Spring til indhold

Handicapråd den 12. oktober 2021

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 12. oktober 2021 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: 12. oktober 2021

Afbud fra:
Abdinoor Hassan, Arne Hansen, Mads Witt Demant og Kirsten Haaning.
Torben Jarlstrøm og Søren Windell deltog til klokken 16.15.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

 

2. Godkendelse af referat fra møde i Handicaprådet den 17.8 2021

Bilag: Referat fra møde i Handicaprådet den 17.august 2021
Referat:
Helle Larsen er ikke citeret korrekt. Tekst i referat af 17.8 21 ændres derfor til følgende:
Helle Larsen: BUF har fokus på ungestrategien og dens betydning for unge med
funktionsnedsættelser. BUF der har overleveret meget pr 1.6. oplever at samarbejdet har fungeret. Mads Witt Demant har dog hørt, at nogle borgere,
aktuelt oplever, at der er ingen ”døre at komme ind af” i Ungerådgivningen.

Klokken 15.45 -16.00

 

3. Margrethe Kusk Pedersen, ny Ældre og Handicapchef, ønsker at møde Handicaprådet.

Referat:
Indledes med en kort gensidig præsentation af alle. Margrethe Kusk Pedersen uddyber herefter sine forventninger til det kommende
samarbejde og fortæller om sin baggrund.

Klokken 16.00 -16.15

 

4. Drøftelse af proces omkring madservice til borgere med handicap. v. Svend Tabor, Chef for Myndighed, Mad og Frivillighed i ÆHF.

Handicaprådet ønsker en orientering om inddragelse af borgerne og overholdelse af klagefrister.
Bilag: Principafgørelse vedr. værgemål vedlægges
Referat:
Svend Tabor orienterer om processen, der har fulgt en gennemarbejdet plan, som Myndighed har instrueret botilbuddene i. De berørte borgere har fået en skriftlig afgørelse og klagevejledning. Der har været afholdt samtaler med alle borgere undtagen dem, der ikke har været i stand til at deltage i en samtale. Til alle samtaler skulle en evt. værge inviteres med. Forvaltningen har for år tilbage fået hjemvist to anbefalinger af, at der blev søgt om værgemål og har på den baggrund, igangsat en målrettet proces. Forvaltningen er således nu meget opmærksom på, at værgemål sikrer, at borgeres interesser varetages på et objektivt niveau. Ift. klagefrist. Hvis en klage er indgivet efter 4 uger, skal forvaltningen straks sende den til Ankestyrelsen, som så skal vurdere, om de vil se bort fra at tidsfristen er overskredet. Medlem af Handicaprådet er bekymret for, om der er situationer, hvor en værge ikke har været inddraget, og om der er klager, som ikke er håndteret korrekt i kommunen.
Svend Tabor beder om, at man kontakter ham, hvis man har kendskab til borgere, der har oplevet dette.
Der spørges ind til, hvorfor Handicaprådet ikke har været orienteret om processen tidligere, og hvorfor processen har løbet hen over sommerferien.
Der er tale om en administrativ proces, godkendt i Strategisk Chefforum. Lasse Grue beklager, dels at Handicaprådet ikke er orienteret tidligere, dels at processen, der var forventet slut inden sommerferien, blev forsinket.
Handicaprådet udtrykker ønske om at blive orienteret om denne og andre aktiviteter i forvaltningen, som har betydning for Handicaprådets målgruppe. Det giver rådets medlemmer mulighed for at give en forklaring herpå, når de får spørgsmål i deres netværk.
Klokken 16.15 -16.30

 

5. Kort gennemgang af budgetforliget v. Lars Nielsen, chef for Økonomi og Effekt i ÆHF.

Referat:
Lars Nielsen gennemgår budgettet, og lægger særligt vægt på den del af udmøntningen, som berører gruppen af borgere som Handicaprådet repræsenterer, herunder:
• Topmøde på Handicapområdet i 2022, som ÆHF får til opgave at arrangere.
• Tillægsaftalen, hvis midler placeres i BMF, idet den konkrete udmøntning, først sker efter Handicaptopmødet. Dette finder Handicaprådet fornuftigt, da området er dækket af alle forvaltninger. Handicaprådet har inden mødet fået fremsendt dagsorden til drøftelsessag til ÆHU og er bedt om at komme med høringssvar senest den 22.10 21.

