Spring til indhold

Handicapråd den 2. februar

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 2. februar 2021 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: 2. februar 2021 (15.30 – 18.00). Mødet afholdes via Teams

Deltagelse via link i kalenderinvitationen.

Afbud fra Betty Krorby, suppleant Mads Witt Demant deltager.

Godkendelse af dagsorden.

Referat:
Dagsorden godkendt

Godkendelse af referat fra mødet i Handicaprådet den 15.12
2020.
Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 15. december 2020

Referat:

 

Referat godkendt, med kommentar om, at bilag udsendt med referatet, mangler til dagens møde, det rettes der op på fremadrettet.
’Ny organisering og Ungestrategi’ – med oplæg fra Kirsten Haaning, BSF
Forretningsudvalget har samtidig udbedt sig en status ift. hvor i processen man står aktuelt. 

 

Referat:

 

Kirsten Haaning orienterer om nuværende status, som opfølgning på Camilla Staal, BSF, orientering på et tidligere møde, .
Arbejdet følger to spor: Ny organisering og Ungestrategi.
Der er tale om overdragelse af opgaver og personale. Pr. 1.7 2021 får borgere fra det 15. år nyt tilhørsforhold, ca.600 borgere og en bred skare
af medarbejdere er omfattet. Konsulentfirmaet Public Intelligence understøtter arbejdet med Ungestrategien.
Kirsten Haaning ønsker i forlængelse af oplægget, at vide hvordan Handicaprådet kan tænke sig at blive inddraget.
Oplæg udsendes med referat. 

Kommentarer:

Handicaprådet er glad for Kirstens oplæg, det er svært at overskue strategien. Der er interesse for hvordan medarbejderprocessen i BUF har
været. Der gives udtryk for en oplevelse af, at Handicaprådet har været orienteret, men ikke inddraget. Ikke tilfredsstillende, idet Handicaprådets
medlemmer forventer en større inddragelse end for øvrige interessenter,
for på den måde at kunne ”være brugt mere” Enkle kanaler hertil efterlyses. 

Drøftelses- og orienteringspunkter

 

Der opfordres generelt til en yderligere involvering af Handicaprådet i alle forvaltninger.
Der er tilfredshed med orienteringen, som ønskes sat på til drøftelse på næste Handicaprådsmøde. Dette kan dog tidsmæssigt vise sig at være for
sent, MED processer kører i øjeblikket ift. medarbejderne.
Derfor foreslås etablering af lille gruppe. Jon, Preben og Birthe, sidstnævnte tager initiativ til et fysisk møde.
Beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap i Odense kommune v. Gorm Hedegaard Hjelm Andersen, Koncernchef
Job og Virksomhed.
Handicaprådet drøfter beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap med udgangspunkt i et oplæg om Odense Kommunes
Beskæftigelsesplan 2021-2022 med fokus på handicapområdet. I oplægget præsenteres Beskæftigelses- og Socialforvaltnings
ramme for indsatsen, hvordan der arbejdes med det beskæftigelsespolitiske mål for 2021 om at ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse”, og der gives en status på relevante
indsatser som oplæg til drøftelse.

 

Referat:

 

Gorm Hedegaard Hjelm Andersen præsenterer oplæg, der udsendes med referatet.
Vi skal anvende de muligheder for handicapkompenserede ordninger der er, på tværs af målgrupper, men man må ikke registrere borgere ud fra
deres handicap. Mange borgere i fleksjob har en nedsat arbejdsevne med ikke nødvendigvis et handicap.
Jobcentret har en specialistordning hvor fire sagsbehandlere bevilliger, afsøger ny viden og deler denne viden med kolleger. Ansættelse af ny
medarbejder til forstærkning af ordblinde indsatsen er i gang, et resultat af Byrådet budgetaftale sidste år.
BSF samarbejder med LEV om KLAP indsats.
Aktuelt er ca. 3000 borgere i Odense i fleksjob, en del af disse er i minifleksjob (under 10 timer om ugen), andelen af fleksjob er øget gennem de senere år.
Odense er den kommune, der (sammenlignet med andre store byer) har bevilliget flest BPA ordninger.
Førtidspensionister bidrager også i et job, hvor det ønskes, men indgår ikke i fremstillingen, idet denne målgruppe er i ÆHF og ikke i BSF.
Der spørges til om borgere med handicap, der deltager i uddannelse, og ikke kan klare offentlig transport, kan få hjælp? Kirsten Haaning opfordrer
til, at man generelt, kontakter studievejleder på det pågældende uddannelsessted.
Gorm Hedegaard efterspørger som afslutning på oplægget, forslag fra Handicaprådet til, hvordan man offensivt kan arbejde med området. 
Kommentarer:
Præsentationen giver fint overblik over et komplekst område.

