Spring til indhold

Handicapråd den 10. oktober 2023

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 10. oktober2023 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3. s. 54 (15.45-18.00).

Deltagere:

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant
Brian Dybro, politisk repræsentant
Reza Javid, politisk repræsentant
Sonja Serup Hansen, embedsmand
René Lorenz, embedsmand (suppleant) 

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud:

Jon Jensen, DH-repræsentant
Hasse Jacobsen, embedsmand
Allan Bach Laursen, embedsmand
Rasmus Ryrberg Høyer, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant

 

Referat

 

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 22. august 2023 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 22. august 2023
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Status på arbejdet med Odense Kommunes Handicappolitik v. repræsentanter fra de enkelte forvaltninger

Handicaprådet har på deres seneste møde besluttet, at de ønsker en status på, hvordan der i de enkelte forvaltninger arbejdes med Odense Kommunes Handicappolitik.

Der efterspørges særligt en status på, hvordan politikken er blevet mere synlig – både ift. områder og konkrete beslutninger.

 

Følgende vil præsentere en status fra deres respektive forvaltning på dagens møde:

 

•Gorm Andersen, koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
•Jenny Havn, rehabiliteringsleder, Sundhedsforvaltningen
•Stefan Johansen, kontorchef Klima- og Miljøforvaltningen
•Sonja Serup, Familie- og Forebyggelseschef, Børn- og Ungeforvaltningen
•René Lorenz, Stabschef, Ældre- og Handicapforvaltningen
•Forfald, By- og Kulturforvaltningen

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet drøfter, hvorvidt præsentationerne giver anledning til yderligere fokus på politikken i regi af Handicaprådet.
Bilag 2: Forvaltningernes præsentation af status på deres arbejde med Odense Kommunes Handicappolitik
Forvaltningsrepræsentanterne gennemgik deres præsentation af, hvordan der arbejdes med Odense Kommunes Handicappolitik i deres forvaltning. Præsentationer vil blive sendt ud med referatet.
Handicaprådet takkede for præsentationerne. Herefter blev det drøftet, hvordan politikken kan være med til at understøtte, at man kan tænke på tværs af forvaltningerne.
Det blev fremhævet, at Handicappolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i en værdimæssig ramme, der forpligter alle i Odense Kommune. Det er netop det, der er styrken, fordi ingen kan sige sig fri, og den er ikke for konkret til, at den kun forpligter de få. Det gør det meget nemmere at sikre forpligtigelsen, fordi den er lettere at oversætte, og den udvider mulighederne.

 

Særligt Bystrategien for 2023 blev fremhævet som et godt eksempel på, hvordan Handicappolitikken er med til at sætte den yderste ramme for, hvordan der skal arbejdes på området i Odense Kommune.
Det blev pointeret, at der vil være forskel på, hvor tydelig/konkret handicappolitikken bliver. Herunder særligt ift. hvor tæt handicapområdet er på forvaltningens arbejde.

Det blev afsluttende fremhævet, at politikken er god/nyttig, fordi der er så mange, der arbejder/er tvunget til at arbejde på tværs. Den kan anvendes som løftestang.

 

Beslutning
Handicaprådet besluttede, at man årligt gerne vil følge arbejdet med Handicappolitikken i de enkelte forvaltninger. Det er rådets vurdering, at formen fra dagens møde kan genbruges, da det er med til at huske alle parter på politikken, og fastholde fokus på den løbende implementering.

 

5. Godkendelse af program for Handicaprådets kommende temadag v. Annelis Juel Iskov

Arbejdsgruppen har udarbejdet et program for Handicaprådets kommende temadag den 26. oktober.
Overskriften for temadagen er følgende:

 

LIGHED I SUNDHED – EN FORUDSÆTNING FOR LIGEVÆRDIG SAMFUNDSDELTAGELSE
Programmet er vedlagt som bilag.
Arbejdsgrupper beder derudover Handicaprådets medlemmer om at orientere sig i DH’s sundhedsudspil inden temadagen. Det begrundes i, at udspillet bruges som inspiration for dagen.
Ud af de 30 skridt har arbejdsgruppen udvalgt flg. 4, som er særligt kommunalt relevante:
14: Indfør en specialeplan på det specialiserede socialområde 21: Ret til ledsagelse og støtte ved behandling og indlæggelse
25: Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for mennesker med særlige behov.
27: Øg støtten til frivillige fællesskaber
Derudover vil der være en opmærksomhed på den særlige økonomiske barriere som medicinforbrug kan udgøre ift. generel prioritering og deraf mulighed for aktiv samfundsdeltagelse (jf. 23 og 24).

