Spring til indhold

Handicapråd den 6. juni 2023

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 6. juni 2023 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: Mødelokale 3. s. 54 (15.45-18.15).

Deltagere:

Birthe Malling, DH-repræsentant, formand
Birthe Bjerre, DH-repræsentant
Annelis Juhl Iskov, DH-repræsentant
Erik Vind Frost, DH-repræsentant
Jon Jensen, DH-repræsentant
Preben Apager, DH-repræsentant
Bente Lauridsen, DH-suppleant for Hanne Nielsen
Brian Dybro, politisk repræsentant
Marlene Ambo-Rasmussen, politisk repræsentant
Reza Javid, politisk repræsentant
Sonja Serup Hansen, embedsmand
Allan Bach Laursen, embedsmand
Hasse Thomas Jacobsen, embedsmand

 

Cæcilie Lumby, sekretær

 

Afbud:

Hanne Nielsen, DH-repræsentant
Rasmus Ryrberg Høyer, politisk repræsentant

 

Referat

 

1. Velkomst v. formand Birthe Malling

Særligt velkommen til Hasse og Rasmus, der er med som medlemmer af Handicaprådet for første gang. Samt Bente der er med som suppleant for Hanne.
Birthe Malling bød velkommen til dagens møde.

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Birthe Malling

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 11. april 2023 v. Birthe Malling

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 11. april 2023
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Drøftelse af Letbanens tilgængelighed m. repræsentanter fra Tilgængelighedsudvalget og adm. direktør Dan Ravn

Handicaprådet besluttede på deres møde den 31. januar 2023 at invitere DH-repræsentanterne fra Tilgængelighedsudvalget og repræsentanter fra Letbanen til en drøftelse omkring Letbanens tilgængelighed.
DH-repræsentanterne i Tilgængelighedsudvalget har forberedt et oplæg, der skal danne baggrund for drøftelsen af Letbanens tilgængelighed. Oplægget er vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet drøfter Letbanens tilgængelighed med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg fra Tilgængelighedsudvalget.
Bilag 2: Tilgængelighedsudvalgets oplæg til drøftelse med Letbanen vedr. Letbanens tilgængelighed
Dan Ravn, adm. direktør for Odense Letbane og Nina Breilich, repræsentant for Tilgængelighedsudvalget deltog under punktet.
Dan indledte drøftelsen med at fremhæve, at han var glad for at få lov til at deltage på dagens møde. Han er meget optaget af at lytte og suge til sig af viden, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen i Letbanen. Nina tog efterfølgende Handicaprådet med igennem den tur, hun har været på sammen med de øvrige repræsentanter i Tilgængelighedsudvalget (se bilaget).
Handicaprådet havde en drøftelse med udgangspunkt i det fremlagte. Herunder blev særligt følgende behandlet:

1. Den handicapvenlige knap – virker den, så Letbanen holder med dørene åbne længere tid på den pågældende station?
2. Kan der skrues højere op for lyden i Letbanen, da det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt?
3. Hvorvidt der altid er plads til de kørestole, der skal med, når man ikke har inddelt vognene ift. cykler, barnevogne og kørestole, som man kender det fra andre storbyer.
4. Udfordring med at kunne købe en billet.
5. Hvorvidt der er en lift med i de busser, der sættes ind ved driftsstop.

 

