Spring til indhold

Handicapråd den 31. januar 2023

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 31. januar 2023 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3. s. 54 (15.45-18.15)

Deltagere:
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Jon Jensen, DH-repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant

Brian Dybro, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant
Reza Javid, politisk repræsentant

Allan Bach Laursen, embedsmand
René Lorenz, embedsmand

Cæcilie Lumby, sekretær

Afbud:
Birthe Malling, DH-repræsentant formand
Sonja Serup Hansen, embedsmand
Abdinoor Adam Hassan, politisk repræsentant


Referat

1. Velkomst v. næstformand Brian Dybro

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Brian Dybro

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 6. december 2022 v. Brian Dybro

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 6. december 2022
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Drøftelse af Handicaprådets værdigrundlag v. arbejdsgruppen

Handicaprådet besluttede på temadagen den 16. november 2022, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der fik til opgave at lave et første bud på Handicaprådets værdigrundlag.

Arbejdsgruppen har været mødtes af to omgange, og har på baggrund af opsamlingen på temadagen udarbejdet et udkast på Handicaprådets værdigrundlag.

Arbejdsgruppen vil på dagens møde præsentere Handicaprådet for udkastet.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet behandler det vedlagte udkast på værdigrundlag.

Bilag 2: Handicaprådets værdigrundlag

Arbejdsgruppen præsenterede Handicaprådet for, hvordan udkastet til værdigrundlaget er blevet udarbejdet.
Det blev fremhævet i præsentationen, at der er skrevet en form for handlinger ind i grundlaget, der gør det muligt at følge op på, om rådet har levet op til værdigrundlaget.
Der ligges op til dels en evaluering af hvert møde i rådet med udgangspunkt i værdigrundlaget samt, at værdigrundlaget bliver en form for ’logo’ for rådet.

Der var opbakning til udkastet fra den resterende del af Handicaprådet.
Det blev præciseret, at der er en god balancering mellem de tre elementer i grundlaget.

Derudover blev det fremhævet, at selve temadagen var en god dag, og det var i lige så høj grad de samtaler, der blev ført på dagen, der er gode for det videre arbejde i rådet. Det er det, der nu skal bygges videre på.

Sonja Serup havde bedt om at få bragt to mindre rettelser ind til udkastet, som blev gennemgået på mødet. Der var opbakning til rettelserne fra Handicaprådet.

Der var opbakning til, at man efter hvert møde i Handicaprådet vil evaluere på, hvorvidt rådet har levet op til grundlaget. Det blev vurderet, at det vil være værdifuldt for arbejdet i rådet men ligeledes en måde, hvor værdigrundlaget vil blive mere nærværende for medlemmerne. Det afprøves i første omgang i løbet af 2023.

Beslutning
Handicaprådet besluttede, at værdigrundlaget med to mindre rettelser er godkendt, og at der laves evaluering efter hvert møde i resten af 2023.
Det tilrettede værdigrundlag er sendt ud med referatet.

5. Evaluering af Handicapprisuddelingen 2022 v. arbejdsgruppen

Der er følgende tilbagemelding fra arbejdsgruppen for prisuddelingen 2022 til Handicaprådet:

Handicapprisuddelingen den 7.12 22 forløb godt.
Der var mange til stede i år (et stykke over 50), og bred enighed om, at cafeen på Rytterkasernen var et meget velegnet og hyggeligt sted, at afholde arrangementet i.
Patrick, som er bruger af Odense Værkstederne, spillede på keyboard.

En del af Handicaprådets medlemmer deltog.
Derudover deltog Susanne Crawley, Søren Windell og Christoffer Lilleholt.

De tre vindere: Bofællesskabet NæsbyHus, Jesper Larsen Adm. Direktør i C.A.Larsen biler og Keld Ganzhorn, formand for Parkinsonforeningens klub Fyn, var alle glade for anerkendelsen.

Medieværkstedet på Odense Værkstederne, var til stede.
Kommunikationskonsulenten sørgede for mest mulig omtale både via FB og via artikel i Ugeavisen i den efterfølgende uge.

