Spring til indhold

Handicapråd den 13. april 2021

Referat af møde i Handicaprådet i Odense Kommune den 13. april 2021 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tidspunkt og sted: 13. april 2021 (15.30-18.00) Teams-møde

Afbud fra Søren Windell, Arne Hansen og Betty Krorby.
Suppleant Mads Witt Demant deltager, Lasse Grue deltager fra kl. 17.00.

 

1.Godkendelse af dagsorden.

Referat: Godkendt.

 

2.Godkendelse af referat fra møde i Handicaprådet den 2. februar 2021

Bilag 1: Referat fra møde i Handicaprådet den 2. februar 2021
Referat: Godkendt.
Klokken 15.45 til 16.15

 

3.Orientering om overordnet budgetproces og rammeudmelding v. Lars Nielsen

Lars Nielsen, chef for økonomi ÆHF, giver Handicaprådet en overordnet orientering om rammeudmelding og kommunens budgetproces.
Handicaprådsmødet som oprindelig var sat til den 8.6 er rykket frem til 1.6. Her vil handicaprådets repræsentanter fra forvaltningerne, give en
orientering om de respektive forvaltningers budgetbidrag.

Referat:
Lars Nielsen redegør for effektiviseringskrav, fordeling og proces. Der er fortsat et effektiviseringskrav på 0.5 %, de 0,25 % bliver i udvalgene. ÆHU har første drøftelse heraf d.d. For Handicaprådet handler det både om den samlede kommune og om hvordan ÆHU vil prioritere dem. Abdinoor Hassan supplerer.
Rammen og driftsudgifterne kan blive påvirket af Covid-19 aftaler.
Der spørges ind til:
• kommunens økonomiske resultat for 2020 vedr. Covid-19. Det viser samlet set med et mindre forbrug, ÆHF var eneste forvaltning med merforbrug i 2020. Også på landsplan ses et samlet mindre forbrug.

• om ÆHF er startet med negativ saldo. Dette er korrekt, men det kan ikke tilskrives Covid-19 udgifter, derimod et overført merforbrug fra 2019 som skubbes foran. ÆHU kan vælge af effektivisere for 5,9 mill, Handicaprådet kan afgive høringssvar til sag herom.

Drøftelses- og orienteringspunkter

Høringssvar til BSF skal afgives senest den 4.6. På den baggrund giver det mening af holde næste Handicaprådsmøde den 1.6 og fastholde forretningsudvalgsmødet den 18.5.
I forhold til deadline for høringssvar, så er følgende beskrevet i den vedtagne budgetproces:
Lars Nielsens præsentation udsendes med referatet.
Klokken 16.15 til 16.30

 

4.Orientering om proces for udarbejdelse af ny Handicappolitik v. René Lorenz

Annette Frost, proceskonsulent i ÆHF deltager under punktet, der er en opfølgning på Birthe Mallings punkt fra seneste Handicaprådsmøde.
Tids- og procesplan for den kommende tværgående handicappolitik vedlægges som bilag. Der skal gøres opmærksom på, at planen afventer behandling i Stabschefforum og Ældre og Handicapudvalget.
Bilag 2: Tids- og procesplan for kommende tværgående Handicappolitik.

Referat:
René Lorenz redegør for den tidligere proces med udarbejdelse af en forvaltningsspecifik Handicappolitik, en proces som stoppede på baggrund af Handicaprådets ønske om en politik gældende for hele kommunen. ÆHU præsenteres nu for ny procesplan, det er, som med Pårørendepolitikken, ÆHF der har opgaven, naturligvis i tæt samarbejde med alle stående udvalg, øvrige forvaltninger og med inddragelse af mange interessenter.
Processen er lagt således, at det er det nye Byråd, der i 2022 skal godkende den ny politik, som bygger på erfaringer fra den nuværende byrådsperiode.
Handicaprådet er inviteret til at afgive høringssvar på procesplanen.

Kommentarer:
• Der er lagt op til stor borgerinddragelse, en fin tidsplan og proces.
• Anbefaler at anvende både online og fysiske seancer.
• Vigtigt at alle forvaltninger høres, herunder BUF og BSF ift. unge fra 15 år.