- Ad 1) Dan havde ikke umiddelbart kendskab til, om knappen virker efter hensigten. Det blev aftalt, at han vil tage det med retur og undersøge, om den virker, som den skal.
- Ad 2) Dan orienterede Handicaprådet om, at lyden i toget er bestemt efter international standard. Hvis der skal skrues yderligere op, kan det give udfordringer andre steder – f.eks. naboer. Det blev aftalt, at Dan vil undersøge, om lydniveauet overholder den internationale standard, og/eller om der er mulighed for at skrue yderligere op.
- Ad 3) Dan kunne informere Handicaprådet om, at der lige er blevet lavet en brugerundersøgelse, der ikke er offentliggjort endnu, i forhold til pladsen i Letbanen. Undersøgelsen tilkendegiver, at der umiddelbart ikke er problemer med pladsmangel til kørestole.
- Ad 4) Dan kunne orientere Handicaprådet om, at Letbanen er på vej med en ny billetløsning, hvor man få mulighed for at købe en billet direkte på telefonen.
- Ad 5) Det blev aftalt, at det er noget, Allan Laursen skal tage med retur til FynBus, da det ikke er noget, Letbanen kan svare på. Det er FynBus, der leverer busserne ved driftsstop.
Dan opfordrede Handicaprådet til, at de anvender ’Brug et Tip’ på Letbanens hjemmeside (https://www.odenseletbane.dk/driftsinfo/giv-et-tip) eller via App’en, hvis man problemer ved én station eller i togene. Handicaprådet fremhævede, at man gerne vil rose Odense Letbane for den måde, som togene er indrettet på. Dog blev der efterspurgt et handicaptoilet på Hjallese station. Fordi det er en særlig station, der binder flere ting sammen – både tog, letbane osv. Det er en udfordring, at man som handicappet ikke kan komme på toilettet på den station. Derudover blev det fremhævet, at LEV og Ældre- og Handicapforvaltningen meget gerne indgår i en dialog/sparring med Odense Letbanen om, hvordan man bliver endnu bedre til at understøtte, at handicappede (fysisk, psykisk og kognitivt) kan anvende letbanen. Det vil Letbanen gerne tage i mod, og Dan vil tage det med retur og huske på det i deres kommende arbejde.

5. Drøftelse af Handicaprådets perspektiver på nyt bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde v. Hasse Jacobsen og med deltagelse af Christian Melin, konsulent Velfærdens Fundament, BMF

Hvad er baggrunden?
Et samlet Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020 at indgå aftalen ’Velfærdsplan 2030: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd’. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030.
En del af pengene svarende til 150 mio. kr. skal gå til at styrke de fysiske rammer på det specialiserede socialområde. Herunder til
• At udvide antallet af bo- og dagtilbudspladser (115 mio. kr.).
• At vedligeholde tilbud (35 mio. kr.).

 

Hvem er målgruppen for et nyt bo- og dagtilbud?
Målgruppen er borgere med multiple funktionsnedsættelser, borgere med fysiske funktionsnedsættelser og borgere med handicap og aldersbetingede funktionsnedsættelser.

 

Hvorfor er der behov for et ny bo- og dagtilbud?
Ældre- og Handicapforvaltningen har lavet en analyse, som viser en forventet øget efterspørgsel efter bo- og dagtilbudspladser, frem mod 2030 fordelt på:
• 32 botilbudspladser og 32 dagtilbudspladser til multiple funktionsnedsættelser.
• 18 botilbudspladser og 18 dagtilbudspladser til borgere med fysiske funktionsnedsættelser
• 10 botilbudspladser og 10 dagtilbudspladser til borgere med handicap og aldersbetingede funktionsnedsættelser.
Tilbuddet opføres på baggrund af henholdsvis almenboligloven (paragraf §105) og lov om social service (paragraf §104).

 

Hvad er formålet med at etablere et nyt bo- og dagtilbud?
Formålet med bo- og dagtilbuddet er at kunne efterkomme en stigende efterspørgsel efter pladser og samtidig bidrage til, at Odense Kommune
• Har effekt i fokus og dermed medvirker til skabe positive forandringer for borgerne.
• Specialiserer sig på områder, hvor målgruppen har en vis volumen, herunder faglig tyngde.
• Kan give tilbyde borgerne et tilbud, som er tæt på deres vante liv og allerhelst i Odense.

 

Hvordan skal bo- og dagtilbuddet kunne rumme tre målgrupper?
Planen er, at der skal etableres tre separate bo- og dagtilbud beliggende på samme matrikel og ”under samme tag” for borgere med multiple funktionsnedsættelser, borgere med fysiske funktionsnedsættelser og borgere med handicap og aldersbetingede funktionsnedsættelser

Tilbuddet opbygges så det opleves som tre separate tilbud og skal derfor have egne indgange for borgerne og have afskærmning til naboen.
Hver af de tre målgrupper vil modtage støtte, der er specifikt rettet mod den enkelte målgruppes behov på linje med andre separate tilbud. Der er således tale om tre tilbud i et, hvor de enkelte målgrupper ikke vil mærke noget til hinanden i hverdagen. Tilbuddet skal desuden have fleksible og flytbare rammer. Det vil give mulighed for, at Ældre- og Handicapforvaltningen kan tilpasse sig udviklingen i efterspørgslen efter pladser til de tre målgrupper og dermed fremtidssikre tilbuddet og kapaciteten.

