Spring til indhold

Handicapråd den 22. august 2023

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 22. august 2023 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3. s. 54 (15.45-18.15)

Deltagere:

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Jon Jensen, DH-repræsentant
Brian Dybro, politisk repræsentant
Rasmus Ryrberg Høyer, politisk repræsentant
Reza Javid, politisk repræsentant
Nicolai Busch Bæhrenz, politisk repræsentant, suppleant
Allan Bach Laursen, embedsmand
Hasse Jacobsen, embedsmand
Helle Larsen, embedsmand, suppleant

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud: Sonja Serup Hansen, embedsmand
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant
Birthe Bjerre, DH-repræsentant

 

Referat

 

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

Særligt velkommen til Rasmus, der er med som medlem af Handicaprådet for første gang.
Samt Nicolai og Helle, der er med som suppleanter for hhv. Marlene og Sonja.
Birthe Malling bød velkommen til dagens møde i Handicaprådet.

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2023 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 6. juni 2023
Der blev rejst et spørgsmål ift. punkt 5 i referatet. Der blev spurgt ind til, hvordan anlægsønskerne hænger sammen med analysen. Det blev opklaret på mødet, og referatet blev efterfølgende godkendt uden behov for ændringer.

 

4. Drøftelse af arbejdet med Sundhedstjek for borgere på kommunale botilbud v. Jon Jensen

Forretningsudvalget vurderer, at Odense Kommune kun i begrænset omfang har støttet op om det sundhedstjek, som i 2021 er aftalt mellem regionerne og PLO. I en oversigt over samtlige sundhedstjek for borgere på bosteder i alle landets kommuner fremgår det, at der frem til oktober 2022 i Odense Kommune er der gennemført 83 sundhedstjek toppende med 38 i april og derefter kun ganske få.
Selv om der kan være sket en del fra oktober 2022 til februar 2023 sygner de 83 sundhedstjek frem til oktober 2022 ikke meget.
På landsplan forventes det, at ”implementering af ydelsen sker over en treårig periode, dvs. at der i overenskomstperioden udføres ca. 25.000 sundhedstjek”.
Økonomien er regionernes gebet, men kommunerne skal etablere rammer for tjekket. Der står følgende i aftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og PLO; ”sundhedstjek tilbydes til personer på 18 år og derover, med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud, med henblik på at øge deres levetid samt livskvalitet”.

 

Målet med sundhedstjekket handler om ”at reducere uligheden i sundhed blandt personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud - alle praktiserende læger forpligtes til at indgå i den styrkede indsats ved at tilbyde sundhedstjek til personer på botilbud”.
Desuden står der også følgende i aftalen ”da almen praksis ikke systematisk, herunder via klinikdata m.v., kan tage initiativ til sundhedstjekket, vil den første kontakt som udgangspunkt ske ved, at personale på botilbud kontakter almen praksis for aftale af sundhedstjek”. Og at ”sundhedstjekket ydes på botilbuddet, så det kan gennemføres i forhold til personens behov og således, at det er muligt at sikre involvering af pårørende samt personalet på botilbuddet”.
Endelig er parterne enige om, at man i overenskomstperioden vil søge dialog med relevante patientorganisationer og Sundhedsstyrelsen i forhold til indsatsen med sundhedstjek med henblik på, at inddrage erfaringer og anbefalinger til brug for overvejelser om tilpasning af indsatsen, herunder om samarbejdet med personalet på botilbud.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter sagen.
Jon Jensen indledte drøftelsen med at præcisere, at der er tale om en landspolitisk problemstilling, og det er bragt ind i Handicaprådet, fordi LEV har fokus på sagen, og Jon heraf er blevet opmærksom på, hvordan der arbejdes med sundhedstjek i Odense Kommune.
Det blev præciseret i drøftelsen, hvad der ligger af opgaver i kommunen ift. sundhedstjekket. Selvom det er en aftale indgået mellem PLO og Danske Regioner, det vil sige, at kommunerne ikke er aftalepart, så er det en aftale, som Ældre- og Handicapforvaltningen tager meget alvorligt, fordi der ligger nogle rigtig gode intentioner i aftalen, man gerne vil understøtte.
Der er lidt forskel på, hvordan det sikres, at alle borgere tilbydes muligheden for et sundhedstjek. Det er forskelligt, hvordan der samarbejdes omkring sundhed. Det handler meget om, hvilke målgrupper, der er tale om.
Der blev afslutningsvis efterspurgt en tilbagemelding for, hvordan aftalen efterleves konkret i Ældre- og Handicapforvaltningen. En tilbagemelding til Handicaprådet, der tydeliggør hvor mange der har fået et tilbud.

