Spring til indhold

Handicapråd den 17. august den 2021

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 17. august 2021 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: 17. august 2021 (15.30 – 18.00). Mødet blev afholdt som et fysisk møde.

Tilstede: Birthe Malling, Søren Windell, Jon Boje Jensen, Mads Witt Demant, Torben Jarlstrøm, Helle Larsen, Nina Breilich, Preben Apager, Helle Larsen.
Afbud: Betty Kroby, Arne Hansen, Lasse Grue, Kirsten Haaning, Rasmus Bech Mandø, Erik Vind Frost og Abdinoor Hassan.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra møde i Handicaprådet den 13. april 2021

Bilag: Referat fra møde i Handicaprådet den 1. juni 2021
Referat:
Fejl i overskrift, det handler om godkendelse af referat af 1. juni 2021. Temadagens ramme og indhold er ikke afklaret, idet Forretningsudvalgsmødet i august blev aflyst. Emnet behandles på næste møde i forretningsudvalget. Referat godkendt med ovenstående kommentarer.

 

3. Status på arbejdet med Odense Kommunes nye Handicappolitik v. Annette Frost og Birgitte Malling, konsulenter i ÆHF

Orientering og drøftelse
Tids- og Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik blev den 13.4 præsenteret for Handicaprådet.
René Lorenz deltager under punktet.
Baggrund
Arbejdet med den kommende tværgående handicappolitik er godt i gang. Handicappolitikken skal beskrive den værdimæssige ramme for Odense Kommunes arbejde på handicapområdet. Indkredsning af værdier/temaer til den kommende politik tager afsæt i Odense Kommunes vision (By strategien) og kommer derudover til at ske via forskellige involveringsprocesser for byens borgere, politikere og øvrige interessenter.
Formål med dagens drøftelse Det indledende arbejde omfatter både involvering af Handicaprådet og borgere (jf. bilag: tidsplan).
Dagens drøftelse planlægges derfor som en proces, hvor Handicaprådet er med til at give inputs til den værdimæssige ramme for den kommende handicappolitik. Disse inputs bæres med videre til de øvrige involveringsprocesser og behandles på lige fod med øvrige inputs.
Projektleder, Annette Frost (ÆHF) og konsulent, Birgitte Malling (ÆHF) står for drøftelsen.
Bilag: Godkendt Tids- og Procesplan
Referat:
Projektleder Annette Frost indleder med at ridse tidsplan for udarbejdelse af den tværgående Handicappolitik op: Denne indledende proces afløses af en bredere involvering i efteråret. Politikken skal behandles politisk og godkendes af det nye Byråd i 2022.
Annette Frost efterspørger på mødet Handicaprådets input til Handicappolitikkens værdimæssige ramme, forud for involvering af en bredere kreds af interessenter. Handicaprådets samlede kommentarer sendes i noteform til Annette til brug i den videre proces.
Der spørges ind til plan for implementering af politikken. Der kan ikke laves en fælles handlingsplan, hver forvaltning skal arbejde med mindsettet.
Handicapområdet er aktuelt beskrevet i udvalgs politikkerne, de enkelte udvalg skal derfor ind og se på, at de respektive delpolitikker og strategier matcher den nye handicappolitik.

 

