henblik på en endelig godkendelse af den årsberetning, der skal forelægges byrådet i 1. kvartal af 2024.
Bilag 2: Handicaprådets årsberetning 2023

 

Handicaprådet drøftede udkastet. Der var følgende ønsker til rettelser:

• Det skal tilføjes, at et hovedfokus for rådet også har været implementering af Handicappolitikken i de enkelte forvaltninger.
• Under punkt 3 skal det præciseres, at Handicaprådet ikke mener, at arbejdet med hjemmesiden er afsluttet.
• I punkt 4 skal der stå 2023 i stedet for 2022.
• Obs. på deltagerkredsen til den 5. december ikke er opdateret.

 

Beslutning 

Det blev besluttet, at den tilrettede årsberetning kommer til godkendelse på det næstkommende møde i Handicaprådet.

 

6. Opfølgning på kontaktudvalgsmøderne i ÆHF – hvad kommer til at træde i stedet for? v. Birthe Malling

Forretningsudvalget ønsker på baggrund af Ældre- og Handicapudvalgets beslutning om at nedlægge Kontaktudvalgsmøderne, at drøfte, hvad der forventes at komme til at træde i stedet for kontaktudvalgsmøderne.
Forretningsudvalget er særligt bekymret for, hvordan politikerne vil sikre kontakten til/fornemmelsen for de enkelte botilbud, når de ikke længere kommer ud til dem på kontaktudvalgsmøderne.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter, hvorvidt afskaffelsen af kontaktudvalgsmøderne giver anledning til handling i regi af rådet.Handicaprådet drøftede konsekvenserne af Ældre- og Handicapudvalgets beslutning om at nedlægge kontaktudvalgsmøderne, og hvad det betyder for Handicaprådet.Handicaprådet var i den forbindelse omkring, hvilke andre møder der er med beboerne og/eller de pårørende på de enkelte botilbud. Derudover drøftede Handicaprådet hvilken anden model de kunne se som erstatning for kontaktudvalgsmøderne.

Beslutning
Det blev besluttet, at dialogen bliver taget videre i Forretningsudvalget, da modellen, hvis der skal foreslås en sådan, at den bliver med udgangspunkt i Handicaprådets vedtægter.
Det blev i den forbindelse aftalt, at punktet vil blive dagsordenssat i Handicaprådet igen, når Forretningsudvalget har behandlet sagen.

 

7. Godkendelse af mødedatoer for 2024 v. formandskabet

Sekretariatet foreslår følgende mødeplan for 2024 på baggrund af den måde, møderne har været afholdt i 2023.
Forretningsudvalgsmøder kl. 16.00-18.00:
Onsdag d. 10. januar
Onsdag d. 20. marts
Onsdag d. 15. maj
Onsdag d. 07. august
Onsdag d. 18. september

Onsdag d. 13. november
Handicaprådets møder kl. 15.45-18.00:
Tirsdag d. 30. januar
Tirsdag d. 09. april
Tirsdag d. 04. juni
Tirsdag d. 27. august
Tirsdag d. 08. oktober
Onsdag d. 04. december

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet beslutter mødeplanen for 2024.
Mødedatoerne blev godkendt.

 