 

Beslutning
Det blev besluttet, at det vil blive sendt en status på arbejdet med aftalen til Handicaprådet, så snart forvaltningen har udarbejdet det.

 

5.Status på arbejdet med den årlige prisuddeling v. Birthe Malling

Handicaprådet har besluttet, at arbejdet med den årlige prisuddeling skulle igangsættes inden sommerferien.
Der har derfor været afholdt et første møde i arbejdsgruppen, hvor følgende blev besluttet:
-
Dato: Prisuddelingen bliver afholdt den 4. december 2023 kl. 16.00
-
Sted: Rytterkasernen
-
Underholdning: Lokalt band
-
Kommunikation: Mere fokus på at få flere indstillinger. Lettere kommunikation ift. materiale, der er lettere at uddele/videresende.
Arbejdsgruppen ønsker, at Handicaprådet på dagens møde har en drøftelse af, hvorvidt der skal oprettes en ny priskategori. Det drejer sig om en priskategori alene for Odense Kommunes medarbejdere.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter, om der skal oprettes en ny priskategori specifikt for Odense Kommunes medarbejdere.
Handicaprådet blev indledningsvist orienteret om, hvilke beslutninger, der er truffet i arbejdsgruppen. Udover det, der er fremhævet i dagsordensteksten, har arbejdsgruppen besluttet, at vinderne vil få et diplom samt en statuette fra Rytterkassernen, som det også var tilfældet sidste år.
Det blev herefter drøftet hvorvidt, der skal oprettes en særskilt pris for medarbejdere i Odense Kommune. Handicaprådet var vidt omkring, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at oprette endnu en pris.

Beslutning
Konklusionen blev, at Handicaprådet finder, at tiden ikke er til, at der oprettes en særlig pris til kommunens medarbejdere. Det blev besluttet, at rådet kan tage drøftelsen op igen på et senere tidspunkt, hvis tiden eller behovet ændrer sig.

 

6. Opfølgning på henvendelse fra Forretningsudvalget til borgmesteren v. Brian Dybro

Forretningsudvalget har 25. juni 2023 henvendt sig til borgmesteren, fordi de ønskede en status på, hvor han ser, at Odense Kommunes Handicappolitik er blevet mere synlig – både ift. hvilke områder og i forhold til hvilke beslutning.
Henvendelsen er blevet oversendt til Ældre- og Handicapforvaltningen, og Brian Dybro har derfor svaret på henvendelsen.
I svaret fremgår det, at Brian ønsker at bringe henvendelsen ind i Handicaprådet, fordi det drejer sig om hele Odense Kommunes Handicappolitik.
Det foreslås derfor, at det drøftes på dagens møde, hvorvidt henvendelsen giver anledning til, at Handicaprådet efterspørg en status på alle forvaltningers arbejde med Odense Kommunes Handicappolitik.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter, om der skal rettes henvendelse til alle forvaltninger med henblik på at give Handicaprådet en status på, hvordan der arbejdes med politikken.
Brian redegjorde for, hvorfor han har bragt spørgsmålet ind i Handicaprådet. Han synes, at det er et godt spørgsmål at rejse. Derfor foreslår han, at alle forvaltninger bliver inviteret til et kommende møde i Handicaprådet, hvor de får mulighed for at give en tilbagemelding på, hvordan der arbejdes med handicappolitikken i deres forvaltning.

Beslutning
Der var opbakning til forslaget fra Handicaprådet, og det blev aftalt, at det vil blive undersøgt, om forvaltningerne har mulighed for at deltage på det kommende møde i Handicaprådet med en status på, hvordan de arbejder med handicappolitikken.
Orienteringspunkter

 