6. Handicaprådets fremtid v. Jon Boje Jensen

Oplæg og efterfølgende drøftelse af Hvad er Handicaprådets rolle og funktion
Bilag: Oplæg fra Jon Boje Jensen vedlægges
Referat:
Jon Boje Jensen redegør for baggrunden for punktet og det vedhæftede bilag. Handicaprådet har herefter en kort drøftelse.
Birthe Malling
• orienterer fra hendes dialog med borgmesteren om Handicapområdet og det kommende topmøde.
• om, at hun har etableret et møde med repræsentant for psykiatrifonden.
Konklusion:
Handicaprådet ønsker, på første møde i det nye råd, at dagsordensætte en drøftelse om rådets organisering og medlemmer, herunder på hvilket ledelsesniveau, forvaltningerne er repræsenteret i rådet.

 

7. Status på arbejdet med Årets Handicapprisuddeling v. Søren Windell og Mads Witt Demant.

Orientering om status på arbejdet med årets Handicapprisuddeling. Komiteen består i år af: Birthe Bjerre, Mads Witt og Søren Windell.
Bilag: Tekst til formidling i medlemmernes netværk
Referat:
Søren Windell informerer om at Anarkist er valgt som sted for prisuddelingen og at bandet Bali underholder.
Vedlagt dagsordenen er en tekst, som Handicaprådets medlemmer bedes formidle i deres netværk, som reklame for arrangementet. Med referatet udsendes en plakat til samme formål.

 

8. Deltagelse i Temadag den 26.11 21 i Kolding: ”Koordinering af indsatser” v. Birthe Malling.

Der er udsendt invitation til medlemmerne af Handicaprådet. Det aftales, hvem der deltager på vegne af Handicaprådet.
Bilag: Invitation til temadag.
Referat:
Jon Boje Jensen, Preben Apager og Birthe Malling deltager i konferencen på vegne af Handicaprådet.

 

9. Rammer for afholdelse af årets sidste møde i Handicaprådet den 1.12 21

Drøftelse af ønsker til rammerne og til hvor mødet skal afholdes.
Referat: Handicaprådets sidste møde afholdes på Hotel Odeon.

 

10. Gensidig orientering

Referat:
Jon Boje Jensen:
• Orienterer om, at han er blevet kontaktet ift. Handicaprådets skrivelse vedr. whistleblower ordning.
• LEV har søgt penge i Fynbo-fonden, en fond der skal nedlægges, hvorfor andre også opfordres til at søge om fondsmidler her.
Kontaktoplysninger er, ved referatskrivning, udsendt i mail til rådets medlemmer.
• Et firma som LEV samarbejder har fået penge til profilprojekt for frivillige, det skrider langsomt men planmæssigt fremad, det er ikke let at finde frivillige, man leder efter frivillige i 35-55-årsalderen.
Rasmus Mandøe:
• Orienterer om klimaaftalen, herunder udarbejdelse af en grøn mobilitetsplan med deadline medio 23. Der er lagt op til inddragelse, også af Handicaprådet.
Nina Breilich:
• Orienterer om at gangbesværede har det svært i Odense. I Borgerens hus opleves udfordringer: Både ift. handicap parkering, her er kun to pladser. En lang vej til indgangen, fordi tre døre tættere på, ikke er åbne. Desuden er venterummet i borgerservice placeret på 2. sal og med meget få sidde pladser.
• Ros til arbejdet med trafik -og mobilitet gruppen.
Preben Apager:
• Orienterer om flere udviklingsorganisationer, hvor man kan hente inspiration, ex hos Center for frivilligt socialt arbejde.
Erik Vind:
• Har været i flere mødefora. I et mødeforum har man diskuteret handicaprådets deltagelse, Erik har her efterspurgt muligheden for at få en suppleant.
• Digitaliseringsområdet i BMF. Erik oplever et godt samarbejde. Ny digital post og ny digital signatur er på vej. Styrelsen har svaret på henvendelse fra Dansk Blindesamfund herom.
• Dialogforum på beskæftigelsesområdet, har på seneste møde drøftet emnerne talblinde og ordblinde. Odense Kommune og jobcentret har haft en særlig indsats.
• Andre råd, der spænder vidt. Det er godt at deltage ude i forvaltningerne, at møde embedsfolk og have en dialog om, hvad der betyder noget i det daglige. Håber på, at dette videreføres i den kommende byrådsperiode. Oplever at Odense Kommune overordnet er gode til at inddrage.

 

11. Handicaprådets årshjul.

Er der tilføjelser, rettelser og/eller justeringer til årshjulet? Bilag: Årshjul for Handicaprådet 2021 ver. 28.9 21

Referat:
Grith Langer har udarbejdet forslag til datoer for det nye Handicapråds møder i 2022. Dette forslag ønskes medsendt som bilag til mødet den 1.12.21.

 

12. Evt.

Intet til referat

Ældre- og Handicapforvaltningen