8. Gennemgang af relevante udvalgs udmøntninger af Budget 2024 v. forvaltningsrepræsentanterne

Forretningsudvalget har efterspurgt, at relevante forvaltninger deltager på dagens møde med det formål at gennemgå de enkelte udvalgs udmøntninger af Budget 2024 med relevans for handicapområdet.
Det er derfor aftalt med hhv. Ældre- og Handicapforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen, at de tager Handicaprådet igennem de dele af deres budgetudmøntninger, der har relevans for handicapområdet.
De øvrige forvaltninger har vurderet, at der ikke er noget i deres udmøntninger, der har relevans for handicapområdet.
Stefan Johansen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen deltager under punktet. Sonja Serup Hansen vil gennemgå det, der har relevans fra Børn- og Ungeforvaltningen, Hasse Jakobsen vil tage rådet igennem det, der har relevans fra Ældre- og Handicapforvaltningen, og Henrik Nellemann vil orientere udvalget om det, der har relevans fra By- og Kulturforvaltningen.
Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringerne til efterretning.
BUF
Sonja fremhævede den væsentligste beslutning fra budgetprocessen i BUU i relation til Handicaprådet, nemlig den sociale investering, der lå i opnormeringen af socialrådgivere i specialafsnittet i Børn og Familierådgivningen. Den afdeling, der behandler sager for familier med børn med funktionsnedsættelser. Opnormeringen ventes at nedbringe sagstallet pr. rådgiver væsentligt, så der er mulighed for en langt tættere opfølgning og bedre rådgivning til alle familier i afsnittet. På sigt forventes et økonomisk provenu, bl.a. på baggrund af et lignende velafprøvet og -evalueret forsøg fra Århus Kommune.
ÆHF
Hasse orienterede Handicaprådet om de midler, der er afsat under fra Ældre- og Handicapudvalgets område. Det drejer sig om følgende med relevans for handicapområdet:
-
Udvidelse af Faste Tværfaglige Teams
Forligspartierne ønsker at videreføre og udvide arbejdet med faste tværfaglige teams i den udkørende ældrepleje, som der blev sat fokus på i Budget 2022. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 10,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem under Ældre- og Handicapudvalget til videreførelse af faste teams i udkørende grupper. Bevillingen svarer til, at pilotprojektet udvides svarende til, at tre hele udkørende grupper organiseres med faste tværfaglige teams og to udkørende grupper fortsætter med et fast team
-
Frivilligt tilvalg af velfærdsteknologi (etablering af e-distrikt)
Forligspartierne ønsker, at der i Odense etableres et e-distrikt, som dækker det velfærdsteknologiske område.
Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 4,0 mio. kr. i 2024, 4,5 mio. kr. i 2025 og 6,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem til velfærdsteknologi og etablering af e-distrikt. Det giver et provenu på 3,0 mio. kr. i 2025 stigende til 6,0 mio. kr. i 2026 og frem, som bruges til at investere i faste tværgående teams i de udkørende grupper.
-
Ensomme ældre
Forligspartierne ønsker et øget fokus i Odense på at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre. Særligt skal der være fokus på opsporing af ensomme mænd, og der skal etableres tilbud, der er attraktive for ældre mænd. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 0,3 mio. kr. årligt i 2024-2026 under Ældre- og Handicapudvalget til styrket forebyggelse af ensomhed blandt ældre i Odense.
-
Spisefællesskaber for ældre
Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte et pilotprojekt, der kan tage udgangspunkt i at etablere spisefællesskaber for borgere, der bor i egen bolig. Spisefællesskabet kan med fordel finde sted på et af byens plejehjem for også at styrke fællesskabet om måltiderne. Civilsamfundet herunder særligt frivillige kan med fordel inddrages for at understøtte indsatsen. Der er afsat samlet 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 under Ældre- og Handicapudvalget til pilotprojektet til koordination og afprøvning af indsats. I 1. halvår 2025 vil forvaltningen udarbejde en evaluering af projektet.
-
Styrkelse af det specialiserede velfærdsområde
Forligspartierne er derfor enige om at tilføre budgetterne på det specialiserede socialområde 35 mio. kr. årligt fra 2024 og frem med henblik på at bringe området i balance. Ældre- og Handicapudvalgets andel er 20 mio. kr. Midlerne skal udmøntes til at opretholde et budget i balance. Der er således ikke tale om midler, der kan disponeres til nye tiltag.
-
Anlæg
Afslutningsvis orienterede Hasse om, at der er afsat anlægsmidler til finansiering af bedre rammer for de ud kørende grupper samt indkøb af luftrensere til forvaltningens plejehjem og botilbud
BKF
Henrik orienterede Handicaprådet om, at der på de to arbejdsmøder med Handicaprådet og Ældrerådet er blevet besluttet at arbejde videre med 3 projekter:
1. Realtidsvisning af frie handicapparkeringspladser i Odense Rundt, samt evt. ændret tidsbegrænsning
2. Tilgængeligheds forbedringer på fortovsstrækninger
3. Helhedsplan for ændring af skiltningen ved OBC
Der er samlet set afsat 2 mio. kr. som skal håndtere alle interne og eksterne omkostninger i de tre projekter.
Der afsættes som udgangspunkt nedenstående beløber til projekterne, men alt efter om der er mere eller mindre forbrug, vil beløbene for de enkelte projekter kunne ændre sig.
1. Realtidsvisning af frie handicapparkeringspladser i Odense Rundt 0,5 mio.
2. Tilgængeligheds forbedringer på fortovsstrækninger 1,0 mio.
3. Helhedsplan for ændring af skiltningen ved OBC 0,5mio.
Ekstra tiltag
Herudover orienterede Henrik om, at der ift. fremtidige handleplaner bliver afsat midler til, når mennesker med handicaps henvender sig til forvaltningen. Det er i forhold til at sikre, at det kommer med ind i projekterne, før de bliver udført. Fritid, Park og Vej kan kontaktes via https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/giv-et-tip