7. Præsentation af bostøtten i ÆHF v. Hasse Jacobsen

Handicaprådet ønsker en orientering om bostøttetilbuddet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Bostøtte leveres ud fra Servicelovens § 85:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Vagn Allan Hansen, Chef for Forløb Medfødt, Vibeke Madsen, Chef for Forløb Sindslidelse samt Line Vandborg Thayssen, Chef for Forløb Erhvervet Hjerneskade deltager under punktet. De vil orientere om indholdet af tilbuddene i deres forløb.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Hasse, Line, Vibeke og Vagn tog Handicaprådet igennem et oplæg vedr. bostøtten. Det blev i oplægget foldet ud, hvordan der arbejdes med bostøtten i de forskellige forløb i Ældre- og Handicapforvaltningen. Oplægget vil blive sendt ud med referatet.
Det blev i den efterfølgende drøftelse præciseret, at der også findes kognitivt handicaps. Hvilket forvaltningen måske ikke havde været helt eksplicitte omkring i oplægget.
Der blev ligeledes spurgt ind til overgangen fra et botilbud til eget hjem. Der er i Forløb Sindslidelse et princip om, at borgeren skal følges fra botilbuddet til eget hjem i en overgangsperiode. Det er en del af indsatsen ift. at sikre gode overgange. Personalet skal følge med, og det er ikke fastlagt, hvor lang denne overgangsperiode skal være, da det er en individuel vurdering. Det handler om at understøtte en god overgang så godt som muligt.
Rådet havde i forlængelse heraf en drøftelse af, hvor afgørende det er, at der hele tiden er fokus på at undgå, at overgangene bliver for sårbare. Det begrundes i, at en overgang altid i udgangspunktet vil være ’kritisk’, men der kan gøres meget for at undgå, at det bliver decideret sårbart – eller for sårbart.
Der blev spurgt ind til, hvilken faglig baggrund én medarbejder i bostøtten har. Det er meget forskelligt fra forløb til forløb. Ift. autisme, som der blev spurgt specifikt ind til, vil der primært være tale om pædagoger.
Der blev afslutningsvis ligeledes spurgt ind til dem, der møder samme borger via de udekørende grupper. De medarbejdere er uddannet/opkvalificeret ift. de pædagogiske/socialfaglige kompetencer, der er nødvendige i en sådan funktion. Det er noget forvaltningen løbende har fokus på at sikre. Derudover har forvaltningen sparringsteams, der giver sparring til ledere og medarbejdere ift. at sikre borgerens trivsel.

 

8. Orientering om handlinger på baggrund af udgiftspresset på det specialiserede socialområde i ÆHF v. Hasse Jacoksen

Handicaprådet ønsker løbende at blive orienteret om de handlinger, Ældre- og Handicapforvaltningen har igangsat i forhold til at imødegå udgiftspresset på det specialiserede socialområde.
Hasse vil derfor under dette punkt orientere rådet om seneste status i det arbejde.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Hasse tog Handicaprådet med igennem en kort status på, hvordan der arbejdes med at imødekomme de udfordringer, forvaltningen har på området. Det drejer sig blandt andet følgende handlinger:
Øget anvendelse af midlertidig socialpædagogisk støtte
Med handlemuligheden øger forvaltningen muligheden for, at borgerne kan få tidlig og afgrænset støtte. Målgruppen er mennesker i Forløb sindslidende, Forløb erhvervet hjerneskade og Forløb medfødt hjerneskade, som modtager bostøtte. Handlemuligheden ligger inden for rammerne af servicelovens § 82a og § 82b. Disse paragraffer giver mulighed for at tilbyde midlertidig socialpædagogisk støtte eller integreret socialpædagogisk støtte i gruppetilbud. Dette vil bidrage både til styrkelsen af rehabiliteringsindsatsen og til forbedringen af borgernes trivsel inden for det specialiserede socialområde.
Handlemuligheden skal ses i sammenhæng med den igangværende kortlægning af eksisterende tilbud og samarbejdsaftaler på udsatteområdet.
Fra botilbud til egen bolig

Med handlemuligheden giver forvaltningen mulighed for, at personalet fra botilbuddet - i samarbejde med borgeren - kan følge borgeren i en længere periode som overgang til egen bolig. Forventningen er, at det vil sikre en mere tryg og tidligere overgang fra botilbud til egen bolig og dermed understøtte øget selvstændighed i et liv udenfor botilbud. Samtidig giver det mulighed for at give tilbud jf. leverandørstrategien til borgere, der aktuelt har tilbud i anden kommune, privat tilbud m.v. Målgruppen er mennesker i Forløb sindslidende, Forløb erhvervet hjerneskade og Forløb medfødt hjerneskade.
I overgangen trænes borgeren i at skabe et hjem og en hverdag i egen bolig. Der vil i den forbindelse være fokus på inddragelse af frivillighedsområdet for at skabe sociale fællesskaber, da det kan øge borgernes trivsel og livskvalitet.

