Spring til indhold

Handicaprådets forretningsorden

Her finder du en forretningsorden for Handicaprådet i Odense.

I medfør af § 51 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område har Odense Kommunes Handicapråd på sit møde den 4. februar 2010 fastsat følgende forretningsorden: 

Revideret 19 april 2022. 

Godkendt af Handicaprådet d. 19. april 2022

 

Handicaprådets formandskab

§ 1 Handicaprådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand og dernæst en næstformand.

Stk. 2 Vælges formanden for rådet blandt de medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationerne, da vælges en eventuel næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af Odense Byråd og vice versa.

Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 4 Formanden og næstformanden udgør et formandskab.

Stk. 5 Handicaprådet kan bemyndige formanden til at handle på rådets vegne i spørgsmål, som ikke kan udsættes til næste møde eller som ikke giver anledning til tvivl.

 

Forretningsudvalget

§2 De syv medlemmer af Handicaprådet, der er udpeget af Danske Handicaporganisationer, udgør Forretningsudvalget.

Stk. 2 Forretningsudvalget mødes forud for møderne i Handicaprådet og drøfter, om der er emner, de ønsker at få på dagsordenen til det kommende møde.

 

Handicaprådets møder

§ 3 Rådet afholder mindst fire møder om året.

Stk. 2 Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem, og

tilrettelægges så der i videst muligt omfang tages hensyn til rådsmedlemmernes forskellige ønsker, øvrige arbejdsforpligtelser og vilkår.

Stk. 3 Rådets møder er ikke offentlige.

Stk. 4 Handicaprådet kan indkaldes på initiativ af formanden, to medlemmer af rådet eller kommunen.

Stk. 5. Er et rådsmedlem forhindret i at deltage i et møde, melder medlemmet afbud til rådets sekretær. Sekretæren kontakter herefter medlemmets personlige suppleant, som deltager i mødet på medlemmets vegne. Er suppleanten forhindret i at deltage i mødet meddeler suppleanten afbud til rådets sekretær.

 

Beslutningsdygtighed, dialog og afstemningsregler samt mødeledelse

§ 4 Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer/suppleanter er til stede.

§ 5 Rådet er et dialogforum, der søger at træffe beslutninger og afgive udtalelser i enighed.

Stk. 2 Opnås der ikke enighed, træffes beslutning ved stemmeflertal.
Hvis afstemningen resulterer i stemmelighed, stemmer man 1 gang til.
Hvis der igen er stemmelighed, falder forslaget.

Stk. 3 Tre medlemmer kan til enhver tid forlange afstemning afholdt.

§ 6 Handicaprådets møder ledes af formanden. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

Stk. 2 Formanden træffer beslutning i alle spørgsmål vedrørende mødets afvikling.
Enhver der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, de har bedt om det.

 

Udarbejdelse og godkendelse af høringssvar

§ 7 Forretningsudvalget udarbejder høringssvar til politiske sager på vegne af Handicaprådet.

Stk. 2 Formanden godkender det endelig høringssvar på vegne af Handicaprådet.

 

Formandsskabshøringer

§ 8 Handicaprådets formand kan behandle uopsættelige høringssager mellem møderne i rådet.

Stk. 2 Forvaltningen sender i disse tilfælde kun sagerne til formand.

Stk. 3 Forvaltningen tilstræber at holde antallet af formandsskabshøringer på et minimalt niveau og kun i sager, hvor der ikke er brug for en egentlig bred dialog i rådet.

 

Dagsorden

§ 9 Formanden og næstformanden udarbejder med bistand fra sekretariatet en dagsorden til næstkommende møde.

Stk. 2 Dagsordenen sendes til rådsmedlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3 Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

§ 10 Rådets medlemmer kan fremsætte forslag om behandling af en sag på dagsordenen.

Stk. 2 Forslag som ønskes optaget på dagsordenen sendes til formanden eller sekretariatet senest 10 dage inden mødet. Skønner formandskabet at sagen ikke skal sættes på dagsordenen, skal dette begrundes ved mødets start.

§ 11 En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes og hvis dette kan tiltrædes af flertallet af rådets medlemmer.

Stk. 2 En sag skal tillige optages på dagsordenen, hvis der er flertal for det.

 

Mødereferater

§ 12 Formanden og næstformanden udarbejder med bistand fra sekretariatet et referat af hvert møde i Handicaprådet.

Stk. 2 Et medlem kan fremkomme med en mindretalsudtalelse på et møde og få det referatført.

§ 13 Referatet skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage efter mødets afholdelse og godkendes på næstfølgende rådsmøde.

Stk. 2 Det godkendte referat offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Inhabilitet

§ 14 Et rådsmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis den pågældende selv eller dennes nærmeste har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Stk. 2 Et rådsmedlem skal underrette rådet, hvis der er forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.

 

Nedsættelse af arbejdsgrupper

§ 15 Handicaprådet kan efter behov beslutte at nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger.

 

Ændring af forretningsordenen

§ 16 Denne forretningsorden kan ændres hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd tilslutter sig ændringsforslaget.

Ældre- og Handicapforvaltningen