Hvornår forventes bo- og dagtilbuddet at stå klar?
Ældre- og Handicapforvaltningen forventer, at byrådet træffer beslutning om at prioritere penge til opførelsen af bo- og dagtilbuddet i december 2023. Herefter er forventningen, at tilbuddet vil stå klar i 2025/2026.

Indstilling

 

Det indstilles til Handicaprådet, at Handicaprådet orienteres om rammerne og tankerne bag tilbuddet, og drøfter rådets perspektiver på dette.
Hasse Jacobsen tog Handicaprådet med igennem den sagsfremstilling, der fremgår af dagsordenen. Hvori det er præciseret, hvorfor Odense Kommune ønsker at opføre et ny bo- og dagtilbud. Det blev indledningsvist præciseret, at dette tilbud adskiller sig fra det botilbud, som bliver behandlet i regi af velfærdsudvalgenes (ÆHU, BUU og BSU) budgetbidrag til Budget 2024.

Anlægsønske (på tværs af ÆHU, BUU og BSU)
Nyt botilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser
Anlægsønsket har til formål at udvide Odense Kommunes tilbudsvifte, så der skabes mulighed for at tilbyde odense-borgere et tilbud i den by, hvor de bor og lever deres liv. Anlægsønsket følger op på Økonomiudvalgets plan for genropretning af det specialiserede socialområde og herunder den byrådsgodkendte leverandørstrategi. Tilbuddet skal kunne rumme 30 botilbudspladser, og målgruppen er børn, unge og voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog, der lever med bevægevanskeligheder og ofte har sansefunktionsnedsættelser.

Velfærdens fundament (ÆHU)

Målgruppen er borgere med multiple funktionsnedsættelser, borgere med fysiske funktionsnedsættelser og borgere med handicap og aldersbetingede funktionsnedsættelser.

Ældre- og Handicapforvaltningen har lavet en analyse, som viser en forventet øget efterspørgsel efter bo- og dagtilbudspladser frem mod 2030 fordelt på:
• 32 botilbudspladser og 32 dagtilbudspladser til multiple funktionsnedsættelser.
• 18 botilbudspladser og 18 dagtilbudspladser til borgere med fysiske funktionsnedsættelser
• 10 botilbudspladser og 10 dagtilbudspladser til borgere med handicap og aldersbetingede funktionsnedsættelser.

 

Hasse fremhævede overfor Handicaprådet, at man i det kommende arbejde med tilblivelsen af tilbuddet i høj grad ønsker rådets perspektiver og indspark. Tilbuddet er endnu i sin meget spæde start, og derfor er der en meget åben bane for Handicaprådet ift. at byde ind med den viden/indsigt/ønsker/perspektiver, som rådet har på tilbuddet. Der er brug for input nu og fremadrettet.
Hasse inviterede ligedes til dialog med DH’s hovedorganisationer. Der er behov for den viden, de har – både i Handicaprådet og i egne organisationer.
Det blev fremhævet i drøftelsen, at man gerne vil sikre, at der er aktiviteter på tilbuddet, der matcher de behov, de enkelte målgrupper har.
Derudover blev der sat spørgsmålstegn ved finansieringsformen. Der er mange andre løsninger end almennyttige boliger, og dem ser man gerne, at kommunen kigger ind i. De kan blandt andet opføres som andelsboliger Det blev i forlængelse heraf præciseret, at der er brug for fleksibilitet – både ift. selve byggeriet og ift. udenomsarealerne.

Det blev ligeledes præciseret, at man kan være bekymret for, om man gør det vanskeligt for ledelsen, hvis man samler så mange forskellige målgrupper på én matrikel. Hasse gav afslutningsvis Handicaprådet lovning på, at de skal med i processen og tilblivelsen af tilbuddet. Det vil derfor blive et arbejde/udvikling, der vil blive fulgt tæt i rådet. Derudover pointerede han, at han også gerne stiller sig til rådighed ift. at komme på et møde i DH, hvis/når det har interesse.