 

Øget støtte til borgere i egen bolig
Med handlemuligheden vil forvaltningen udvikle bostøtteområdet, så det bliver muligt at tilbyde støtte og hjælp i de timer, hvor borgerne har mest brug for det og således ikke kun om dagen. Det kan dels være med til at forebygge kriser og forværringer af borgernes situation. Dels være med til at spare forvaltningen for udgifter til mere indgribende tilbud, hvis det lykkes at støtte borgerne i eget bolig.

 

Borgere i udenbys tilbud
Med handlemuligheden vil forvaltningen gennemgå alle borgere i udenbys tilbuds så der – så vidt muligt – skabes mulighed for at tilbyde Odense-borgere et tilbud i Odense Kommune. Gennemgangen vil bidrage til at realisere den byrådsgodkendte leverandørstrategis fire pejlemærker om faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Der var enighed i Handicaprådet om, at der ligger mange fremtidige drøftelser gemt i det her område.

 

9. Status på ’byggesager’ på handicapområdet v. Hasse

Handicaprådet blev på seneste møde i Handicaprådet orienteret om det kommende bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde, der skal opføres i regi af Velfærdsplan 2030.
I den forbindelse blev der udtryk ønske om, at Handicaprådet løbende bliver orienteret om de byggesager, der er igangsat på det specialiserede socialområde. Dels for at sikre, at Handicaprådet bevarer et overblik over de forskellige byggesager, men ligeledes for at sikre, at de bliver involveret/involverer sig, når det har relevans for byggeprocessen.
Hasse vil derfor orientere rådet om nyeste status i det arbejde.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Hasse orienterede kort Handicaprådet om, at man nu er ’gået i jorden’ på Kelsbjergvej. Der er lavet en dronevideo, som giver et ret godt overblik over, hvor man er i processen. Der vil blive sendt et link ud med referatet, hvis Handicaprådet ønsker at se arbejdet med egne øjne.
Det forventes, at tilbuddet tages i brug den 1. august 2024. Derfor har forvaltningen sat gang i arbejdet med at finde de borgere, der har lyst til at flytte ind i tilbuddet, når det står klar.
Link til video over byggeprocessen på Kelsbjergvej: https://media.videotool.dk/?vn=497_202307161449223659975142736

 

10. Status på arbejdet med den årlige temadag v. Jon Jensen og Annelis Iskov

Handicaprådet besluttede på mødet den 11. april 2023, at teamet til den årlige temadag er ’Sundhed’. Annelis Iskov og Jon Jensen blev udpeget til at være med i arbejdsgruppen for planlægning af temadagen.
Der har været holdt første møde i arbejdsgruppen den 16. august med en konsulent fra Sundhedsforvaltningen samt en proceskonsulent fra Ældre- og Handicapforvaltningen.
Handicaprådet får en status på planlægningen.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Annelis orienterede Handicaprådet om, at man er i gang med at udforme et program for dagen. Der er fundet en dato og sted, og Handicaprådet er blevet forhåndsbooket.
Arbejdsgruppen er i gang med at finde relevante oplægsholdere. Derudover er man i gang med at lave et første bud på en målbeskrivelse. Den volder arbejdsgruppen lidt udfordringer, og derfor skal den diskuteres igen den 5. september.
Det er vigtigt for arbejdsgruppen, at der kommer et fysisk produkt ud af dagen, som kan huske Handicaprådet på, hvorfor man har afholdt temadagen, og hvad der kom ud af den.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

 

11. Gennemgang af årshjul v. Cæcilie Lumby

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.
Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 2: Handicaprådets Årshjul 2023
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til årshjulet.

 

12. Evaluering af dagens møde på baggrund af værdigrundlaget v. Birthe Malling

Handicaprådet har besluttet, at møderne i 2023 afsluttes med en evaluering af mødet med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Dette for at sikre, at fokus på værdigrundlaget fastholdes.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet evaluerer dagens møde med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Bilag 3: Handicaprådets værdigrundlag
Det var særligt de nye medlemmer, der fik lov til at evaluere mødet. Vurderingen var, at det var et godt møde, hvor alle var forberedt på dagsordenspunkterne, og der var gode oplæg og drøftelser under de enkelte punkter.

 

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger til referatet.

Ældre- og Handicapforvaltningen