Spring til indhold

11. april 2023

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 11. april 2023 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3. s. 54 (15.45-18.15)

Deltagere:

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Jon Jensen, DH-repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant
Brian Dybro, politisk repræsentant
Mette Skaarup, politisk repræsentant
Sonja Serup Hansen, embedsmand
Allan Bach Laursen, embedsmand
Jeanette Andreasen, embedsmand

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud:

Abdinoor Adam Hassan, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant

 

Referat

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

Særligt velkommen til Jeanette og Mette, der er med som medlemmer af Handicaprådet for første gang.

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 31. januar 2023 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 31. januar 2023. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Præsentation og efterfølgende drøftelse af frivillighedsområdet v. Cæcilie Lumby (facilitator)

Dagsordenspunktet består af et oplæg i tre dele, der med hver deres perspektiv vil give Handicaprådet et (bedre) indblik i emnet ’frivillighed’. De tre oplæg består af følgende:

Odense kommunes arbejde med frivillighed v. Anita Skoven Jensen og Nina Gillespies Vestergaard, BMF.
De vil i deres oplæg komme ind på; Udvalget for frivillighed og civilsamfund samt profilprojekterne og erfaringer derfra.

Frivilligcenter Odense v. Jess Kahr fra Frivillighedscenter Odense
Han vil i sit oplæg give en intro til Frivilligcenter Odense, samarbejdet med Odense Kommune og eksempler på samarbejde.

Frivillig i Odense v. Lars Brams, frivillig
Han vil i sit oplæg komme ind på sine erfaringer med at være frivillig i Odense på bl.a. en selvejende institution Dania. Herunder eksempler på hvad der skal til for at samarbejdet fungerer. Samt hans ønsker til samarbejdet.

Indstilling.

Det indstilles, at Handicaprådet drøfter emnet frivillighed på baggrund af de tre oplæg.

 

Odense Kommunes arbejde med frivillighed

Anita og Nina tog Handicaprådet igennem en præsentation af, hvordan frivillighedsområdet er organiseret i BMF, og hvordan der arbejdes med profilprojekterne. Profilprojekterne er en lang række forskellige projekter, der er blevet arbejdet med ude i fagforvaltningerne i samarbejde med forskellige frivillige foreninger. Man har gjort sig mange erfaringer i arbejdet med projekterne, herunder blandt andet at det kan være svært for frivillige sociale foreninger at finde vej ind i kommunen. Det har været en forudsætning for succes i projekterne, at lederne har været indstillet på at prioritere opgaven, og at lederne har sikret sig, at medarbejderne har været klædt på. Man er i gang med at evaluere projekterne, og resultaterne vil blive politisk behandlet medio 2023.
Der blev spurgt ind til, hvordan de gode erfaringer bliver ført videre. Det er en del af den afsluttende evaluering. Hvordan man kan arbejde/bruge dem videre. Tænkningen har fra starten været, at projekterne skulle kunne leve efter projektophør, derfor er der flere af dem, der kan leve i sig selv. Det gælder f.eks. for seniorer i dagtilbud samt projektet vedr. sårbare gravide.

 

Derudover orienterede Anita og Nina Handicaprådet om den digitale portal, Det Social Kompas, https://odense.socialkompas.dk/, som giver et samlet overblik over de aktiviteter og tilbud, der findes i sociale foreninger i Odense. Man er oppe på omkring 400 tilbud. Det er et nyt redskab til at tale frivillighed i Odense og en måde at kunne understøtte de frivillige sociale foreninger på blandt andet ift. synlighed. Derudover fortalte de om §17 stk. 4 udvalget, der er nedsat i kommunen til og med juni 2024. Udvalget skal komme med fem anbefalinger til kommunens strategiske arbejde på frivillighedsområdet. Der er 9 medlemmer, hvoraf Mette Skaarup er forperson. Udvalget har et stort ønske om at være inkluderende og lydhøre overfor dem, der udgør civilsamfundet. Derfor opfordres Handicaprådet til at tage fat i udvalget, hvis der er noget, udvalget skal/bør være opmærksom på.