 

6. Godkendelse af ønsker om forslag til øget tilgængelighed i centrum v. Jon Bøje Jensen

Handicaprådet godkendte på sidste møde den 11. april, at Tilgængelighedsudvalget sammen med Jon skulle udgøre den miniarbejdsgruppe, der fik til opgave at udpege prioriterede ønsker til øget tilgængelighed i centrum.
Arbejdsgruppen har været mødtes med udvalgte repræsentanter fra Ældrerådet, og det er der kommet tre prioriterede ønsker, og en række ikke-prioriterede ønsker til øget tilgængelighed, ud af.
Hvis Handicaprådet kan godkende ønskerne, vil de blive videreformidlet til BKF med henblik på en beregning ift. hvor meget der kan indfris inden for de to millioner kroner, som By- og Kulturudvalget har afsat til arbejdet. Der foregår pt. en lignende proces i Ældrerådet, så det sikres, at de to råd er enige i prioriteringen af ønskerne.

 

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet godkender de forslåede ønsker til øget tilgængelighed.
Bilag 3: Ønsker til øget tilgængelighed i centrum
Jon Jensen tog Handicaprådet med igennem de prioriteringer, som arbejdsgruppen på tværs af Ældrerådet og Handicaprådet har udpeget.
Allan Laursen fremhævede, at der er brug for en præcisering af ønskerne, hvis BKF skal kunne regne på dem. Det er vanskeligt for dem i den form, ønskerne har i bilaget. Det blev derfor aftalt, at Allan vil undersøge i BKF, hvem de har brug for at deltage i et møde sammen med repræsentanterne, så de kan få de rette oplysninger vedr. ønskerne. Allan vil involvere Cæcilie Lumby i sagen, så hun kan være med til at sætte et nyt møde op med de relevante parter. Cæcilie vil ligeledes sikre koordineringen med repræsentanterne fra Ældrerådet. Derudover blev det aftalt, at Allan undersøger, hvorvidt der er igangsat et arbejde med at sikre, at der bliver opstillet handicapvenlige ladestandere til El-biler.

 

7. Status på ÆHF’s arbejde med indsatserne ’Bedre overgang fra ung til voksen’ samt ’Bedre sagsbehandling’ v. Myndighedschef Signe Plats

Forretningsudvalget har ønsket, at Signe Plats, Myndighedschef i ÆHF, giver Handicaprådet en status på, hvad der ligger i arbejdet med følgende to indsatser, og hvor langt forvaltningen er i arbejdet. Det ønsker Forretningsudvalget, fordi de har modtaget en henvendelse fra Samarbejdsforum i BSF, som ønsker, at Handicaprådet har en drøftelse af, hvordan der på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune skabes bedre overgange/sammenhænge – særligt i overgangene fra barn til ung til voksen.

Handicaprådet får på dagens møde en status på følgende to indsatser/projekter:
• Bedre overgang fra ung til voksen
• Bedre sagsbehandling

 

Arbejdet med de to indsatser udspringer af et ønske fra forligspartierne bag velfærdsprocenten.
Forligspartierne er enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til en undersøgelse af sagsforløbene på handicapområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen og 0.6 mio. kr. til at styrke hjælp og rådgivning til borgere og pårørende for de borgere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med, at borgeren fylder 18 år og indtil borgeren fylder 25. En sagsbehandling, der allerede starter ved borgerens fyldte 16 år.

 

Forbedring af sagsbehandling

Undersøgelsen skal afdække, hvornår vi lykkes - og hvad der skal til - for at lykkes med det gode samarbejde og en sammenhængende sagsbehandling, både ved de komplicerede og simple sager. Herunder et samarbejde som er præget af en åben og tillidsfuld dialog med borgerne, og hvor det tilbud borgeren får er afstemt i forhold til borgerens behov og udfordringer. Undersøgelsen vil munde ud i en beskrivelse af en række eksemplariske cases, der skal danne baggrund for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen på handicapområdet.

 

Overgang fra ung til voksen

Der er et stort behov for mere rådgivning og hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen for, at både de unge og deres forældre kan føle sig trygge i det nye. Der er et tydeligt ønske fra de unge og forældrene om et bedre samarbejde på tværs af kommunen samt en tydelig indgang til kommunen, så man ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i overgangen.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet tager statussen til efterretning.
Brian Dybro gav Handicaprådet en kort indflyvning til, hvorfor arbejdet er igangsat. Det blev fremhævet, at det særligt er grundet de gode input, som blev givet på Handicaptopmødet.