Handicaprådets hjemmeside er opdateret, med information om vinderne i 2022, og så er det allerede nu muligt at indstille kandidater til det kommende år. https://www.odense.dk/borger/handicap/handicapraadet/handicapprisen

Arbejdsgruppen anbefaler, at planlægningen af prisuddelingen 2023 starter tidligere end i år, således at den udpegede priskomite, kan afholde første møde inden sommerferien 2023.


Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøftede arbejdsgruppen tilbagemelding, herunder om det betyder ændringer/tilretninger af det kommende års proces for prisuddelingen.

Handicaprådet drøftede sidste års prisuddeling med udgangspunkt i arbejdsgruppens tilbagemelding samt de medlemmer, der var til stede under prisuddelingen.

Tilbagemeldingerne var, at det blev en god dag, i fine lokaler og en glædelig overraskelse, at der deltog så mange. Dagen var præget af en god stemning.

Det blev fremhævet, at der skal gå en stor ros til kommunikationsafdelingen, da det var et fornemt stykke arbejde, der er blevet gjort både før og efter uddelingen.

Det blev derudover fremhævet, at det fungerede godt på Rytterkasernen, fordi det ikke er et offentligt sted, og derfor bliver bedre for dem, der deltager. Der var stor opbakning til stedet, ikke mindst fordi det også er let at komme til og parkere lige ved døren.

Det blev afslutningsvis kommenteret, at det var lidt ærgerligt, at der var så stor hemmelighed omkring vinderne, da det betød, at der ikke var ret mange pårørende, der kunne møde op, fordi de ikke vidste, at de kendte nogen, der vil vinde en pris.
Det blev heraf drøftet, hvad reglerne er for uddeling af priserne. Det blev foreslået, at der næste år bør findes tre nomineringer, der kan meldes ud på forhånd.

Det blev aftalt, at de ovenstående inputs vil tilgå den arbejdsgruppe, der bliver nedsat for dette års prisuddeling. Det vil blive dagsordenssat på det kommende møde i Handicaprådet ift. at få nedsat en ny arbejdsgruppe.

6. Gennemgang af årshjul v. sekretariatet

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.

Bilag 3: Handicaprådets Årshjul 2023

Der blev i gennemgangen af årshjulet gjort opmærksom på, at Handicaprådets medlemmer gerne må være opmærksom på at byde ind med sager/emner til Forretningsudvalget, hvis de ønsker, at noget skal drøftes i rådet. Derudover blev det pointeret, at dagsordenspunktet vedr. autismetilbuddet er gledet ud af årshjulet. Det vil blive tilføjet årshjulet, der fremlægges på det kommende møde i Handicaprådet.

7. Eventuelt

Der blev spurgte ind til, om der nogle i Handicaprådet, der har udfordringer med at anvende Letbanen. Det kunne der umiddelbart ikke gives en tilbagemelding på, og derfor blev det besluttet, at Handicaprådet gerne vil have det på som et punkt på næste møde i Handicaprådet, hvor både Letbanen og Tilgængelighedsudvalget inviteres med. Det vil være væsentligt, at alle parter er forberedte på, hvad der skal drøftes, så det kan drøftes med eget bagland forud for mødets afholdelse.

Derudover blev det aftalt, at Handicapområdet skal have en præsentation af frivillighedsområdet i Odense Kommune på baggrund af Forretningsudvalgets seneste høringssvar på Civilsamfundsstrategien.
Der skal i præsentationen være fokus på, hvordan området er organiseret i Odense Kommune, og hvis muligt at der kan komme en frivillig og fortælle om dennes oplevelser med at arbejde som frivillig i Odense Kommune.

Der blev herudover spurgt ind til den arbejdsgruppe, der skal nedsættes i BKF. ift. udmøntning af de 2 mio. kr. vedr. parkeringspladser i centrum. Den er endnu ikke nedsat, men Allan Lauersen vil være opmærksom på at involvere Forretningsudvalget i arbejdet, så snart det igangsættes.

Der blev afslutningsvist fulgt op på, om rådet har levet op til værdigrundlaget på dagens møde. Der blev i den sammenhæng udtrykt utilfredshed med, at dagsordenen var ’for tynd’ til dagens møde. Det skal der arbejdes med fremadrettet. Særligt at Forretningsudvalget ser ind i næstkommende møder, så man kan nå at få det dagsordenssat på møderne i Handicaprådet.

Ældre- og Handicapforvaltningen