LEV er glad for samarbejdet, der spørges ind til om andre organisationer indgår i KLAP projektet, det er ikke tilfældet.
Når man ikke kan identificere mennesker med handicap, hvordan kan man så sætte et mål op? Der er tale om et ministerielt mål.
Omkring 700 borgere med bevilling på fleksjob er ikke i job aktuelt. Enighed om, at man skal bruge de redskaber, man skal ikke være bange for at dobbeltkompensere. Det er en fælles opgave, at udbrede viden om mulighederne hos både borgere, jobcentre og arbejdsgivere.
Gorm Hedegaard takker for Handicaprådets input og spørger til om der opleves interesse for øget samarbejde, fra de organisationer som
Handicaprådsmedlemmerne repræsenterer. Det kunne der godt være. Nogle oplever at lovgivning fortolkes forskelligt i kommunerne og at man ikke altid får indhentet den nødvendige handicapfaglige viden, og ikke altid forstår de komplekse forhold, der er en barriere, før der træffes afgørelse.
Fint hvis de andre handicaporganisationer kunne indgå som LEV. Dog er der forskel på volumen i de enkelte handicapgrupper, hvilket også har
betydning for hvordan kan man strukturere indsatsen.
Overdragelse fra CKV til Odense kommune v. Karen Nymann, Chef i Myndighed, ÆHF
Der ønskes en status.
Hvordan går det med overdragelsen? Hvor er vi henne i processen, er overdragelsen gået fint og hvordan har medarbejderne det?
Er børneområdet kommet med over, hvad er planen for dette.

 

Referat:

 

Karen Nymann orienterer om at CKV pr. 1.3. er ”i hus”med både med den anlægsmæssige og organisatoriske opbygning.Addý Guðjóns Kristinsdótti, er ansat som assisterende leder pr 1.10, svarer på de spørgsmål, der er stillet i dagsordenen.Addý redegør for de specialistansættelser, der er foretaget og det tværfaglige rehabiliterende samarbejde man indgår i, både i og udenfor kommunen.Trods de begrænsninger som COVID-19 skaber, er det lykkes at få dannet gode samarbejdsrelationer.Børneområdet. Karen Nymann orienterer om, at man er i god dialog med BUF om at finde de rigtige løsninger.Lån af hjælpemidler til elever på CSV. Man har før lånt i depot, nu skal skolen selv købe dem til eleverne.Det ønskes en uddybning af begrundelsen for denne nye praksis.

Referat:

 

Karen Nymann og Kirsten Haaning orienterer om, at der ikke er forskel fra tidligere, hjælpemidlerne leveres fortsat til skolerne.

Der arbejdes aktuelt med en samarbejdsaftale mellem BSF og ÆHF omkring økonomi og nogle praktiske ting, men dette har ikke betydning for
borgerne. En opfordring til at Handicaprådets medlemmer om at kontakte forvaltningerne, hvis de hører om ”knaster”.
Personalesammensætning på bosteder v. chef i ÆHF. Forretningsudvalgets medlemmer får meldinger om at der bliver flere og flere personaler med sundhedsfaglig baggrund på bostederne, i stedet for personale med pædagogisk baggrund.
Hvad er årsagen til dette?
Der ønskes en orientering om begrundelsen for denne udvikling, det gælder kun for voksenområdet.

