Spring til indhold

8c Sø

Plejebeskrivelser af sø.

Beskrivelse

En sø kan være naturlig eller kunstig anlagt. Den kan have naturlige bredder eller en form for kantsikring. Søer har altid et permanent vandspejl. Søers størrelse/ omfang er defineret som det niveau, vandet når i forårsperioden efter tøbrud.

Søer er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Vær opmærksom på at søer over 100 m2 er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Søer findes i det åbne land, parker og boligområder.

 

Meldepligt

Forekomst af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt samt Kæmpe-Balsamin* skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.

Det kan for dette element dreje sig om oprensning af sediment, regulering af urtevegetation i vandet, efterfyldning af vand samt bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin*.

 

By- og Kulturforvaltningen