 

Frivillighedscenter Odense

Jess orienterede Handicaprådet om, hvad Frivillighedscenter Odense er for en størrelse. Det er en frivillig organisation stiftet som en selvhjælpsorganisation, der gennem årene har udviklet sig til at blive et center. Det er i dag placeret inde i Borgerens Hus. Centeret består af to ansatte og fem frivillige. Det er ikke en stor organisation men de samarbejder med 93 medlemsforeninger, og har over 100.000 deltagere gennem de foreninger, som de har en berøring med. Økonomisk er de støttet med midler fra Odense Kommune samt fra Socialstyrelsen. De arbejder med at brobygge til fællesskabet. Både de frivillige, der gerne vil være frivillig samt de brugere, der har brug for et tilbud. Der findes et hav af tilbud, og det kan være svært at overskue. Der er derfor brug for overblik, samt en personlig samtale samt med en frivilligformidler. De vil gerne være et sted, hvor foreningerne kan komme ind og få hjælp – til stort og småt. Ansøgninger, få lavet regnskab, booke et lokale etc. laver workshops, fyraftensmøder, kurser og meget mere.
De handicappede er repræsenteret via de foreninger, der er med i Frivillighedscenter Odense, herunder DH. Centeret forsøger at ramme den handicappede målgruppe så godt som muligt. Derudover er centeret repræsenteret i §17, stk. 4 udvalget, og de samarbejder generelt med Odense Kommune blandt andet via frivillighedsgallaen og uddeling af ildsjæleprisen, og i Ensomhedscharteret, hvor de sidder med i styregruppen.
Samarbejdet med Odense Kommune er i sig selv et tema i deres handlingsplan. De vil gerne udvikle sig hen imod, at alle medarbejdere, der er i berøring med borgere i målgruppen, har kendskab til de frivillige foreninger, der findes.

Centeret er en samarbejdspart, men de har også en opgave med at have fokus på egne interesser. Det er en balancegang, de er meget opmærksomme på. Centeret arbejder selvstændigt for, at det bliver lettere at være frivillig.

 

Frivillig i Odense

Lars fortalte Handicaprådet om hans erfaringer med at være frivillig blandt andet med udgangspunkt i hans fem år på botilbuddet Dania. Lars har et uddannelsesforløb for at blive frivillig, og så har han også fået en anden uddannelse som mentor med henblik på at blive peer-to-peer. Det er med til at opretholde hans egen recovery, at han har et frivilligt job. Lars har et ønske om at få et lønnet peer-job i fremtiden, men dem er der ikke så mange af i Odense.
Lars’ erfaring er, at det kan være vanskeligt at indgå i en personalegruppe med uddannede personaler. Det er langt lettere med beboerne. Lars har haft god erfaring med, at han har holdt et oplæg på et personalemøde om, hvad det gik ud på at være peer-to-peer. Det handler særligt om, at han har prøvet at være en del af systemet. Der er mange af beboerne på Dania, der har mange psykiske problemer, og derfor giver det virkelig god mening, at Lars er der. Fordi han kan være med til at give dem et frikvarter for deres udfordringer. Han har også været på Tornbjerggård. Det var et lidt andet miljø at komme ind i. Der var meget fokus på sikkerhed, og der var rigtig meget misbrug. Der var så mange restriktioner, at det måtte han slutte med. Det fungerede ikke, selvom han så gode perspektiver i at være der. Derudover fortalte Lars, at han er med i et netværk blandt peer-to-peer medarbejdere i Odense. Lars har også taget initiativ til et netværk på landsbasis, hvor man har lånt et lokale inden ved Jess og mødtes én gang om måneden.
Lars’ anbefalinger er, at jo mere information, der kommer ud til arbejdspladsen og/eller medarbejderne, jo flere vil få øjnene op for, hvad det kan give, at man ansætter eller får en peer-to-peer medarbejder/frivillig. 

Handicaprådets drøftelse

Handicaprådet drøftede efterfølgende de tre oplæg. Det blev fremhævet, at de tre oplæg havde synliggjort, hvor meget energi der er i frivillighedsområdet i Odense. Der er en opmærksomhed på frivillighedsområdet, som Handicaprådet bør være glade for. Men alle kan være med til at udvikle, understøtte og bedre forholdene.
Arbejdet med og brugen af peer-to-peer medarbejdere er noget af det, der blev fremhævet som gode indspark, der kan arbejdes videre med.
Det kan være med til at styrke fokus på, hvad man kan gøre, som giver mening for den enkelte borger.