Referat:

 

Vagn Hansen, Forløbschef i ÆHF, Forløb medfødt hjerneskade orienterer.
Det øgede fokus på lighed i sundhed, på rehabiliteringsperspektivet, som fordrer et tværfagligt blik på borgeren (det pædagogiske, ergo-fysioterapeutiske og det sundhedsfaglige blik), samt det øgede behov for sundhedsfaglige indsatser til målgruppen samt den omstændighed, at flere sundhedsopgaver nu kræves udført at medarbejdere med autorisation, har medført et øget fokus, ikke kun på det sundhedsfaglige men på den enkelte faggruppes spidskompetencer.
Kravet til autorisation har medført ansættelse af fire sygeplejersker ud af ca. 500 ansatte i forløbet, også andelen af social-og sundhedsassistenter er steget. Dette for at botilbuddene kan løse de sundhedsfaglige opgaver i dagtimerne, resten af døgnet løses opgaverne med hjælp fra personale i de udkørende grupper.
Vagn medgiver, at der er sket en stigning i antallet af personale med sundhedsfaglig baggrund og giver et eksempel på vigtigheden heraf for borgerne.

 

Kommentarer:
Der spørges ind til, hvorvidt man strategisk arbejder på at få
dobbeltuddannede i spil, som en katalysator for den indbyrdes forståelse
faggrupperne i mellem og for at holde på medarbejderne.
Der er en del med dobbeltuddannelse, som kan tage begge fagligheders
perspektiver, hvilket har stor betydning. Desuden mødes medarbejdere,
hvis faglighed, der ikke er mange af på en arbejdsplads, på tværs af arbejdspladserne.
Der er, i organisationen LEV, et ønske om at indgå i diskussionen om at satse på begge dele, at det sundhedsfaglige prioriteres, uden at der sker en sygdomsgørelse af mennesker med handicap. Vagn Hansen opfordrer til, at man som organisation hjælper med til, at holde fokus på denne balance.
Opdatering og revurdering af Handicappolitikken i Odense kommune v. Birthe Malling.

Birthe Malling præsenterer den tilbagemelding, hun som formand, har modtaget fra Borgmesteren vedr. Handicaprådets forretningsudvalgs ønske om en Handicappolitik, der dækker alle forvaltninger.
Der ønskes en orientering fra Rådmand Søren Windell om, hvad Økonomiudvalget har besluttet ift. Handicappolitikken.

 

Referat:

 

Birthe Malling orienterer om, at Handicaprådet nu har ventet et par år på en godkendelse, hun har derfor henvendt sig til Borgmesteren.
Søren Windell oplyser, at der var enighed i Økonomiudvalget og at ÆHF har opgaven med at inddrage andre forvaltninger. Det er på ingen måde glemt, men COVID-19 har fyldt og fylder meget i forvaltningen. Håbet er, at arbejdet kan igangsættes indenfor de kommende måneder.
Abdinor Hassan supplerer med, at arbejdet bestemt tages alvorligt og at der arbejdes med det.
Det påpeges fra Handicaprådsmedlem, at det burde være i BMF.

Gensidig orientering
Referat:

Abdinor Hassan orienterer om at Ensomhedscharter i dag godkendt i Ældre og Handicapudvalget. Handicaprådets høringssvar indgik i sagen.
Der er opmærksomhed på, at få lavet en rigtig handlingsplan, ikke kun på papiret. Navnet på chartret indikerer, at vi vil gerne have dem, der ikke er
med i fællesskabet, med ind et charter mod ensomhed.

 

Eventuelt

 

Handicaprådets afgivelse af høringssvar.
Der er en under punktet en dialog om hvem i Handicaprådet, der involveres i at afgive høringssvar. Emnet medtages under et fremtidigt punkt om Handicaprådets rolle/funktion.
Birthe Malling afslutter dagens møde.

Ældre- og Handicapforvaltningen