Indstilling

 

Det indstilles, at Handicaprådet godkender programmet for Handicaprådets temadag den 26. oktober.
Bilag 3: Program for Handicaprådets temadag
Bilag 4: DH’s sundhedsudspil
Annelis orienterede Handicaprådet om den kommende temadag. Formen vil være den samme som sidste år. Det vil sige få oplæg med god tid til gruppedrøftelser.
Annelis, Jon og Hasse har aftalt at de mødes efter temadagen og samler op på input på dagen.
Handicaprådet drøftede efterfølgende, hvem der er inviteret med på dagen, samt hvilket materiale, der skal sendes ud sammen med programmet.

 

Beslutning
Handicaprådet var enige om, at det er et godt program. Det blev besluttet, at hvis der er øvrigt materiale, der kan være relevant for rådet at orientere sig i forud for dagen, skal det sendes ud sammen med programmet.
Handicaprådet var enige om, at det skal undersøges, om suppleanterne for henholdsvis politikerne og DH har mulighed for at deltage på dagen.

Orienteringspunkter

 

7. Status på arbejdet med den årlige prisuddeling v. Birthe Malling

Arbejdsgruppen har fået udarbejdet en plakat, der sætter fokus på at få indstillet kandidater til årets kategorier.
Plakaten er vedlagt som bilag, så Handicaprådets medlemmer ligeledes kan sørge for at få videreformidlet plakaten.
Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager statussen til efterretning

Bilag 5: Plakat med fokus på at indstille kandidater

Birthe Malling orienterede Handicaprådet om det arbejde, der pågår i arbejdsgruppen for den årlige prisuddeling.
Der er blevet udarbejdet en plakat, der er sendt med dagsordenen ud. Plakaten har til formål at sætte fokus på indstilling af kandidater til priserne.
Derudover har arbejdsgruppen besluttet, at der vil komme en annonce i Ugeavisen, og plakaten er blevet delt med blandt andet Frivillighedscenter Odense, Odense Universitetshospital, Borgerservice, Indgangen m.fl..
Der er deadline for indstilling af kandidater den 1. november. Arbejdsgruppen mødes herefter og udvælger kandidater. 

 

8. Gennemgang af årshjul v. Cæcilie Lumby

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 6: Handicaprådets Årshjul 2023
Handicaprådet var enige om, at status på arbejdet med Handicappolitikken skal tilføjes som et årligt tilbagevende punkt i årshjulet. 

 

9. Evaluering af dagens møde på baggrund af værdigrundlaget v. Birthe Malling

Handicaprådet har besluttet, at møderne i 2023 afsluttes med en evaluering af mødet med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Dette for at sikre, at fokus på værdigrundlaget fastholdes.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet evaluerer dagens møde med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Bilag 7: Handicaprådets værdigrundlag
Handicaprådet var enige om, at der på dagens møde har været fokus på præsentationerne, og medlemmerne har været anerkende i deres tilgang til forvaltningsrepræsentanterne. Der var enighed om, at det var gode oplæg.

 

10. Eventuelt

Der blev spurgt ind til, om BPA-ordningen er blevet ændret på Odense Kommunes hjemmeside. Der var en opfattelse af, at der manglede et skema til udfyldelse. Det blev afklaret på mødet, at de efterspurgte skemaer er tilgængelig på hjemmesiden.
Der er vedlagt et link til skemaerne her: https://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/bpa/skemaer-private-leverandoerer/bpa-skemaer-til-print
Erik Frost orienterede Handicaprådet om en temadag han skal deltage i ift. beskæftigelse. Han er inviteret til en workshop, hvor de skal drøfte forskellige temaer. Erik opfordrede derfor Handicaprådets medlemmer til at melde tilbage til ham, hvis man har temaer, man gerne vil have Erik til at tage med til workshoppen.

Ældre- og Handicapforvaltningen