 

5.Ny organisering og Ungestrategi v. Jon Boje

Kommentar til og drøftelse af på hvilken måde Handicaprådet er blevet orienteret / inddraget i forbindelse med Ny organisering og Ungestrategi.
Referat:
Jon fremlægger sin oplevelse af at Handicaprådet i processen fra 24.11. 20 til 11.2 21, blev orienteret, men ikke inddraget og at ”det opleves som
noget rod”. Handicaprådet drøfter dette. Sammendrag af kommentarer:

• I forhold til processen mangler fælles åbne snakke i Handicaprådet om de mange aspekter.
• Måske er vi i rådet ikke proaktive nok, på de redegørelser vi får. Det er lettere at reflektere og gøre beslutningerne klogere, derfor vil Handicaprådet gerne involveres.
• Hvad er slutbrugernes oplevelse?
• Kirsten Haaning og Helle Larsen supplerer med forvaltningens oplevelse af processen herunder inddragelse af alle tre forvaltninger, pårørende grupper, forældre og Handicapråd.
Spørgsmålet om organisering er et anliggende for MED udvalgene, her inddrages Handicaprådet ikke. Birthe Malling runder drøftelsen af.
Der er efter mødet kommet et bilag til punktet fra BSF og BUF. Dette udsendes med referatet.

 

6.Planlægning af Handicaprådets temadag 2021 v. Jon Boje

Temadagen i 2020 blev aflyst.
Der ønskes en drøftelse af om oprindelig ramme og indhold fra 2020 ønskes fastholdt, desuden ønskes dato for temadagen fastlagt.
Referat:
Den planlagte temadag den 5.11 2020, var på plads både ift. indhold og økonomi, temaet var frivillighed.
Indhold i -og dato for afholdelse af temadag for 2021 drøftes. Konklusion:
Temadagen rykkes til dato i marts 2022. På næste forretningsudvalgsmøde drøftes mere specifikt indhold og konkret dato.

 

7.Manglende årsberetning fra Handicaprådet, jvf. forretningsorden §1 stk.2 v. Birthe Malling

Handicaprådet har de senere år ikke fremsendt årsberetning. Der ønskes en drøftelse af hvem der sikrer en sådan årsberetning og hvornår den skal
udarbejdes og afsendes.
Bilag 3: Handicaprådets forretningsorden.
Referat:
Punktet drøftes kort. Handicaprådet har gennem årene talt om Handicaprådets forretningsorden af flere omgange, der er brug for tydelighed ift. hvad forretningsorden og vedtægter beskriver ift. årsberetning.
Punktet udsættes derfor til næste møde i Handicaprådet.

 

8.Gensidig orientering

Bilag 4: Opdateret årshjul for 2021
Referat:
Birthe Malling:
• Har hørt oplæg fra Ulrik Wilbæk i DH sammenhæng og ønsker at invitere Ulrik Wilbek til at give et oplæg for Handicaprådet og spørger rådets medlemmer hvad de siger til det forslag. Birthe vil kontakte Ulrik Wilbek.
• Årsberetningen skal fremgå af Handicaprådets årshjul. Jon Boje:
• Lev forsøger i øjeblikket at gennemføre en række virtuelle møder med de odenseanske politikere for at få vilkårene for mennesker med udviklingshandicap skrevet i partierne oplæg til byrådsvalget.
• Den 14. august kl. 11 - 14 arrangerer Lev et vælgermøde i Eventyrhaven, hvor mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende kan møde politikerne. Formen minder om et lille folkemøde, hvor de politiske partier kan præsentere deres programmer samtidig med at der er underholdning og mulighed for nyde en sandwich sammen med en vand / øl.
Erik Vind:
• I Dansk blindesamfund mødes man 100% virtuelt. Det lokale arbejde er gået i stå, medens aktiviteter på landsplan fastholdes, ikke alle kan dog profitere af det.
Nina Breilich:
• Foreningsarbejdet foregår via hovedforeningen, der er ret meget aktivitet, man træner via teams, har webinar man kan følge. Lokalt planlægges, via pluljemidler, efterårets aktiviteter ift. at bruge naturen. Det fungerer godt via teams, men man savner mere direkte møde.
Rasmus Mandø:
• Der arbejdes i forvaltningen lige nu med trafik og klima

9.Eventuelt

Erik Vind: har et generelt spørgsmål til brev fra Odense kommune vedr. vaccination af hjælpere i BPA-ordninger. Lene undersøger dette hos den konsulent, der understøtter Sundhedsberedskabet.
Ved referatskrivning oplyses følgende:
Odense Kommune har sendt orienterings brev ud til modtagere af BPA ordninger.
Odense Kommune har ingen opgave i forbindelse med at melde oplysninger ind centralt, når det gælder vaccination af medarbejdere ansat i BPA ordninger, idet disse medarbejdere ikke er ansat i Odense Kommune.
Lene Noer: Orienterer om, at punkt om ”Hjælp til borgere med handicap, som er i job”, der fremgår af årshjulet til dette møde, først dagsordensættes på det kommende møde

 

Ældre- og Handicapforvaltningen