 

5. Drøftelse af Faktaark til Odense Kommune v. Birthe Malling

DH har udarbejdet et Fakta-ark på det specialiserede socialområde for Odense Kommune. Formålet med udarbejdelsen af faktaarket fra DH’s side er, at det kan anvendes i dialogen med kommunen.
Forretningsudvalget ønsker, at faktaarket drøftes i Handicaprådet. 

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter Faktaarket.
Forretningsudvalget præciserede indledningsvist, at de synes, at det er et godt faktaark, DH har udarbejdet. Det giver et godt overblik, og der er forskellige interessante nedslagspunkter. Faktaarket tydeliggør, at det specialiserede socialområde er underfinansieret.
Handicaprådet drøftede, at det er vanskeligt at holde faktaarket direkte op imod Odense Kommunes budgetter, fordi tallene stammer fra Danmarks Statistik. Det kan udfordre sammenligningsgrundlaget. Konklusionen er dog ikke til at tage fejl af, at budgetterne for området ikke hænger sammen.
Det blev i forlængelse heraf drøftet, hvad der kan gøres for at udligne forskellene, særligt set i lyset af, at der ikke er noget, der indikerer, at kommunerne vil få hjælp fra national side til det kommende budget. Der er brug for hele tiden at arbejde med mindre indgribende indsatser, hvor vi tør at gå andre/nye veje, der kan være ømtålelige, men som kan ende godt. Det begrundes ligeledes i, at målgrupperne på området bliver ældre og ældre.
Det blev fremhævet, at mange synshandicappede er uden beskæftigelse i dag, også flere end tidligere. Der er ikke længere samme erhverv, der kræver manuel beskæftigelse, som blinde kunne bestride. Den gennemsnitlige uddannelse for blinde er gået nedad, mens det er gået op for befolkningen samlet set. Det er blandt andet det, der driver de underliggende udviklinger.

 

Konklusionen på drøftelsen blev, at der vil være behov for, at Handicaprådet har fokus på det specialiserede socialområde fremadrettet særligt ift. det merforbrug, Odense Kommune også ser ind i.

 

6. Drøftelse af arbejdet med Sundhedstjek for borgere på kommunale botilbud v. Jon Jensen

Forretningsudvalget vurderer, at Odense Kommune kun i begrænset omfang har støttet op om det sundhedstjek, som i 2021 er aftalt mellem regionerne og PLO. I en oversigt over samtlige sundhedstjek for borgere på bosteder i alle landets kommuner fremgår det, at der frem til oktober 2022 i Odense Kommune er der gennemført 83 sundhedstjek toppende med 38 i april og derefter kun ganske få.
Selv om der kan være sket en del fra oktober 2022 til februar 2023 sygner de 83 sundhedstjek frem til oktober 2022 ikke meget.
På landsplan forventes det, at ”implementering af ydelsen sker over en treårig periode, dvs. at der i overenskomstperioden udføres ca. 25.000 sundhedstjek”.
Økonomien er regionernes gebet, men kommunerne skal etablere rammer for tjekket. Der står følgende i aftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og PLO; ”sundhedstjek tilbydes til personer på 18 år og derover, med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud, med henblik på at øge deres levetid samt livskvalitet”.
Målet med sundhedstjekket handler om ”at reducere uligheden i sundhed blandt personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud - alle praktiserende læger forpligtes til at indgå i den styrkede indsats ved at tilbyde sundhedstjek til personer på botilbud”.
Desuden står der også følgende i aftalen ”da almen praksis ikke systematisk, herunder via klinikdata m.v., kan tage initiativ til sundhedstjekket, vil den første kontakt som udgangspunkt ske ved, at personale på botilbud kontakter almen praksis for aftale af sundhedstjek”. Og at ”sundhedstjekket ydes på botilbuddet, så det kan gennemføres i forhold til personens behov og således, at det er muligt at sikre involvering af pårørende samt personalet på botilbuddet”.
Endelig er parterne enige om, at man i overenskomstperioden vil søge dialog med relevante patientorganisationer og Sundhedsstyrelsen i forhold til indsatsen med sundhedstjek med henblik på, at inddrage erfaringer og anbefalinger til brug for overvejelser om tilpasning af indsatsen, herunder om samarbejdet med personalet på botilbud.
Vagn Allan Hansen, forløbschef i ÆHF, vil deltage under punktet for kort at give Handicaprådet et indblik i, hvordan personalet på forvaltningens botilbud arbejder med at understøtte, at borgeren får udført sit årlige sundhedstjek.


Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter sagen.

 

7. Øget tilgængelighed i centrum for borgere med handicap v. Allan Bach Laursen

Forligspartierne ønsker at øge tilgængelighed og fremkommelighed i det offentlige rum i den centrale del af Odense for borgere med handicap. Det kan både være i form af flere parkeringspladser til handicapbiler, handicaptoiletter mv., der skal gøre det nemmere at bruge byen for de af vores borgere, der har et handicap.
Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2023 i en pulje til at øge tilgængeligheden i centrum. Beløbet afsættes under By- og Kulturudvalget, der også står for udmøntningen, efter inddragelse af Handicaprådet og Ældrerådet. Der afsættes desuden afledt drift.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter processen for udmøntning af bevillingen.
Allan Bach Laursen præsenteret Handicaprådet for det kommende arbejde vedr. øget tilgængelighed i centrum for borgere med handicap. Det drejer sig om, at BKU har prioriteret 2 millioner kroner til at styrke tilgængeligheden i centrum. Handicaprådet og Ældrerådet bliver nu bedt om at komme med prioriterede ønsker til, hvordan midlerne anvendes.
Oplægget vil blive sendt ud med referatet.
Handicaprådet besluttede, at man gerne ville have DH-repræsentanterne fra Tilgængelighedsudvalget til at udpege de prioriterede forslag sammen med repræsentanter fra Ældrerådet. Dette vil sikre en forhåbentlig bedre udnyttelse af midlerne, hvis de to råd er enige om prioriteringen. Jon vil ligeledes deltage i det videre arbejde sammen med repræsentanterne fra Tilgængelighedsudvalget.
Når det er afklaret, om Ældrerådet er enige i den forslåede model, vil Cæcilie Lumby sikre, at deltagerne bliver indkaldt til møde.
Når repræsentanterne har prioriteret forslagene/ønskerne, vil de komme til endelig godkendelse i Handicaprådet den 6. juni.

 

8. Opstart af arbejdet med den årlige prisuddeling v. Birthe Malling

Handicaprådet har besluttet, at arbejdet med den årlige prisuddeling skal igangsættes inden sommerferien.
På baggrund af Handicaprådets evaluering af sidste års prisuddeling på mødet den 31. januar er det forventningen, at dette års proces kommer til at ligne den forrige. Dog med den undtagelse, at Handicaprådet har besluttet, at der skal udpeges tre nominering i hver priskategori, som meldes ud på forhånd. Vinderen offentliggøres til selve prisuddelingen.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter og beslutter, hvem der skal deltage i dette års priskomite.
Det blev besluttet, at formandskabet vil drøfte, hvem der skal deltage i årets priskomite. Det skyldes manglende tid på dagens møde.
Det er besluttet i formandskabet, at Birthe Malling, Brian Dybro og Hanne Nielsen udgør dette års priskomite. De vil blive indkaldt til et opstartsmøde inden sommerferien.

 

9. Opstart af arbejdet med den årlige temadag v. Birthe Malling

Forretningsudvalget ønsker, at Handicaprådet drøfter mulige temaer for årets temadag.
Derudover skal det ligeledes drøftes, hvem der ønsker at indgå i arbejdsgruppen, der får til opgave at planlægge temadagen.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter temaer til årets temadag samt deltagere i arbejdsgruppen.
Handicaprådet besluttede, at temaet skal være sundhed. Det blev aftalt, at Jon Jensen og Annelis Juhl Iskov vil komme med et udkast til en ramme for dagen, herunder hvad de har behov for af involvering fra forvaltningerne.
Orienteringspunkter

 

10. Gennemgang af årshjul v. Cæcilie Lumby

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.

Bilag 4: Handicaprådets Årshjul 2023
Punktet udgik grundet tidspres på mødet.

 

11. Evaluering af dagens møde på baggrund af værdigrundlaget v. Birthe Malling

Handicaprådet har besluttet, at møderne i 2023 afsluttes med en evaluering af mødet med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Dette for at sikre, at fokus på værdigrundlaget fastholdes.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet evaluerer dagens møde på baggrund af værdigrundlaget.

Bilag 5: Handicaprådets værdigrundlag
Punktet udgik grundet tidspres på mødet.

 

12. Eventuelt

Intet at bemærke til eventuelt.

Ældre- og Handicapforvaltningen