4. De formelle rammer for Handicaprådet v. Marianne Bisgaard og Lene Noer

Handicaprådet har på mødet den 1.6 ønsket at dagsordensætte en orientering om de formelle rammer for vedtægter og forretningsorden samt
rammerne for den årlige beretning, som omtales i både vedtægter og forretningsorden.
På baggrund af oplægget indstilles det
• at Handicaprådet beslutter hvorvidt rådet ønsker at igangsætte en justering af vedtægter og forretningsorden og hvem der i givet fald skal indgå i arbejdet
• at Handicaprådet beslutter hvordan og hvornår udarbejdelse af en årlig beretning for 2021 skal ske og hvem der skal indgå i arbejdet.
Referat:
Marianne Bisgaard gennemgår de formelle rammer og giver eksempler på hvor vedtægter og forretningsorden med fordel kunne opdateres, hvis Handicaprådet ønsker dette. Udarbejdelse af en årlig beretning, er ikke en lovgivningsmæssig pligt, men er det, fordi det står i vedtægterne.
Fra drøftelsen på baggrund af oplægget.
• En årsrapport medvirker til, at rådets arbejde tages alvorligt.
• Forskellige muligheder for formidling af årsrapporten blev drøftet.
• En redegørelse kan være mange ting. Hvilke temaer og hvilke knaster har der været. Et oprids af høringssvar, som rådet har afgivet. Tematikker, de tre vigtigste ”bullets”, om det som rådet finder vigtigt på området.
Konklusion:
Handicaprådet beder Forretningsudvalget om på førstkommende møde,
• at udarbejde udkast til nye vedtægter og ny forretningsorden. Konsulent i ÆHF vil til det formål, udarbejde et oplæg med de punkter, der med fordel kan ses på.
• at udarbejde et udkast til årsrapporten, med en henvisning til hvor høringssvarene findes. Udkastet præsenteres på årets sidste Handicaprådsmøde og godkendes på næste års første Handicaprådsmøde.
PowerPoint præsentation fra mødet vedhæftes referat.

 

5. Status på arbejdet med Årets Handicapprisuddeling v. Søren Windell og Mads Witt Demant.

Orientering om status på arbejdet med årets Handicapprisuddeling. Komiteen består i år af: Birthe Bjerre, Mads Witt og Søren Windell.
Referat:
Komiteen lægger vægt på at arrangementet bliver så inviterende og synligt som muligt. Både lokalet på Anarkist og på Rytterkasernen er forhåndsbooket. Der er endnu ikke afklaring omkring det økonomiske aspekt.
Der er bekymring blandt medlemmerne om adgangsforhold herunder parkeringsforhold ift. Anarkist. Det foreslås at undersøge muligheden for
at reservere P-plads ved Karen Brahes vej. Dato den 2.12 er valgt og fastholdes. Arrangementet ønskes afholdt fra 15-16.
Konsulent Julie Bergstrøm Misser, der varetager kommunikationen omkring årets prisuddeling, deltager under punktet og ridser kort plan for
medie dækning og interviews med tidligere vindere op.

 

6. Gensidig orientering.

Referat:
• Nina Breilich: Orienterer om emne til trafikgruppemødet i oktober 21. Banegården er meget nedslidt, en elevator har ikke virket i 7 uger, hvorfor man skal rundt om byens bro. En stor udfordring også for borgere med et kognitivt handicap. Et kæmpe problem at komme fra helt ny letbane og ind på en banegård, der ikke
fungerer.
• Helle Larsen: BUF har fokus på ungestrategien og dens betydning for unge med funktionsnedsættelser. BUF der har overleveret meget pr 1.6. oplever at samarbejdet har fungeret. Mads Witt Demant har dog hørt, at nogle borgere, aktuelt oplever, at der er ingen ”døre at komme ind af” i Ungerådgivningen.
• Torben Jarlstrøm: Har været i dialog med Annette Frost om hvordan ny handicappolitik kan ”spille sammen med” verdensmålene. (primært mål 8,10 og 11).
• Mads Witt Demant: Oplever at det er godt for mange borgere/medlemmer, at de igen kan komme ud.

• Jon Boje Jensen: LEV har modtaget mange penge til etablering af faglige fællesskaber. Der arbejdes med frivillighed og med at ”klæde de frivillige på” til opgaven.
• Preben Apager: Vil på kommende landsmøde i SIND, komme med ide om at nedlægge psykiatriloven og overdrage magtanvendelse til politi og domstole.
• Søren Windell: LEVs arrangement lørdag, var et fint arrangement, hvor der var opmærksomhed på det ”nye snit” mellem forvaltningerne.
• Birthe Malling, finder også lørdagens arrangement i Eventyrhaven godt og velbesøgt.
• Lene Noer: Ny sekretær for Handicaprådet bliver Grith Langer. Kontaktinformation fremgår af Handicaprådet hjemmeside og vil desuden blive udsendt til rådets medlemmer.

 

7. Handicaprådets årshjul.

Er der tilføjelser, rettelser og/eller justeringer til årshjulet? Bilag: Årshjul for Handicaprådet 2021, version 19.7 21. Referat: Der er behov for at rette datoer til.

 

8. Evt.

Intet til referat.

Ældre- og Handicapforvaltningen