Spring til indhold

Handicapråd den 1. juni 2021

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 1. juni 2021 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: 1. juni 2021 (15.30 – 18.00). Mødet afholdes som et fysisk møde, en del af mødedeltagerne deltager via Teams.

Afbud: Abdinoor Hassan, Nina Breilich, Betty Krorby.
Suppleanterne Mads Witt Demant og Birthe Bjerre deltager.
Erik Vind deltager fra kl. 17.20.
Birthe Malling deltager til kl. 17.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

 

2. Godkendelse af referat fra møde i Handicaprådet den 13. april 2021

Bilag: Referat fra møde i Handicaprådet den 13. april 2021
Referat: Godkendt
Klokken 15.45 – 17.10

 

3. Præsentation af forvaltningernes budgetbidrag til budget 2022

Der ønskes en præsentation fra forvaltningerne på max.10 min til hver forvaltning. Det præsenterede skal have relevans for det område som Handicaprådet dækker. Handicaprådet ønsker efter oplægget at have mulighed for at spørge ind til præsentationen.
ÆHF (forventet tidspunkt 15.45-16.00)
BUF (forventet tidspunkt 16.00-16.15)
BSF (forventet tidspunkt 16.15-16.30)
Pause
BKF (forventet tidspunkt 16.40-16.55)
BMF (forventet tidspunkt 16.55-17.10)
Referat:
Lars Nielsen ÆHF. Henviser til materialet fra ÆHF, som han præsenterede på seneste møde i Handicaprådet.
• Anlægsønsker: Problematisk arbejdsmiljø og Velfærdsmedarbejdere, der udsættes for passiv rygning.
• Rekrutteringsudfordringer
• Autismetilbud, finansiering af tilbuddets drift udestår. Nedenstående er ikke en del af ÆHF budgetbidrag, men af effektiviseringsstrategien. Et effektiviseringskrav på 1,5 mill fordeles ved forvaltningens Niv 3 chefer. Hensigten er at skabe mere rationelle arbejdsgange og at det ikke rammer borgerne.
Handicaprådet har afgivet høringssvar til drøftelsessagen.

Drøftelses- og orienteringspunkter

Mette Aagaard BUF. Udvalget har valgt ikke at lægge budgetbidraget frem på forhånd. Handicaprådet undrer sig over dette.
Der orienteres om et anlægsønske ift. kapacitetsudvidelse på Enghaveskolen, hvor man har brug for flere lokaler og udvidelse af tilkørselsforhold.
Martin Gills BSF. Orienterer om ”Alle skal med” et projekt til aktivitetsparate borgere.
Anlægsønsker: Behandlingscenter Odense- et nyt gårdmiljø og Krisecenter udvidelse.
Effektiviseringsbidrag kører i særskilt sag, i alt 13 forslag.
På uddannelsesområdet:
• HF forløb for unge med autisme
• Bostøtteområdet, borgere med sociale problemstillinger
Jobrehabilitering:
• Ny lovgivning ift socialtandpleje.
Præsentation af Budgetbidrag og Effektiviserings udsendes til Handicaprådet med referat.
Rasmus Mandø BKF:
• Besparelse anvendes til en APP, hvor borgere og på sigt medarbejdere kan afmelde kørsel.
• Der er 48 anlægsønsker i et bruttokatalog. Alle tiltag vurderes ift. tilgængelighed, nævnes kan: Belægning og belysning, flere rekreative stier samt genopretning af fortove
Et anlægsønske på Handicapområdet er medfinansiering af 5 handicapvenlige toiletter.
Handicaprådet påpeger:
• at det er udfordrende, at Mobil i Odense først åbner kl. 8. Det vil være en god ide, hvis man i omtalte APP kan se kalender, så man kan orientere sig om fremadrettede aftaler vedr. kørsel.
• vigtigheden af, at der sikres tilstrækkelig rengøring af arealer ifb værksteder og botilbud for borgere ex. i Forløb Medfødt hjerneskade.
• at den asfalterede sti, som er etableret på Stige Ø, også bør få etableret bander, som kan hindre at kørestolsbrugere ved et uheld kommer uden for stien.
Rasmus tager ovenstående meldinger fra Handicaprådet med til BKF.
BMF: har forud for mødet meddelt Birthe Malling, at der ved gennemgang
af BMFs budgetbidrag, ikke er fundet budgetbidrag med relevans for det område Handicaprådet dækker.

 

4. Hjælp til borgere med handicap/progredierende sygdom som er på arbejdsmarkedet/i uddannelse v. Birthe Malling/ Lasse Grue.

Handicaprådet har afgivet høring på sag om sagsbehandlingstider i Odense Kommune. Sagsbehandlingstider er afgørende for at alle uanset evt. handicap kan bidrage.
Efter forudgående aftale med Birthe Malling udsættes dette punkt.