 

9. Status på BPA-ordningerne i Odense Kommune v. Hasse Jacobsen

Forretningsudvalget ønsker at drøfte, hvordan det ser ud i Odense Kommune med deres BPA-ordningerne. Ønsket er opstået på baggrund af den seneste tids mediedækning af området.
Dagens status gives med udgangspunkt i ordningerne generelt, da Handicaprådet ikke kan drøfte enkeltsager.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Hasse orienterede kort Handicaprådet om den mediesag, der har fyldt på det seneste vedr. en BPA-ordning i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Derudover kunne han orientere Handicaprådet om, at man i Odense har mellem 58-64 BPA-ordninger om året. Det går lidt op og ned, men at kommunen ligger på et meget stabilt niveau. I forhold til de unge har kommunen mellem 4-7 BPA-ordninger om året. Pt. er der 7 ordninger. Der er givet ét afslag til én ung i 2023 og ét afslag til en ung i 2022. Socialministeren har varslet, at hun vil udsende en orienteringsskrivelse til kommunerne i henhold til den medieopmærksomhed, som området har fået igennem den seneste tid. Kommunerne har ikke modtaget skrivelsen endnu, men det forventes, at den vil indeholde en orientering om, at ministeriet ikke har ændret i lovgrundlaget for BPA-ordninger, og at ministeriet (selvfølgelig) forventer, at kommunerne overholder loven på området.
Det blev afslutningsvis præciseret, at det er lidt uheldigt for mediedækning og Muskelsvindsfondens involvering i sagen, at man ikke kan genkende billedet af ordningen i Odense, når sagen er fra Odense.

 

Beslutning
Det blev besluttet, at Forretningsudvalget får en temadrøftelse om BPA-ordninger. Der vil i den temadrøftelse blive gennemgået for Forretningsudvalget, hvad der ligger i ordningerne, og hvordan de bevilliges. Herunder relevante snitfladeparagraffer.

 

10. Status på ’byggesager’ på handicapområdet v. Hasse Jacobsen

Det er besluttet, at Handicaprådet løbende bliver orienteret om de byggesager, der er igangsat på det specialiserede socialområde. Dels for at sikre, at Handicaprådet bevarer et overblik over de forskellige byggesager, men ligeledes for at sikre, at de bliver involveret/involverer sig, når det har relevans for byggeprocessen.
Hasse vil under punktet orientere rådet om nyeste status i arbejdet.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Hasse orienterede kort om status på byggesagerne.
Herefter blev der vist en film fra Kellbergsvej. Link til video:
https://media.videotool.dk/?vn=497_2023120421012379779403883223

 

11. Gennemgang af årshjul v. formandskabet

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 3: Handicaprådets Årshjul 2024
Der var ingen bemærkninger til årshjulet.

 

12. Evaluering af dagens møde på baggrund af værdigrundlaget v. formandskabet

Handicaprådet har besluttet, at møderne i 2023 afsluttes med en evaluering af mødet med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Dette for at sikre, at fokus på værdigrundlaget fastholdes.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet evaluerer dagens møde med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Bilag 4: Handicaprådets værdigrundlag
Det blev præciseret, at det er dejligt, at rejste spørgsmål bliver undersøgt og kommer nuanceret retur ift. besvarelsen. Det er hensigtsmæssigt, at der ikke bliver diskuteret på et løst grundlag. Det blev fremhævet, at rådet som gruppe er gode til at sige, hvad der kan tages på et senere tidspunkt, i forhold til at sikre, at det bliver konkretiseret.
Det har været et godt år, og der er lavet nogle tiltag, hvor det bliver mere funktionelt at sidde i rådet.

 

13. Eventuelt

En henvendelse fra formanden for Autismeforeningen blev kort drøftet. Det drejede sig dels om en ansøgning til §18-midler samt en undren over, hvorfor de ikke kan få lov til at låne lokaler. I forhold til den lokale ansøgningssag, blev beslutningen, at foreningen skal lave en officiel henvendelse til det udvalg/forvaltning, hvor de har fået behandlet deres ansøgning. I forhold til lokaleleje finder sekretariatet ud af, hvilke muligheder de enkelte foreninger har for brug af lokaler.

Ældre- og Handicapforvaltningen