Spring til indhold

Handicapråd den 1. december 2021

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 1. december 2021 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: 1.december 2021 (15.30 – 18.00) Hotel Odeon

Afbud fra:

 

Helle Larsen
Lasse Grue
Nina Breilich.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Referat: Godkendt

 

2. Godkendelse af referat fra møde i Handicaprådet den 12.10 2021

Bilag: Referat fra møde i Handicaprådet den 12.10 21
Referat: Godkendt

Klokken 16.00 til 16.30

 

3. Status på pårørenderådgiverfunktionen.

Gæster: pårørenderådgivere Christina Rodam og Helle Skov Iversen. Orientering om status på arbejdet, herunder hvordan det går med at binde kommunikationen mellem borger, pårørende og forvaltning sammen Orientering om hvad pårørenderådgiverne har fokus på i 2022
Referat:
Pårørenderådgiverne præsenterede status på aktiviteter i 2021 og planer for aktiviteter i 2022. PP-præsentation medsendes som bilag til referat.
I 2022 vil man arbejde på at gøre mere reklame for rådgiverfunktionen, gøre fyraftens- og temamøderne mere attraktive, samt udvikle på samarbejdet med frivillighedshusene og lokale foreninger. Pårørenderådgiverne indgår desuden i beboer-pårørende møder på plejehjem og bosteder.
Herunder uddrag fra den efterfølgende dialog.
• Anerkendelse af hvor langt pårørenderådgivningen er kommet.
• Mange organisationer/foreninger tilbyder også rådgivning.
• Pårørende har adgang til mange forskellige aktører i en forvaltning, så hvordan kan man som pårørende opleve ”en indgang til forvaltningen”.
• Opfordring til at finde en mere attraktiv betegnelse end ”temamøde”.
• Handicaprådet har følgende ideer til udbredelse af viden om ordningen: Direkte kontakt til praktiserende læger, som kunne udlevere pjece/kort til relevante patienter, producere en video til kommunens hjemmeside samt reklamere på elektroniske medier ex. Facebook.


Drøftelses- og orienteringspunkter

4. Præsentation af udkast til Handicaprådets årlige beretning 2021

v. Birthe Malling
Til drøftelse og godkendelse.
Handicaprådets årlige beretning ønskes drøftet og godkendt.
Udkast er udarbejdet af formand Birthe Malling og konsulent for Handicaprådet Lene Noer
Bilag: Årlig beretning 2021, udkast til kommentarer.
Referat:
Udkast til Handicaprådets årlige beretning gennemgås. Medlemmernes kommentarer indarbejdes.
Endelig version sendes til godkendelse hos formanden, hvorefter beretningen gøres tilgængelig for medlemmer af både det nuværende og
det kommende byråd. Beretningen lægges desuden på Handicaprådets hjemmeside.
Under punktet drøftede Handicaprådet afgivelse af høringssvar og medlemmernes oplevelse af effekt heraf samt forventninger til reaktion på svarene.

 

5. Status på arbejdet med Årets Handicapprisuddeling den 2.12 21

v. Søren Windell og Mads Witt Demant.
En sidste status på komiteens arbejde, før årets Handicapprisuddeling den 2.12 21.
Komiteen består i år af: Birthe Bjerre, Mads Witt og Søren Windell.
Den udarbejdede pjece og plakat er tidligere delt af komiteens medlemmer, i deres respektive netværk vedhæftes.
Bilag: Plakat og pjece om årets prisuddeling.
Referat:
Komiteens medlemmer orienterer om status på prisuddelingsarrangementet på Anarkist den 2.12 21 og om hvilke kandidater, der er udpeget som vindere af de tre priser. Årets ærespris uddeles ikke i år.
Pressemeddelelse om arrangementet ønskes udsendt den 2.12. 21. Komiteen har desuden et forslag til en ny kategori til prisuddelingen i
2022, en pris til en medarbejder, som har ydet en helt særlig indsats.

 

6. Gensidig orientering.

Referat:
Kirsten Haaning: BSF har, efter at nyt snit er blevet effektueret, nedsat et Samarbejdsforum bestående af: seks forældre til børn, to unge repræsentanter, en repræsentant fra DH samt to forvaltningsrepræsentanter: Jacob Knudsen og Kirsten Haaning.
Preben Apager: SIND Fyn overgår til at være struktureret efter kommuner og ikke som hidtil efter det tidligere amt.
Søren Windell: Glæder sig til at fortsætte dialogen med Handicaprådet i sin kommende funktion i anden forvaltning.
Abdinoor Hassan: Fortsætter i det nye Handicapråd samt i ÆHU.
Lene Noer: Cæcilie Lumby er tilbage som konsulent for det nye råd.
Alle mødedeltagere takker for samarbejdet i Handicaprådet og formanden ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

7. Datoforslag til møder i Handicaprådet i 2022 v. Lene

Vel vidende at det er et nyt råd, der træder sammen, gives her forslag til møder i det kommende år.
Bilag: Forslag til mødedatoer 2022
Referat:
De foreslåede datoer fastholdes og vil blive sendt til godkendelse på det nye Handicapråds konstituerende møde.

 

8. Handicaprådets årshjul v. Lene

Er der tilføjelser, rettelser og/eller justeringer til årshjulet?
Hvad skal med over i årshjulet for 2022?
Bilag: Årshjul for Handicaprådet 2021
Referat:
Ingen kommentarer

 

9. Udpegning af 1-2 repræsentanter fra Handicaprådet til det videre arbejde med planlægningen af topmødet på handicapområdet v. Lene

Planlægningen af topmødet på handicapområdet er i fuld gang, og det foreløbige rammeprogram for dagen bliver (forventeligt) politisk godkendt den 7. december. For at sikre den fortsatte involvering af Handicaprådet lægger forvaltningen op til, at der udpeges 1-2 repræsentanter fra Handicaprådet. Det anbefales for at sikre fremdriften i den videre planlægning af topmødet.
Der er blandt andet brug for, at bookningen af oplægsholdere m.v. er på plads inden juleferien, og derfor er den videre planlægning en
smule tidspresset. Det gør det lettere at koordinere arbejdet, hvis det drejer sig om et par repræsentanter fra Handicaprådet, der samtidig sikrer kommunikationen tilbage til det resterende Handicapråd.
Referat:
Handicaptopmødet forventes afholdt den 10.3 2022.
Handicaprådet udpeger Birthe Malling og Jon Boje Jensen til at indgå i planlægningen.

 

10. Evt.

Referat:
Intet til referat

Ældre- og Handicapforvaltningen