Spring til indhold

Handicaprådets forretningsorden

Her finder du en forretningsorden for Handicaprådet i Odense.

I medfør af § 51 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område har Odense Kommunes Handicapråd på sit møde den 4. februar 2010 fastsat følgende forretningsorden: 

Revideret 19. maj 2010. 


Handicaprådets formål og opgaver
§ 1. Handicaprådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for personer med handicap, og rådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører personer med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.


Stk. 2. Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet.


Stk. 3. Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd, Det Centrale Handicapråd, andre organisationer mv. med henblik på at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.


Stk. 4. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personsager eller konkrete klagesager.    

Handicaprådets funktionsperiode
§ 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til Byrådets valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.  
Handicaprådets sammensætning

§ 3. Rådet består af 14 medlemmer, heraf 2 medlemmer udpeget af Odense Byråd blandt byrådets medlemmer, 5 medlemmer udpeget blandt Odense Kommunes embedsmænd repræsenteret med én fra hver af kommunens 5 forvaltninger og 7 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske handicaporganisationer (DH).


Stk. 2. For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder, som deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage.

    

Handicaprådets formandskab
§ 4. Rådet vælger af sin midte et formandskab, der består af en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand.


Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til formands- eller næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.


Stk. 3. Handicaprådet kan bemyndige formanden til at handle på rådets vegne i spørgsmål, som ikke kan udsættes til næste møde eller som ikke giver anledning til tvivl.  

Handicaprådets møder  
§ 5. Rådet kan indkaldes på initiativ af formanden, Byrådet eller to medlemmer af rådet.


Stk. 2. Rådet afholder møder mindst 4 gange årligt. Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem, og tilrettelægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til rådsmedlemmernes øvrige arbejdsforpligtelser som ansatte mv.

Stk. 3. Rådets møder er ikke offentlige.


Stk. 4. Rådets møder ledes af Handicaprådets sekretær eller i dennes fravær af en af Handicaprådets embedsmænd.


Stk. 5. Rådet er et dialogforum, der søger at træffe beslutninger og afgive udtalelser i enighed. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning, sker dette ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.


Stk. 6. Et rådsmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis den pågældende selv eller dennes nærmeste har en væsentlig individuel interesse i sagen. Et rådsmedlem skal underrette rådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.  

§ 6. Odense Kommune yder i fornødent omfang sekretariatsbistand til handicaprådet.


Stk. 2. Formanden og næstformanden udarbejder med bistand fra sekretariatet dagsorden til næstkommende møde. Dagsorden udsendes mindst 14 dage før rådsmødet. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside.


Stk. 3. Formandskabet udarbejder med bistand fra sekretariatet et referat af hvert møde i rådet. Referatet skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage efter rådsmødet, og godkendes på næstfølgende rådsmøde. Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

§ 7. Odense Kommune afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.


Stk. 2. Odense Kommune yder endvidere diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af handicaprådet udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) efter reglerne i §16a i lov om kommunernes styrelse.

§ 8. Denne forretningsorden kan ændres hvis 2/3 af de fremmødte rådsmedlemmer kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Ældre- og Handicapforvaltningen