Signe Plats præsenterede sig selv og tog Handicaprådet igennem en status på arbejdet. Hendes præsentation vil blive sendt ud med referatet.
Handicaprådet gav udtryk for, at de var meget tilfredse med at høre om det arbejde, der er sat i gang under de to spor. Det blev aftalt, at Jon Jensen vil sørge for at tage orienteringen med tilbage til Samarbejdsforum i BSF, så de også er bekendt med det arbejde, der er igangsat. Afslutningsvis blev det fremhævet, at der også er en udfordring med overgangene for børnene, selvom man har ændret overgangen med ungesnittet. Det er dog ikke en målgruppe, som dette arbejde inkluderer.

 

8. Status på arbejdet med Odense.dk

Forretningsudvalget har over en længere periode haft fokus på de sider under Odense.dk, som vedrører Handicaprådet. Den grundlæggende opfattelse er, at siderne ikke er ret brugervenlige, og Forretningsudvalget har derfor efterspurgt oprydning og kommunikativ tilretning af siderne.
Ældre- og Handicapforvaltningen har forsøgt at optimere hjemmesiden med de muligheder, vores nuværende system giver. Det kunne blive bedre, men det vil kræve et nyt system. Der er i Odense Kommune overvejelser om dette, men der er endnu ikke truffet beslutning herom.
Annelis Iskov gav Handicaprådet en kort status på det arbejde, som Hanne og hun har været igennem sammen med en kommunikationskonsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen. Handicaprådet var enige om, at hjemmesiden ikke er særlig borger- og brugervenlig. Dens funktion er primært ift. at kunne betjene kommunens forvaltninger.
Handicaprådet tog til efterretning, at der for nuværende ikke er mere, som Ældre- og Handicapforvaltningen kan gøre for at sikre, at hjemmesiden bliver mere brugervenlig.

 

9. Gennemgang af årshjul v. Cæcilie Lumby

Årshjulet gennemgås, og det er muligt for medlemmerne at byde ind med nye emner til årshjulet og/eller flytte rundt på indholdet.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet gennemgår årshjulet og drøfter evt. rettelser.
Bilag 4: Handicaprådets Årshjul 2023
Handicaprådet fik gennemgået årshjulet. Der var ingen bemærkninger til det tilrettede.

 

10. Evaluering af dagens møde på baggrund af værdigrundlaget v. Birthe Malling

Handicaprådet har besluttet, at møderne i 2023 afsluttes med en evaluering af mødet med udgangspunkt i værdigrundlaget.
Dette for at sikre, at fokus på værdigrundlaget fastholdes.

Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet evaluerer dagens møde på baggrund af værdigrundlaget.
Bilag 5: Handicaprådets værdigrundlag
Det blev fremhævet, at der er en fejl i værdigrundlaget. Der skal stå ’anerkendende’ i stedet for ’anerkende’. Der vil blive sendt et tilrettet værdigrundlag ud med referatet.
Handicaprådet var enige om, at der var gode oplæg på dagens møde, og at drøftelserne afspejlede, at man lever op til værdigrundlaget.
Der var mere kød på dagens møde, og det skal Handicaprådet i fællesskab sørge for, at det fortsætter fremadrettet. Derudover blev det fremhævet, at det er dejligt, at der er flere sager på dagens møde, som er i sin tidlige vorte. Det er det, et Handicapråd skal bruges til.

 

11. Eventuelt

Erik Frost orienterede Handicaprådet om, at der kommer et spørgeskema til Handicaprådets medlemmer efter sommerferien fra Advisory-board for digital kommunikation. De ønsker at undersøge, hvordan man oplever at bruge Odense Kommunes selvbetjeningsløsninger. Handicaprådet må derfor gerne prioritere at svare på spørgeskemaet. Birthe Bjerre orienterede Handicaprådet om, at mødet på Nyt OUH gik rigtig godt. Det var et spændende møde, og Handicaprådet vil blive inviteret med ind i udformningen, og det er noget rådet bør følge med i.

Ældre- og Handicapforvaltningen