Spring til indhold

Handicaprådets vedtægter

Vedtægter for Handicaprådet i Odense Kommune   

Gældende fra d. 23.2.2022.

 

Godkendt af: Odense Byråd d. 23.2.2022.
Handicaprådet i Odense Kommune er nedsat i henhold til § 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

§ 1 Navn og hjemsted
Odense Kommunes Handicapråd - Odense Kommune

 

§ 2 Handicaprådets formål og opgaver
Stk. 1. Handicaprådet rådgiver Odense Byråd i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Stk. 2. Byrådet hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med Handicap.

 

Stk. 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

 

Stk. 4. Handicaprådet skal afgive en årlig beretning til Byrådet om sit arbejde.

 

Stk. 5. Handicaprådet kan tage kontakt til andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.

 

Stk. 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personsager eller konkrete klagesager.

 

§ 3 Sammensætning
Stk. 1. Handicaprådet består af 14 medlemmer:
  • 7 medlemmer fra handicaporganisationerne.
    Medlemmerne skal have bopæl i Odense Kommune og udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), idet byrådet dog kan vælge at udpege et antal medlemmer fra lokale handicaporganisationer i kommunen.
  • 4 medlemmer af Byrådet i Odense Kommune, udpeget af byrådet. Heraf er formanden for Ældre- og Handicapudvalget født medlem af Handicaprådet.
  • 3 medlemmer, udpeget af byrådet blandt Odense Kommunes embedsmænd eller ansatte i selvejende institutioner, som har en driftsoverenskomst eller lign. med kommunen, én fra Ældre- og Handicapforvaltningen, én fra By- og Kulturforvaltningen og én fra Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Stk. 2. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, der deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Stk. 3. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, der har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

 

Stk. 4. Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer i kommunen skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt de 7 medlemmer fra handicaporganisationerne.
Antallet af medlemmer fra lokale handicaporganisationer i kommunen må ikke overstige antallet af medlemmer, der udpeges efter indstilling fra Danske handicaporganisationer.

 

Stk. 5. Handicaprådet skal sammensættes sådan, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som antallet af medlemmer udpeget af byrådet.

 

Stk. 6. Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap.

 

§ 4 Valgperiode
Stk. 1. Handicaprådet fungerer i en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er valgt.
 
§ 5 Konstituering
Stk. 1. Ældre- og Handicapforvaltningen tager initiativ til at indkalde til det første møde efter byrådsvalget.
Stk. 2. Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand.

 

§ 6 Forretningsorden
Stk. 1. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden med bl.a. mødehyppighed, regler for dagsorden og øvrige forhold vedrørende Handicaprådets tilrettelæggelse af sit arbejde.
Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller byrådets initiativ.
§ 7 Sekretariatsbetjening Ældre- og Handicapforvaltningen yder sekretariatsbistand til Handicaprådet.

 

§ 8 Godkendelse af vedtægter Handicaprådets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Odense Byråd.

Ældre- og Handicapforvaltningen