 

5. Målgruppe for Tarup Gammel Præstegård v. Birthe Malling og Lasse Grue.

Tarup Gl Præstegaard er et aktivitetstilbud efter §104 på det specialiserede socialområde i ÆHF.
Der orienteres om en henvendelse som er kommet til Ældre og Handicapforvaltningen om målgruppen til dette tilbud.
Referat:
Lasse Grue indleder punktet med en kort orientering om Tarup Gamle Præstegaard. Odense kommune visiterer og matcher til 42 fuldtidspladser, der er i gennemsnit en venteliste på 7-9 borgere. Ældre og Handicapudvalget har besluttet at udvide med to fleksible fuldtidspladser. Disse kan anvendes dels til borgere på ventelisten (§104), dels som en midlertidig aflastningsordning i tilbuddet, når en borger når pensionsalderen (§84).
Birthe Malling har som formand for Handicaprådet modtaget en konkret henvendelse. Da Handicaprådet ikke behandler enkeltsager, er rådet alene blevet orienteret herom. Birthe Malling svarer på henvendelsen.

 

6. Handicaprådets årsberetning til Byrådet. Orientering v. Birthe Malling

Handicaprådets forretningsudvalg ønsker at genoptage den tidligere praksis, jvf. vedtægterne, med at sende årsberetning om rådets
arbejde til Byrådet.
Det indstilles at udkast ligger klar til oktober mødet, og at årsberetningen fremgår af Handicaprådets årshjul.

 

7. Planlægning af Handicaprådets temadag i marts 2022. v. Jon Boje

Handicaprådes temadag med fokus på frivillighed, blev pga. Coivd-19, ikke afholdt i efteråret 2020.
Handicaprådet har på møde den 13.4 21 besluttet at temadagen rykkes til marts 2022.
Handicaprådets forretningsudvalg indstiller nu, at emnet i stedet handler om retssikkerhed/aftalen og samarbejdet mellem DH og KL.
Forslag til temadagens indhold fremgår af vedlagte bilag.
Bilag: Forslag til indhold i temadag.
Referat:
Preben Apager og Jon Boje har lavet det oprindelige oplæg om frivillighed. Det kunne også være interessant at arbejde med retssikkerhedsproblematikken, Jon Boje har derfor udarbejdet et nyt forslag herom forud for dette møde.
Fra drøftelsen:

De foreslåede emner frivillighed og retssikkerhed suppleres med forslag til nyt emne: boformer.
Formålet med temadagen og de foreslåede oplægsholdere drøftes, herunder relevans ift. rådets arbejde.
Det foreslås at forvaltningen stiller en proceskonsulent til rådighed til gennemførelse af temadagen.
Da temadagen ligger i starten af en ny byrådsperiode, kunne man vælge at invitere byrådsmedlemmer med, evt. sidst i mødet.
Handicaprådet beslutter at ”spille bolden tilbage” til Forretningsudvalget for videre afklaring af rammer og indhold.

8. Årets Handicapprisuddeling- det videre arbejde v. Birthe Malling

Forretningsudvalget indstiller at der nedsættes en komite som forestår det videre arbejde.
Medlemmer af komiteen for 2020 var: Preben Apager, Mads Witt Demant og Søren Windell.
Referat:
Drøftes. I år falder datoen på en fredag, man kan derfor overveje at afholde arrangementet dagen før.
Som Komitemedlemmer i 2021 vælges: Søren Windell, Birthe Bjerre og Mads Witt Demant.

 

9. Gensidig orientering

Referat:
Jon Boje: Orienterer om samarbejde med konsulentfirma om profilprojekter til fremme af frivillighedskulturen.
Man finder individuelle frivillige med udgangspunkt i borgerens fritidsinteresser. Fåborg Midtfyn Kommune har afprøvet konceptet.
Erik Vind: Er overrasket over at vedligehold af allerede eksisterende synshjælpemidler er overgået fra CKV til KCO, uden at borgerne er blevet informeret herom. Det ville klæde Odense Kommune at orientere de berørte borgere via besked i E-Boks.
Lene følger op på dette. Ved referatskrivning er leder af Hjælpemiddelservice/KCO kontaktet herom.
Kirsten Haaning: I anledning af overdragelse af børne unge sager ned til 15 år fra BUF, etablerer BSF en dialoggruppe, første møde i gruppen afholdes i september.

 

10. Handicaprådets årshjul

Er der tilføjelser, rettelser og/eller justeringer til årshjulet?
Bilag 3: Årshjul for Handicaprådet 2021, version 25.5 21.
Referat:

Lene sikrer opdatering af Årshjulet. Her vil det fremgå at status på
Handicappolitikken dagsordensættes på næste Handicaprådsmøde den 17.8.

 

11. Evt.

Referat:
Intet.

Ældre- og Handicapforvaltningen